artykuł nr 1

Obwieszczenie - Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strawczyn na lata 2021-2036

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Strawczyn

 

Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2021 poz. 716 ze zm.) zawiadamia się, że projekt dokumentu pn. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Strawczyn na lata 2021-2036” zostanie udostępniony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Strawczynie, pokój nr 9 w dniach od 15.12.2021 roku do 04.01.2022 roku w godz. od 730 – 1530 oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.strawczyn.pl)
W czasie wyłożenia osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane w/w dokumentem mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Z up. Wójta
/-/ Karol Picheta

artykuł nr 2

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

artykuł nr 3

Konsultacje w sprawie projektu „Rocznego Program Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY STRAWCZYN

w sprawie konsultacji

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz u chwały nr XII/113/2019 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie przyjęcia sposobu konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Strawczyn
ogłasza konsultacje społeczne

w sprawie
projektu „Rocznego Program Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”

 

Więcej informacji (pełne ogłoszenie) w załączniku.

Zarządzenie Nr 85/2021 Wójta Gminy Strawczyn z dnia 9 grudnia 2021 roku w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Strawczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok do pobrania ze strony: http://www.strawczyn.4bip.pl/index.php?idg=3&id=1106&x=4&y=50

artykuł nr 4

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Strawczyn

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Strawczyn
zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Strawczyn

Rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Strawczyn. Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii na temat ww. dokumentu. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strawczyn na lata 2022–2030.
Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 9.12.2021 r. do dnia 29.12.2021 r.

Więcej informacji w załącznikach.

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Strawczyn przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas nieokreślony

Dostępne kategorie:
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023