artykuł nr 1

Skład Komisji

Skład Komisji:

1) Pan Wieczorek Janusz - Przewodniczący Komisji
2) Pan Religa Krzysztof - Z-ca Przewodniczącego
3) Pan Woźniak Bogdan - Sekretarz Komisji
4) Pan Gil Marian  - członek Komisji
5) Pan Rówiński Mariusz - członek Komisji