główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 230433 - 2011; data zamieszczenia: 29.08.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 217733 - 2011 data 11.08.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Placówek Oświatowych, ul. Żeromskiego 9, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3038012, fax. 41 3038015.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
  • W ogłoszeniu jest: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit c, d SIWZ..
  • W ogłoszeniu powinno być: III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalnościach: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit c, d SIWZ..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie ul. Żeromskiego 9 26-067 Strawczyn Sekretariat..
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 godzina 12:00, miejsce: Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie ul. Żeromskiego 9 26-067 Strawczyn Sekretariat
Załączniki:
Modyfikacja SIWZ828 KB