główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie
Numer ogłoszenia: 252465 - 2011; data zamieszczenia: 22.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 217733 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Oświatowych, ul. Żeromskiego 9, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3038012, faks 41 3038015.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w części budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres robót obejmuje: 1. Wymianę istniejących grzejników żeliwnych na nowe stalowe trzypłytowe w ilości 47 szt. 2. Wymianę istniejącego rurociągu stalowego na rurociąg z tworzyw sztucznych wraz z izolacją z pianki o łącznej długości 390 m. 3. Inne roboty towarzyszące przy wykonywanych robotach w tym roboty naprawcze. Roboty winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Zamawiający informuje wykonawców, że terminy i sposób wykonywania robót nie mogą powodować przeszkód w funkcjonowaniu szkoły.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.11.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Sebastian Bator, ul. Mieszka I 15/159, 26-600 Radom, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 91463,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 69929,02

  • Oferta z najniższą ceną: 69929,02 / Oferta z najwyższą ceną: 70358,16

  • Waluta: PLN.