główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwały podjęte na sesji

Załączniki:
Uchwała Nr IV/52/2019 Rady Gminy Strawczyn w sprawie wzajemnej współpracy i współdziałania z Gminą Miedziana Góra, Gminą Zagnańsk, Gminą Piekoszów, Gmina Mniów, Gminą Strawczyn na rzecz realizacji wspólnego projektu w ramach Osi Priorytetowej 2 ? Efektywna i zielona energia Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-202032 KB
Uchwała Nr IV/51/2019 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy w Strawczynie na 2019 r158 KB
Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Gminy Strawczyn w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Strawczynie na 2019 r78 KB
Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Gminy Strawczyn w sprawie uchylenia uchwały Nr III/38/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego19 KB
Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Gminy Strawczyn w sprawie ustalenia lokalizacji oraz zmiany lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Strawczyn21 KB
Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Gminy Strawczyn w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Świętokrzyskiego21 KB
Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr XL/322/2018 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych102 KB
Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Gminy Strawczyn w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków zakresie dożywiania formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktow żwynościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023103 KB
Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/35/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso103 KB
Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/36/2015 Rady Gminy w Strawczynie z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia101 KB
Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Gminy Strawczyn w sprawie przyjęcia Programu Opieki Nad Zabytkami Gminy Strawczyn na lata 2019-202220 MB
Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Gminy Strawczyn w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Strawczyn na lata 2019-2029685 KB
Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Gminy Strawczyn zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Strawczyn na 2019 rok738 KB
Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Gminy w Strawczynie w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Strawczyn, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów904 KB