artykuł nr 1

Komisja Budżetu i Inwestycji

Skład Komisji:
1.Pan Wilczkowski Arkadiusz - Przewodniczący
2.Pani Dziewanowska Anna - Z-ca Przewodniczącego
3.Pani Gad Halina - Sekretarz
4.Pan Zdyb Stanisław - członek
5.Pan Naszydłowski Zbigniew - członek

Kompetencje:
Do zakresu działania Komisji Budżetu i Inwestycji należą sprawy:
1) opiniowania projektów uchwał Budżetu Gminy,
2) opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu,
3) przygotowania kwartalnych ocen realizacji budżetu,
4) wydawania opinii o tworzeniu lub znoszeniu jednostek pomocniczych,
5) wydawania opinii o wysokości stawek podatkowych,
6) wydawania opinii w sprawach majątkowych Gminy,
7) opiniowania zaciągniętych przez Gminę wszelkich zobowiązań finansowych i
zagadnień mających skutki finansowe dla Gminy,
8) opiniowania zadań w zakresie inwestycji.

Plan Pracy Komisji Budżetu i Inwestycji na 2008 rok:

L.p. Miesiąc Temat Uwagi
1 Styczeń-Marzec 1. Informacja o prowadzonych i planowanych inwestycjach na terenie gminy.
2. Analiza zobowiązań gminy.
 
2 Kwiecień-Czerwiec 1. Opinia w sprawie realizacji budżetu gminy i założeń polityki społeczno – gospodarczej gminy za 2007 r.
2. Zapoznanie się z planem pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Strawczynie.
3. Sprawozdanie z pracy Komisji za 2007 rok.
 
3 Lipiec-Wrzesień 1. Opinia na temat realizacji budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
2. Ocena pracy jednostek organizacyjnych gminy.
 
4 Październik 1. Zaopiniowanie projektów uchwał podatkowych na 2009 r.
2. Analiza kosztów funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie.
 
5 Listopad-Grudzień 1. Plan pracy Komisji na 2009 r.
2. Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 r.
3. Zapoznanie się z wnioskami mieszkańców gminy złożonymi do projektu budżetu gminy i założeń polityki społeczno-gospodarczej na 2009 rok.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu gminy i założeń polityki społeczno – gospodarczej gminy na 2009 r.
 

Protokoły z posiedzeń Komisji:

Protokół Nr 1 z dnia 1 grudnia 2006r.
Protokół Nr 2 z dnia 27 grudnia 2006r.
Protokół Nr 3 z dnia 12-13 luty 2007
Protokół Nr 4 z dnia 23 kwietnia 2007r.
Protokół Nr 5 z dnia 26 czerwca 2007r.
Protokół Nr 6 z dnia 12 lipca 2007r.
Protokół Nr 7 z dnia 18 września 2007r.
Protokół Nr 8 z dnia 20 września 2007r.
Protokół Nr 9 z dnia 28 października 2007r.
Protokół Nr 10 z dnia 29 listopada 2007r.
Protokół Nr 11 z dnia 27 grudnia 2007r.
Protokół Nr 12 z dnia 28 grudnia 2007r.
Protokół Nr 13 z dnia 28 stycznia 2008r.
Protokół Nr 14 z dnia 26 luty 2008r.
Protokół Nr 15 z dnia 23 kwietnia 2008r.
Protokół Nr 16 z dnia 12 czerwca 2008r.
Protokół Nr 17 z dnia 16 czerwca 2008r.