artykuł nr 1

Skład + Kompetencje

Skład Komisji:

1.Pani Rządkowska Małgorzata - Przewodnicząca
2.Pani Gad Halina- Z-ca Przewodniczącej
3.Pani Kubała Monika - Sekretarz
4.Pani Szcześniak Bożena - członek
5.Pan Wolder Paweł - członek

Kompetencje:

Do zakresu działania Komisji Budżetu i Inwestycji należą sprawy:
1) opiniowania projektów uchwał Budżetu Gminy,
2) opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu,
3) przygotowania kwartalnych ocen realizacji budżetu,
4) wydawania opinii o tworzeniu lub znoszeniu jednostek pomocniczych,
5) wydawania opinii o wysokości stawek podatkowych,
6) wydawania opinii w sprawach majątkowych Gminy,
7) opiniowania zaciągniętych przez Gminę wszelkich zobowiązań finansowych i zagadnień mających skutki finansowe dla Gminy,
8) opiniowania zadań w zakresie inwestycji.