artykuł nr 1

Postanowienie

Strawczyn, dnia 29.10.2007r.
Znak : RRL-7624/07-P/07

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.46 ust.1 art.46a ust 7 pkt.4, art.51 ust.1 pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r ? Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902 z dnia 19 lipca 2006 r. z późn. zm.) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz 2573 z późn. zm.) oraz art.123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2001 r. z póź. zm.) po zasięgnięciu opinii Starosty Kieleckiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach w sprawie przedsięwzięcia inwestycyjnego :Budowie zbiornika wodnego ? Strawczyn na terenie wsi Strawczyn, Niedźwiedź i Strawczynek gm. Strawczyn.

postanawia się:

uznać potrzebę sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zamierzonego przedsięwzięcia polegającego na budowie zbiornika wodnego ? Strawczyn na terenie wsi Strawczyn, Niedźwiedź i Strawczynek gm. Strawczyn.
Powyższa inwestycja ? zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz 2573 z późn. zm.) - zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Raport należy sporządzić zgodnie z zakresem określonym w art. 52 ustawy Prawo ochrony środowiska z pominięciem ust. 1 pkt. 10a. W raporcie należy dodatkowo:
-przedstawić bilans wodny,
-określić zasięg oddziaływania projektowanego zbiornika,
-uwzględnić całą towarzyszącą infrastrukturę w tym m.in. parking, drogi dojazdowe, ciąg spacerowo-rowerowy oraz kanalizację deszczową,

Raport winien ponadto przedstawić działania ograniczające oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na elementy środowiska tj. jakość wód, gruntów, klimatu atmosferycznego sposób postępowania z odpadami powstającymi na terenie planowanej inwestycji oraz emisję hałasu - o ile takie występują.

Uzasadnienie:

Powyższy obowiązek nałożony został po zasięgnięciu wymaganych opinii Starostwa Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kielcach. Starosta Kielecki postanowieniem znak RO.II.7633-202/07 z dnia 08.10.2007 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach postanowieniem Nr SE.V.-4431/163/07 z dnia 08.10.2007 r. wydali opinię o konieczności sporządzenia przez inwestora raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?Budowie zbiornika wodnego ? Strawczyn na terenie wsi Strawczyn, Niedźwiedź i Strawczynek gm. Strawczyn.Raport należy opracować w zakresie określonym art. 52 Prawo ochrony środowiska z pominięciem ust. 1 pkt. 10a. Na niniejsze postanowienie służy stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3 w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania postanowienia.

Otrzymują :
1)Gmina Strawczyn
2)Urząd Gminy Strawczyn ? Referat Infrastruktury Technicznej
3)Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
4)Zarząd Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
5)Strony w postępowaniu poprzez obwieszczenie6)A/a