artykuł nr 1

Budowa budynku Zakładu Rozbioru i Składowania Drobiu

Strawczyn, dn. 10.02.2009 r.
Znak: RRL – 7624/02-ZD/08/09


OGŁOSZENIE


Działając na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227) zawiadamia się, że na wniosek Zakładu Rozbioru I Składowania Drobiu DROGOSZ Sp. z o.o. Oblęgorek 7 26-067 Strawczyn prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku Zakładu Rozbioru I Składowania Drobiu na działce Nr 854/4 w miejscowości Oblęgorek gm. Strawczyn”.
Z aktami w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pok. Nr 4 i wnieść ewentualne uwagi oraz wnioski w terminie 7 dni od daty niniejszego zawiadomienia.
Po tym terminie zostanie wydana decyzja administracyjna.


Do wiadomości:
1. Strona internetowa UG Strawczyn
2. Tablica ogłoszeń