artykuł nr 1

Znak: RRL-7624/01-O/08

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Wójt Gminy Strawczyn informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia:

Budowa Ośrodka Negocjacyjnego Zarządu Kolportera S.A. na działce Nr 490 położonej w Oblęgorku gm. Strawczyn.

Postępowanie prowadzone jest na wniosek inwestora: KOLPORTER S.A. z siedzibą w Kielcach ul. Zagnańska 61, którego pełnomocnikiem jest p. Wojciech Noworyta, Kraków ul. Marczyńskiego 8/27

Informacje o wniosku umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Urząd Gminy w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, pokój Nr 4.

Informuje się o możliwości:
•zapoznania się z wnioskiem oraz pozostałą dokumentacją sprawy,
•składania przez wszystkich zainteresowanych, uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski należy składać w terminie od 14 sierpnia do 4 września 2008r. w Urzędzie Gminy w Strawczynie – pokój Nr 4, w godz. od 800 –1500.