artykuł nr 1

Sesja Rady Gminy 30 października 2014r


I N F O R M A C J A

Informuję, że sesja Rady Gminy w Strawczynie odbędzie się w dniu 30 października 2014 r. (czwartek) o godz. 13:00 w świetlicy Samorządowego Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie.
 
Proponowany porządek obrad:
1.  Otwarcie i stwierdzenie kworum.
2.  Powołanie sekretarza i protokolanta obrad.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokółu Nr XXXIX/2014 z sesji Rady Gminy w Strawczynie z dnia 29 września 2014 r.
5.  Zapytania i interpelacje.
6.  Realizacja uchwał z sesji Rady Gminy i informacja z pracy Wójta Gminy między sesjami.
7.  Podjęcie uchwał:
1)  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Strawczyn na 2014 r.,
2)  w sprawie zmian w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2014 - 2024,
3)  w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego - sołectwa Hucisko,
4)  w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego - sołectwa Niedźwiedź,
5)  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok.
8.  Informacja Wójta Gminy dotycząca stawek podatkowych na 2015 rok.
9.  Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
10.  Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11.  Komunikaty i ogłoszenia.
12.  Zakończenie sesji.


Z poważaniem:

Przewodniczący Rady Gminy
inż. Stanisław Zdyb