artykuł nr 1

Skład Komisji

Skład Komisji:

1) Pani Kasprzyk Sylwia - Przewodnicząca Komisji
2) Pan Gil Marian - Z-ca Przewodniczącej
3) Pani Wawrzeńczyk Danuta – Sekretarz Komisji
4) Pan Kwiecień Rafał - członek Komisji