główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510048000-N-2020 z dnia 16-03-2020 r.

Gmina Strawczyn: Dostawa paliwa drzewnego PELLET w ilości 340 ton do szkół na terenie Gminy Strawczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 633063-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa paliwa drzewnego PELLET w ilości 340 ton do szkół na terenie Gminy Strawczyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.36.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego PELLET do szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 340 ton w 2020 roku (na bezzwrotnych paletach) stanowiącego powszechnie dostępny przedmiot zamówienia o ustalonych standardach jakościowych. Zakres zamówienia: 1) dostawa pelletu do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, ul. Żeromskiego 9 w ilości 130 ton, 2) dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Oblęgorku, ul. Gimnazjalna 15 w ilości 85 ton, 3) dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Promniku, ul. Szkolna 10 w ilości 60 ton, 4) dostawa pelletu do Przedszkola Publicznego w Promniku, ul. Szkolna 10 w ilości 5 ton, 5) dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Chełmcach, ul. Kościelna 51 w ilości 60 ton. Celem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa drzewnego PELLET zgodnego z wymaganiami określonymi poniżej, transportem własnym Wykonawcy w ilościach i do miejsc wskazanych powyżej. Produkt winien spełniać podstawowe wymagania techniczne przedstawione poniżej. Dane techniczne pelletu: - wymiary średnica 6 - 8 mm - długość do 50 mm - wartość opałowa powyżej 17.500 kJ/kg - wilgotność do 10% - zawartość popiołu do 0,8%. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także transport oraz rozładunek (zdjęcie towaru z samochodu na terenie szkół w miejscu wskazanym przez pracownika jednostki). 2. Szczegóły dostawy: 1. Dostarczony pellet ma posiadać normę jakościową zgodną z podanymi wymogami technicznymi potwierdzoną na żądanie Zamawiającego stosownym certyfikatem. 2. Faktyczna ilość pelletu, którą Zamawiający zamówi będzie wynikać z jego bieżących potrzeb i będzie dostarczona do podanych placówek oświatowych. 3. Dostawy dostosowane będą do możliwości magazynowych zamawiającego zależnych od ilości spalanego paliwa. Pellet musi być dostarczany w workach foliowych zgrzewanych o wadze nie wyższej niż 25 kg z nadrukowaną informacją o producencie i rodzaju certyfikatu jakości. Worki pelletu powinny być pakowane na paletach bezzwrotnych zgodnie z technologią producenta. 4. Zamówienie realizowane będzie partiami, na zlecenie Zamawiającego (telefonicznie, faksem lub e-mailem). 5. W każdym zleceniu Zamawiający określi ilość dostawy w tonach. Jednorazowa dostawa wynosić będzie od 5 do 10 ton do jednej placówki. 6. Każde zlecenie przekazane Wykonawcy, należy zrealizować: w terminie maksymalnie do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem), 7. Zamawiający zastrzega zakup opału dostosowany do faktycznych potrzeb. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości pelletu. 8. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów wyszczególnionych w/w normie, zamawiający zleci wykonanie badań dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań zamawiający obciąży dostawcę oraz dostawca na swój koszt opróżni magazyn z w/w materiału i dostarczy nowy materiał zgodny z wymogami technicznymi. 9. Umowy na dostawy pelletu zostaną zawarte z każdą placówką odrębnie na odpowiednie zapotrzebowanie opału. Pellet ma spełniać parametry jakościowe zgodne z EN 14961-2:2011, A1 lub DIN plus lub równoważne. Zamawiający wymaga złożenia (na wezwanie) stosownych Certyfikatów jakościowych dotyczących oferowanego opału, potwierdzających ich zgodność z wymaganiami zamawiającego (§ 13 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09111400-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 273658.54
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PELLETPOL P.U.H. ”HOL-PARK” Sylwester Kołomański
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Podgórze 39,
Kod pocztowy: 26-010
Miejscowość: Bodzentyn
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 258029.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 258029.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 322014.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.3.1.2019 (Wykreowanie produktu turystycznego)
ZP.271.1.2.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)
ZP.271.1.3.2019 (Dokumentacja - wod-kan)
ZP.271.1.4.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.5.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.1.6.2019 (Budowa parkingu)
ZP.271.1.7.2019 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.8.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)
ZP.271.1.9.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.1.10.2019 (Budowa drogi - Promnik)
ZP.271.1.11.2019 (Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą)
ZP.271.1.12.2019 (Budowa oświetlenia - Kuźniaki)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.13.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
(SCKiS - Przebudowa świetlicy w Strawczynku)
ZP.271.1.14.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.1.15.2019 (Przebudowa drogi - Kuźniaki)
ZP.271.1.16.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.17.2019 (Przebudowa i remont dróg)
ZP.271.18.2019 (OSA)
ZP.271.19.2019 (Przebudowa drogi)
ZP.271.20.2019 (OSA)
ZP.271.1.21.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.22.2019 (Kredyt)
ZP.271.1.23.2019(Dokumentacja chodnik)
ZP.271.1.24.2019 (Dokumentacja budowa rowu)
ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.26.2019 (Dokumentacja chodnik)
ZP.271.1.27.2019 (Dokumentacja budowa rowu)
ZP.271.1.28.2019 (Odśnieżanie)
ZP.271.1.29.2019 (Odśnieżanie)
ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi)
ZP.271.1.32.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.33.2019 (Dostawa oleju opałowego)
ZP.271.1.34.2019 (Przebudowa drogi)
ZP.271.1.35.2019 (Zakup paliwa)
ZP.271.1.36.2019 (Pellet)
ZP.271.1.37.2019 (Transport odpadów z oczyszczalni)