artykuł nr 1

Komisja Gospodarki Komunalnej

Do zakresu działania Komisji Gospodarki Komunalnej należą sprawy:

1) opiniowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy,

2) gospodarowania terenami

3) gospodarki wodnej

4) ochrony środowiska i zasobów naturalnych

5) leśnictwa i ochrony gruntów

6) utrzymania dróg

7) utrzymania urządzeń komunalnych

8) gospodarowanie mieniem komunalnym

1. Tadeusz Kukulski - Przewodniczący
2. Stanisław Gaweł - Z-ca Przewodniczącego
3. Stanisław Stępień - Sekretarz
4. Madej Sławomir - Członek
5. Mieczysław Nowek - Członek