artykuł nr 1

Plan Pracy na 2010r.

PLAN PRACY RADY GMINY

NA 2010r.

 

L.p. Termin Tematy Uwagi
1 I kwartał 1. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany procedury uchwalania budżetu gminy,
2) w sprawie przyjęcia budżetu gminy Strawczyn na 2010 r.,
3) w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego gminy,
4) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie na terenie gminy Strawczyn
5) w sprawie ustalenia kwoty i zakresu dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie,
6) w sprawie zatwierdzenia zmian Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla gminy Strawczyn na lata 2009-2016,
7) w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego sołectw na terenie gminy Strawczyn.
2. Przyjęcie sprawozdań z pracy Komisji stałych Rady Gminy, Rady Społecznej SZOZ i Rady Gminy za 2009 r.
3. Przyjęcie sprawozdania z działalności GK ds. RPA za 2009 r.
 
2 II kwartał 1. Przyjęcie informacji z wykonania założeń polityki społeczno-gospodarczej gminy Strawczyn za 2009 r.
2. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy,
2) sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie za 2009 rok,
3) w sprawie zmiany Statutu Gminy Strawczyn.
4) Sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Strawczyn lub jej jednostkom organizacyjnym.
3. Sprawozdanie ze stanu bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony p. poż. na terenie gminy.
4. Ocena rocznych raportów jednostek organizacyjnych gminy.
 
3 III kwartał 1. Informacja z realizacji Uchwały Nr 7/27/91 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 1.09.1991 r. w sprawie ochrony środowiska przyrodniczego oraz określenia zasad gospodarowania na terenie Suchedniowsko - Oblęgorskiego Parku Krajobrazowego oraz jego strefy ochronnej.
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statutach sołectw.
3. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
 
4 IV kwartał 1. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
2. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy, Rady Społecznej SZOZ, Wójta Gminy i Rady Gminy na 2011 r.
3. Przyjęcie założeń polityki społeczno-gospodarczej gminy Strawczyn na 2011 r.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie podatków i opłat na 2011 r.,
2) w sprawie przyjęcia budżetu gminy na 2011 r.,
3) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 r.,
4) w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
5 Praca ciągła 1. Aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn.
2. Aktualizacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
3. W miarę potrzeb podejmowanie uchwał:
1) w sprawie przyjęcia do realizacji zadań inwestycyjnych,
2) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.
 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Piotrowski

 

Strawczyn, dn. 30.12.2009 r.

artykuł nr 2

Harmonogram obrad

Hamonogram obrad Rady Gminy w Strawczynie

L.p.
Termin
Tematy
1
kwiecień
1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i założeń polityki społeczno-gospdoarczej gminy za rok poprzedni i udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy
2) ocena rocznych raportów jednostek organizacyjnych gminy
3) informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej ba terenie gminy
2
wrzesień
1) przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze roku bieżącego,
2) informacja z nalizy oświadczeń majątkowych,
3) aktualizacja Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn
3
listopad
1) podjęcie uchwał w sprawie podatków i opłat za rok następny,
2) aktualizacja harmonogramu stałych obrad Rady Gminy
4
grudzień
1) uchwalenie budżetu gminy na rok następny
2) przyjęcie założeń polityki społeczno-gospodarczej gminy na rok następny,
3) monitoring Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Strawczyn na lata 2004-2013,
4) uchwalenie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego