główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510200803-N-2019 z dnia 23-09-2019 r.

Gmina Strawczyn: Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 555453-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540111278-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.17.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Strawczyn Część 1. Przebudowa drogi gminnej ul. Krajobrazowej w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn 1.Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej ul. Krajobrazowej w msc. Oblęgorek obejmuje odcinek o dł. 175,80 m. Roboty polegają m.in. na: - poszerzeniu istniejącej jezdni z kruszywa kamiennego - wzmocnieniu istniejącej jezdni warstwą kruszywa kamiennego - wykonanie warstw : wiążącej i ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej, - wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym, Konstrukcja wzmocnienia jezdni: 10 cm – warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,50 mm 6 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej Konstrukcja na poszerzeniu jezdni: 10 cm – warstwa piasku średnioziarnistego stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, 15 cm – podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, 10 cm – warstwa wzmacniająca kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, 6 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej, 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej W ramach przebudowy roboty będą również obejmować wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m, oznakowania pionowego, progu zwalniającego oraz umocnienia w końcowym odcinku skarp płytami ażurowymi. Przed rozpoczęciem prac należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas robót. Część 2. Przebudowa drogi gminnej ul. Kornatki w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn Przebudowa drogi gminnej ul. Kornatki w msc. Oblęgorek obejmuje odcinek o dł. 155,80 m. Roboty polegają m.in. na: - poszerzeniu istniejącej jezdni z kruszywa kamiennego - wzmocnieniu istniejącej jezdni warstwą kruszywa kamiennego - wykonanie warstw : wiążącej i ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej, - wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym, - odmulenie istniejącego rowu i umocnienie płytami ażurowymi - przebudowy zjazdów i wykonanie przepustu Konstrukcja wzmocnienia jezdni: 10 cm – warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,50 mm 6 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej Konstrukcja na poszerzeniu jezdni: 15 cm – warstwa piasku średnioziarnistego stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, 20 cm – podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, 10 cm – warstwa wzmacniająca kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, 6 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej, 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej W ramach przebudowy roboty będą również obejmować wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m, oznakowania pionowego, progu zwalniającego. Przed rozpoczęciem prac należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas robót. Część 3. Przebudowa drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska Gmina Strawczyn Przebudowa drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska (dz. nr ewid. 147, 145/2, 149/2, 154/6) obejmuje odcinek o dł. 204 m. Roboty polegają m.in. na: - poszerzeniu istniejącej jezdni z kruszywa kamiennego - wzmocnieniu istniejącej jezdni warstwą kruszywa kamiennego - wykonaniu warstw : wiążącej i ścieralnej z masy mineralno – asfaltowej, - wzmocnieniu poboczy kruszywem kamiennym, - odmuleniu istniejącego rowu - przebudowie zjazdów Konstrukcja wzmocnienia jezdni: 10 cm – warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,50 mm 6 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej Konstrukcja na poszerzeniu jezdni: 15 cm – warstwa piasku średnioziarnistego stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, 20 cm – podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, 10 cm – warstwa wzmacniająca kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm, 6 cm – warstwa wiążąca z mieszanki mineralno – asfaltowej, 4 cm – warstwa ścieralna z mieszanki mineralno – asfaltowej W ramach przebudowy roboty będą również obejmować wykonanie poboczy o szerokości 0,75 m, oznakowania pionowego, progu zwalniającego. Przed rozpoczęciem prac należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas robót. Część 4. Przebudowa drogi gminnej w msc. Oblęgór ul. Wiosenna, Gmina Strawczyn Przedmiotem robót jest przebudowa drogi gminnej ul. Wiosennej w msc. Oblęgór o następujących podstawowych parametrach: - Łączna długość odcinka drogi objętej przebudową 570,31m - Szerokość jezdni odcinka – 4,50m - Szerokość poboczy 2x 0,75m Przebudowa drogi polega m. in. na: - Wymianie nawierzchni tłuczniowej na jezdnię o nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej na odcinku od km 0+000 do km 0+570,31 - Odmulenie istniejących rowów - Przebudowa zjazdów - Jezdnia nowej nawierzchni ma być wykonana z betonu asfaltowego łącznej grubości 8cm.(warstwa wiążąca 4cm + warstwa ścieralna 4cm) - Podbudowa drogi wykonana z kruszywa łamanego warstwa grubości łącznej 20 cm (warstwa dolna 10cm, warstwa górna 10cm) - Ulepszeniu podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr 15cm - Pobocze z kruszywa łamanego o grubości 15cm Konstrukcja jezdni drogi gminnej: - warstwa ścieralna z masy mineralno asfaltowej o gr.4cm - warstwa wiążąca z mineralno asfaltowej o gr.4cm - podbudowa w-wa górna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr10cm podbudowa w-wa dolna z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr10cm - ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa o gr. 15cm Pobocze - podbudowa z kruszywa łamanego o gr.15cm W ramach robót uwzględniono również wykonanie oświetlenia drogowego zasilane energią odnawialną w ilości 15 szt oraz progu zwalniającego wraz z oznakowaniem. Przed rozpoczęciem prac należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas robót. Część 5. Remont ul. Miłej i ul. Cichej w msc. Strawczynek Gmina Strawczyn ZADANIE 1. ul. Miła w msc. Strawczynek. Przedmiotem robót jest remontu drogi gminnej w msc. Strawczynek ul. Miła o dł. 2,114 km + 0,483. W zakres prac wchodzi m. in. wykonanie podbudowy oraz nawierzchni bitumicznej jezdni oraz remont poboczy i zjazdów, odmulenie rowów. W technologii remontu nawierzchni wyodrębniono trzy główne konstrukcje uzależnione od stopnia destrukcji istniejącej nawierzchni: KONSTRUKCJA od km 0+000,00 do 0+348,00, szerokość jezdni 3,80 m a) Frezowanie planimetryczne b) Wykonanie warstwy ścieralne AC11S gr 4 cm. c) Utwardzenie poboczy kruszywem 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, KONSTRUKCJA od km 0+348,00 do 2+114,00, szerokość jezdni 3,80 m do 4,00 m a) Wykonanie podbudowy MCE gr. 25 cm b) Wykonanie warstwy wiążącej AC16W gr 4 cm. c) Wykonanie warstwy ścieralne AC11S gr 4 cm. f) Utwardzenie poboczy kruszywem 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, g) Remont zjazdów. KONSTRUKCJA od km 0+000,00 do 0+484,00 ( odcinek E-F) , szerokość jezdni 4,00 m f) Wykonanie warstwy wyrównawczej w il. 50 kg/m2 g) Wykonanie warstwy ścieralne AC11S gr. 4 cm. h) Utwardzenie poboczy kruszywem 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie, ZADANIE 2. ul. Cicha w msc. Strawczynek Przedmiotem robót jest remontu ulicy Cichej o długości 221 m, na działce nr ew. 326/1 w Strawczynku. Zakres prac obejmuje m. in.: - wykonanie warstwy wyrównawczej średniej grubości 3 cm z mieszanki mineralno - asfaltowej, - ułożenie warstwy ścieralnej o gr. 3 cm i szerokości 3,30m do 3,80m z mieszanki mineralno - asfaltowej, - umocnienie poboczy i zjazdów do gospodarstw kruszywem kamiennym. Konstrukcja wzmocnienia istniejącej jezdni: - warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-bitumicznej - śr. gr. 3 cm - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - gr. 3cm Przed rozpoczęciem prac remontowych na ul. Miłej i Cichej należy opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu na czas robót. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (dotyczy poszczególnych części) określony został w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią integralny załącznik do niniejszej SIWZ. 1) Załączony do SIWZ przedmiar ma charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 2) Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i Inżyniera Kontraktu Strony ustalają zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 3) Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 4) Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 5) Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 6) Wykonanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 7) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów. 8) Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6

 

Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: rzebudowa drogi gminnej ul. Krajobrazowej w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 118471.76
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Zakładowa 17
Kod pocztowy: 26-052
Miejscowość: Nowiny
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 114620.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 114620.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181536.34
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej ul. Kornatki w msc. Oblęgorek Gmina Strawczyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 130781.83
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Zakładowa 17
Kod pocztowy: 26-052
Miejscowość: Nowiny
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 144877.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 144877.46
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 192530.99
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w msc. Ruda Strawczyńska Gmina Strawczyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 161612.72
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Zakładowa 17
Kod pocztowy: 26-052
Miejscowość: Nowiny
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 146907.16
Oferta z najniższą ceną/kosztem 146907.16
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 224725.83
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w msc. Oblęgór ul. Wiosenna, Gmina

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 838898.34
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH FART Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Ściegiennego 268a
Kod pocztowy: 25-116
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 662362.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 662362.29
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1016300.85
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Remont ul. Miłej i ul. Cichej w msc. Strawczynek Gmina Strawczyn

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 800267.89
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH FART Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Ściegiennego 268a
Kod pocztowy: 25-116
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 904911.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 904911.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1867557.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku przetargu

artykuł nr 3

Załącznik nr 1 do wniosku w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

artykuł nr 4

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Załączniki:
Wniosek + Załącznik nr 1 116 KB
artykuł nr 5

Zestawienie ofert

Załączniki:
Załącznik 162 KB
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.3.1.2019 (Wykreowanie produktu turystycznego)
ZP.271.1.2.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)
ZP.271.1.3.2019 (Dokumentacja - wod-kan)
ZP.271.1.4.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.5.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.1.6.2019 (Budowa parkingu)
ZP.271.1.7.2019 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.8.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)
ZP.271.1.9.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.1.10.2019 (Budowa drogi - Promnik)
ZP.271.1.11.2019 (Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą)
ZP.271.1.12.2019 (Budowa oświetlenia - Kuźniaki)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.13.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
(SCKiS - Przebudowa świetlicy w Strawczynku)
ZP.271.1.14.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.1.15.2019 (Przebudowa drogi - Kuźniaki)
ZP.271.1.16.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.17.2019 (Przebudowa i remont dróg)
ZP.271.18.2019 (OSA)
ZP.271.19.2019 (Przebudowa drogi)
ZP.271.20.2019 (OSA)
ZP.271.1.21.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.22.2019 (Kredyt)
ZP.271.1.23.2019(Dokumentacja chodnik)
ZP.271.1.24.2019 (Dokumentacja budowa rowu)
ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.26.2019 (Dokumentacja chodnik)
ZP.271.1.27.2019 (Dokumentacja budowa rowu)
ZP.271.1.28.2019 (Odśnieżanie)
ZP.271.1.29.2019 (Odśnieżanie)
ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi)
ZP.271.1.32.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.33.2019 (Dostawa oleju opałowego)
ZP.271.1.34.2019 (Przebudowa drogi)
ZP.271.1.35.2019 (Zakup paliwa)
ZP.271.1.36.2019 (Pellet)
ZP.271.1.37.2019 (Transport odpadów z oczyszczalni)