główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 41865 - 2017 z dnia 2017-03-13 r.
Strawczyn: Remont dróg gminnych w msc. Strawczynek ul. Zacisze, ul. Graniczna oraz w msc. Chełmce ul. Kościelna na terenie gminy Strawczyn
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu
 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 12080

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 16368, 19096

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, państwo Polska, woj. świętokrzyskie, tel. 413 038 002, faks 413 038 157, e-mail gmina@strawczyn.pl
Adres strony internetowej (URL): http://strawczyn.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont dróg gminnych w msc. Strawczynek ul. Zacisze, ul. Graniczna oraz w msc. Chełmce ul. Kościelna na terenie gminy Strawczyn

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.1.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Remont dróg gminnych w msc. Strawczynek ul. Zacisze, ul. Graniczna oraz w msc. Chełmce ul. Kościelna na terenie gminy Strawczyn Część 1. Remont drogi gminnej w msc. Strawczynek ul. Zacisze Roboty obejmują wykonanie remontu istniejącej nawierzchni na łącznej długości 1279,13 m poprzez wykonanie nawierzchni asfaltowej w istniejącym pasie drogowym drogi gminnej. Ponadto wykonanie robót towarzyszących, takich jak: regulacja studni kanalizacji sanitarnej, zasów wodociągowych, remont istniejących przepustów, wykonanie oznakowania drogi. Dla remontowanej ulicy na odcinku od ul. Miłej do DP0488T przyjęto następujące wymiary geometryczne: · szerokość jezdni 3,00 m na odcinkach: - od km 0+018.00 do km 0+193.84 - od km 0+283.84 do km 0+410.31 - od km 0+425.31 do km 0+450.43 - od km 0+486.43 do km 0+707.24 · szerokość jezdni 5,00m na odcinkach: - od km 0+000.00 do km 0+018.00 - od km 0+193.84 do km 0+283.84 - od km 0+410.31 do km 0+425.31 - od km 0+450.43 do km 0+486.43 Przejścia między obiema szerokościami jezdni wykonać za pomocą skosów 1:1 · długość odcinka remontowanej nawierzchni: L=707.24m · spadek poprzeczny nawierzchni: jednostronny 2% w kierunku północnym Dla remontowanej ulicy na odcinku od DP0488T do DW 748 przyjęto następujące wymiary geometryczne: · szerokość jezdni 3,00m na odcinkach: - od km 0+030.00 do km 0+063.30 - od km 0+103.30 do km 0+164.65 - od km 0+189.65 do km 0+353.77 · szerokość jezdni 4,00m na odcinku od km 0+353.77 do km 0+571.89 · szerokość jezdni 5,00m na odcinkach: - od km 0+000.00 do km 0+030.00 - od km 0+063.30 do km 0+103.30 - od km 0+164.65 do km 0+189.65 Przejścia między szerokościami jezdni 3 i 5m wykonać za pomocą skosów 1:1 · długość odcinka remontowanej nawierzchni: L=571.89m · spadek poprzeczny nawierzchni: jednostronny 2% w kierunku północnym Konstrukcja drogi gminnej: - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm - Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 4cm - Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm - Warstwa kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm Część 2. Zadanie 1. Remont drogi gminnej w msc. Strawczynek ul. Graniczna Roboty obejmują wykonanie remontu istniejącej nawierzchni asfaltowej na odcinku 878,30m poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącą nawierzchnie. Ponadto wykonane będą roboty towarzyszące, takie jak: oczyszczenie i odmulenie obustronnego rowu ziemnego, remont przepustu pod koroną drogi w km 0+657,30, uzupełnienie poboczy kruszywem, wykonanie oznakowania drogi. Dla remontowanej ulicy przyjęto następujące wymiary geometryczne: - szerokość jezdni: 3,60m na odcinku od km 0+037,50 do km 0+650 (ul. Słoneczna) - szerokość jezdni: 3,80m na odcinku od km 0+650 do km 0+ 882 (ul. Podosina) - długość odcinka remontowanej nawierzchni: L=878,30m Konstrukcja drogi gminnej do km 0+037,50: - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 3cm Konstrukcja drogi gminnej: - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm - Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 75kg/m2 Konstrukcja podbudowy w miejscu remontowanego przepustu: - Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm - Warstwa kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm Zadanie 2. Wykonanie oznakowania drogi gminnej nr 388067T od km 0+882,00 do DW 786 Roboty polegają na wykonaniu oznakowania drogi gminnej zgodnie z projektem organizacji ruchu. Część 3. Remont drogi gminnej w msc. Chełmce ul. Kościelna Prace obejmują wykonanie remontu istniejącej nawierzchni asfaltowej na odcinku 1215 m poprzez wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącą nawierzchnię. Ponadto wykonać należy roboty towarzyszące, takie jak: oczyszczenie i odmulenie obustronnego rowu ziemnego, uzupełnienie poboczy kruszywem, regulacja wysokościowa wpustów ulicznych, wykonanie oznakowania drogi. Dla remontowanej ulicy na odcinku od DW 748 do km 0+312,00 przyjęto następujące wymiary geometryczne: - szerokość jezdni 4,50 m - długość odcinka remontowanej nawierzchni: L=297m - obustronne pobocza szerokości 1,00m - spadek poprzeczny nawierzchni: obustronny 2% Dla remontowanej ulicy na odcinku od km 0+312,00 do kościoła przyjęto następujące wymiary geometryczne: - szerokość jezdni 5,00 m na odcinku od km 0+312 do km 1+160 (skrzyżowanie z ul. Górną) - szerokość jezdni 4,70 m na odcinku od km 1+160 do km 1+230 ( schody do kościoła) - długość odcinka remontowanej nawierzchni: L=918m - spadek poprzeczny nawierzchni: obustronny 2% Konstrukcja drogi gminnej od DW 748 do km 0+312,00: - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm - Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 100kg/m2 Konstrukcja drogi gminnej od km 0+312,00 do kościoła: - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm - Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 125kg/m2 Konstrukcja podbudowy odtworzonej krawędzi drogi gminnej od km 0+312,00 do kościoła: - Warstwa kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm - Warstwa kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

 

II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV: 45233000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

 

III.3) Informacje dodatkowe:

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Remont drogi gminnej w msc. Strawczynek ul. Zacisze
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT256797.90
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla,  ,  ul Benedyktyńska 11,  27-200,  Starachowice,  kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 315861.42
Oferta z najniższą ceną/kosztem 315861.42
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 477825.48
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Remont drogi gminnej w msc. Strawczynek ul. Graniczna
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT112391.90
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert6
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.,  ,  Wola Murowana, u. Zakładowa 17,  26-052,  Nowiny,  kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 138242.04
Oferta z najniższą ceną/kosztem 138242.04
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 207841.71
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Remont drogi gminnej w msc. Chełmce ul. Kościelna
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT200152.40
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.,  ,  Wola Murowana, u. Zakładowa 17,  26-052,  Nowiny,  kraj/woj. świętokrzyskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 246187.45
Oferta z najniższą ceną/kosztem 246187.45
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 406463.34
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg)
ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa)
ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu)
ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa)
ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg)
Pellet Sckis
ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole))
ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka)
ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia)
ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka)
ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola)
ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola)
ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności)
ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia)
ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja)
ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek)
ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek)
ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole)
ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych)
ZP.271.1.21.2017 (Kredyt)
ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole)
ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole)
ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja)
ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn)
OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu)
ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek)
ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów)
ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji)
ZP.271.1.29.2017 (Rolety)
ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik)
ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia)
ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego)
ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek)
ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek)
ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek)
ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn)
ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg)
ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek)
ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek)
ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala)
ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa)
ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw)
ZP.271.1.44.2017 (Pellet)
ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy)