główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Promnik: Roboty remontowe budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku
Numer ogłoszenia: 241113 - 2011; data zamieszczenia: 09.09.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 211423 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Placówek Oświatowych, ul. Szkolna 10, 26-067 Promnik, woj. świętokrzyskie, tel. 41 30 38 058, faks 41 30 38 058.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zespół Placówek Oświatowych.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowe budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane z podziałem na zadania obejmują swoim zakresem: - roboty związane z wymianą stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych - roboty ogólnobudowlane Zadanie I zakres robót obejmuje: roboty związane z wymianą stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych (33 szt.), - prace naprawcze związane z wymianą okien i parapetów (m.in uzupełnienie tynków, malowanie glifów). Okna uchylno-rozwierne należy wykonać w kolorze białym z profili PCV minimum 4-komorowe, bezołowiowe, klasa A. Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym wraz z zakończeniami bocznymi. Wymiary i sposób otwierania okien zgodnie załączonym wykazem. Zadanie II Zakres robót obejmuje: 1) Roboty dachowe polegające na wymianie papy termozgrzewalnej (58 m2). 2) Uzupełnienie rynien i rur spustowych (71 mb.) 3) Uzupełnieniu i malowaniu tynków zewnętrznych (584 m2), 4) Naprawa i malowanie ścian i sufitów (43 m2), 5) Rozbiórka starych i wykonanie nowych okładzin schodów zewnętrznych (43 m2), 6) Wymiana drzwi wewnętrznych (1 szt.), 7) Malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej (16 m2), 7) Inne roboty towarzyszące przy wykonywanych robotach. Roboty winny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wbudowane materiały muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie Muszą one posiadać certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną. Zamawiający informuje wykonawców, że terminy i sposób wykonywania robót nie mogą powodować przeszkód w funkcjonowaniu szkoły.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Zadanie Nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPUH MICHALSKI, ul. Żeromskiego 110b, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 42829,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 44895,00

  • Oferta z najniższą ceną: 44895,00 / Oferta z najwyższą ceną: 127205,75

  • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2  

Nazwa: Zadanie Nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • usługi Remontowo-Budowlane MAXIMUS DOM Paweł Gliszczyński, ul. 1 Maja 191, 25-655 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58609,69 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 69117,62

  • Oferta z najniższą ceną: 69117,62 / Oferta z najwyższą ceną: 92321,11

  • Waluta: PLN