artykuł nr 1

Obwieszczenie

Strawczyn, dn. 28.09.2010 r.

Znak:RRL-7624/02-D/10

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. u z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Strawczyn podaje do publicznej wiadomości informację, że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego, w Promniku koło Kielc”.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z treścią decyzji i dokumentami w tej sprawie w Urzędzie Gminy w Strawczynie w pokoju Nr 4 w dniach od 29.09.2010 r. do dnia 28.10.2010 r.

artykuł nr 2

Decyzja Nr 02/10 o środowiskowych uwarunkowaniach

artykuł nr 3

Zawiadomienie

Strawczyn, dn. 24.08.2010 r.

Znak: RRL – 7624/02-ZD/10

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390 prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego, w Promniku koło Kielc”.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pok. Nr 4 i wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski w terminie od 25 sierpnia do 14 września 2010r.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna w oparciu o posiadane dokumenty.

Do wiadomości:
1.Strona internetowa UG Strawczyn
2.Tablica ogłoszeń

artykuł nr 4

Zawiadomienie

Znak: RRL-7624/02p-WP/10

 


ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Działając na podstawie art.61 § 4 i art. 10 § 1 k.p.a w związku z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z dnia 7 listopada 2008r. ze zm.)  zawiadamia się, że na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami  Sp. z o.o.,  25-645 Kielce,  ul. Piekoszowska 390 zostało wszczęte postępowanie  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego, w Promniku koło Kielc.

Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy  Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pok. Nr 4.

artykuł nr 5

Ogłoszenie

Znak : RRL-7624/02p-O/10OGŁOSZENIE  Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),Wójt Gminy Strawczyn informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:


Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego, w Promniku koło Kielc.


Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o., 25-645 Kielce, ul. Piekoszowska 390.


Informacje o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pokój Nr 4.


Informuję się o możliwości :

  • zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy,
  • składania przez wszystkich zainteresowanych, uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia


 

Uwagi i wnioski należy składać w terminie od 29 stycznia do 19 lutego 2010r.  w Urzędzie Gminy w Strawczynie – pokój Nr 4, w godz. Od 8:00 –15:00