artykuł nr 1

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

artykuł nr 2

Wydanie decyzji Starosty Kieleckiego umarzającej postępowanie

Na podstawie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 140) Urząd Gminy Strawczyn podaje do wiadomości, że Starosta Kielecki w dniu 16.11.2023 roku wydał decyzję znak: GN-I.6620.5.9.2022.DG umarzającą postępowanie w sprawie ustalenia, że nieruchomości położone w obrębie Promnik, gm. Strawczyn, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 459/1, 465/1, 466/1, 472/3, 473/1, 478/1 o łącznej pow. 0,0655 ha stanowią mienie gminne.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 lub w Urzędzie Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16.

artykuł nr 3

Ogłoszenie Wójta Gminy Strawczyn o konsultacjach społecznych w sprawie projektu „Rocznego Program Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

artykuł nr 4

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

artykuł nr 5

Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach

Dostępne kategorie:
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023