główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 510166704-N-2019 z dnia 09-08-2019 r.

Gmina Strawczyn: Budowa ścieżki dydaktycznej na terenie gminy Strawczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (ZIT KOF) oraz budżetu Gminy Strawczyn

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 544161-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540096205-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26-067  Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ścieżki dydaktycznej na terenie gminy Strawczyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.14.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy zadania pn. „Budowa ścieżki dydaktycznej na terenie gminy Strawczyn, gm. Strawczyn” (zw. dalej ścieżką dydaktyczną) w ramach realizacji Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego pn. „Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn – ścieżka dydaktyczna”. Inwestycja planowana jest do dofinansowana z RPO WŚ na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest budowa infrastruktury umożliwiająca zapoznanie się z informacjami edukacyjnymi o lokalnych walorach przyrodniczych oraz zachęcających do obcowania z naturą w ramach projektu pn.: „Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie gminy Strawczyn – ścieżka dydaktyczna”. Zakres zamówienia obejmuje budowę ścieżki dydaktycznej oraz urządzenie miejsc odpoczynku dla zwiedzających – wyposażonych w elementy małej architektury, tj. ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery wraz z pracami związanymi z ochroną środowiska, w szczególności: zakup i montaż budek dla ptaków oraz umieszczenie tablic informacyjno – edukacyjnych. Zamówienie obejmuje budowę ścieżki dydaktycznej w tym: elementów małej architektury, toalety publicznej, zadaszenia dla rowerzystów, zadaszenia edukacyjnego, montażu platformy dla niepełnosprawnych, remontu tarasu widokowego i altany przystankowej, budowy instalacji elektrycznej na dz. nr ew. 486, 487, 488, 498/11, 501, 503/10, 503/11 obręb ewid. 0007 Oblęgorek, jednostka ewid. 260418_2 Strawczyn oraz na dz. nr ew. 231, 236/1, 236/2, 264, 284/6, 343/8, 343/9, 510, 864 obręb ewid. 0008 Oblęgór, jednostka ewid. 260418_2 Strawczyn. Ścieżka została podzielona na części funkcjonalne, w skład których wchodzi: A)Punkt widokowy na górze Sieniawskiej: Elementy do usytuowania zgodnie z projektem: - Ławki z oparciem (Ł) – 2 szt. - Ławki bez oparcia (Ł2) – 8 szt. - Stoły z ławkami (S) – 2 szt. - Stoły drewniane z ławkami na tarasie widokowym– 2 szt. - Stoły drewniane z ławkami w altanie przystankowej – 2 szt. - Kosze do segregacji odpadów (KS1) – 2 szt. - Stojaki dla rowerów (S) – 6 szt. - Samoobsługowa stacja naprawy rowerów (Sn) – 1 szt. - Tablice – mapa (TM1) – 1 szt. - Tablice kierunkowe (TK1) – 1 szt. - Lampy oświetleniowe parkowe (Lo) – 4 szt. - Monitoring – 2 szt. kamer - Toaleta publiczna (WC) – 1 szt. - Platforma dla niepełnosprawnych (W) – 1 szt. - Remont istniejącej altany przystankowej - Panoramiczne lunety widokowe – 2 szt. - Tablica z opisem panoramy widocznej z punktu widokowego – 1 szt. - Kompas (1) – 1 szt. - Zegar słoneczny (2) – 1 szt. - Wiatromierz (Anemometr) (3) – 1 szt. - Głuchy telefon (4) – 1 szt. - Litofon (5) – 1 szt. - Armata powietrzna (6) – 1 szt. - Ksylofon (7) – 1 szt. - Szumiące rury (8) – 1 szt. - Telefon paraboliczny (9) – 1 szt. - Panel muzyczny (10) – 1 szt. - Ucho słonia (11) – 1 szt. - Spóźniony dźwięk (12) – 1 szt. - Tablica edukacyjna (T4) – 1 szt. - Tablica edukacyjna (T11) – 1 szt. Projektowane nawierzchnie: · nawierzchnia wodoprzepuszczalna z kruszyw mineralnych i żywicy epoksydowej (kolor żwir beżowy + melafir) – 52,21 + 102,75 = 154,96 m² · nawierzchnia z kruszywa (miejsca postojowe – 3 szt. w tym 1 dla niepełnosprawnych) – 63,90 m² · odnowienie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej – 207,25 m² · nawierzchnia zieleni – 150,0 m² B) Ścieżka leśna Elementy do usytuowania zgodnie z projektem: - tablice kierunkowe aluminiowe (TK1) – 2 szt. - tablice kierunkowe drewniane (TK2) – 14 szt. - tablice – mapa – (TM2) – 1 szt. - tablice informacyjne (TI2) – 14 szt. - tablice edukacyjne typu 1 (TŁ1) – 1 szt. - tablice edukacyjne typu 2 (TŁ2) – 1 szt. - budki lęgowe – 8 sztuk. C) Przystanek przy lesie Elementy do usytuowania zgodnie z projektem: - Kosz do segregacji odpadów (KS2) – 1 szt. - Stojaki dla rowerów (S) – 3 szt. - Samoobsługowa stacja naprawy rowerów (Sn) – 1 szt. - Tablice – mapa (TM2) – 1 szt. - Tablice kierunkowe (TK2) – 1 szt. - Tablica edukacyjna typu 1 (TŁ1) – 1 szt. - Tablica edukacyjna typu 2 (TŁ2) – 1 szt. - Zadaszenie dla rowerzystów (A) – 1 szt. - Stół drewniany z ławkami w zadaszeniu – 1 szt. - Ogrodzenie 79,0 mb Projektowane nawierzchnie: · nawierzchnia wodoprzepuszczalna z kruszyw mineralnych i żywicy epoksydowej (kolor żwir beżowy + melafir) – 64,93 m² D) Park wzdłuż Alei Lipowej Elementy do usytuowania zgodnie z projektem : - Ławki z oparciem przy alejkach (Ł) – 40 szt. - Stoły z ławkami (S) 6 szt. + 2 szt. w zadaszeniu edukacyjnym – 8 szt. - Kosze (K1) – 15 szt. - Kosze do segregacji odpadów (KS1) – 7 szt. - Stojaki dla rowerów (SR) – 6 szt. przy parkingu + 6 szt. przy altanie - Samoobsługowa stacja naprawy rowerów (Sn) – 2 szt. - Tablice gatunkowe (Tg) – 38szt. - Tablice – mapa (TM1) – 2 szt. - Tablice kierunkowe (TK1) – 8 szt. - Tablica edukacyjna 1 (T1) – 4 szt. - Tablica edukacyjna 2 (T2) – 3 szt. - Tablica edukacyjna 3 (T3) – 2 szt. - Tablica edukacyjna 4 (T4) – 2 szt. - Tablica edukacyjna 5 (T5) – 3 szt. - Tablica edukacyjna 6 (T6) – 1 szt. - Tablica edukacyjna 7 (T7) – 1 szt. - Tablica edukacyjna 8 (T8) – 1 szt. - Tablica edukacyjna 9 (T9) – 2 szt. - Tablica edukacyjna 10 (T10) – 1 szt. - Tablica edukacyjna 11 (T11) – 5 szt. (w tym 1 szt. z modułem dźwiękowym -T11md) - Tablica edukacyjna 12 (T12) – 4 szt. (w tym 1 szt. z modułem dźwiękowym -T12md) - Tablica edukacyjna 13 (T13) – 4 szt. - Tablica edukacyjna 14 (T14) – 1 szt. - Tablica edukacyjna 15 (T15) – 1 szt. - Lampy oświetleniowe parkowe (Lo) – 46 szt. (monitoring 7 szt. kamer) - Zadaszenie edukacyjne z dwiema sztukami ławostołów (AA) – 1 szt. - Pergola (P) – na dwa stanowiska - Miejsca postojowe – 10 szt. (w tym 2 dla niep.) - Nasadzenia drzew i krzewów D.1 Przystanek Atrakcje turystyczne Gminy Strawczyn + Zabawy ze światłem - Kompas (13) – 1 szt. - Zegar słoneczny (14) – 1 szt. - Film animowany (15) – 1 szt. - Koło optyczne (16) – 1 szt. - Bliźniacze lustra (17) – 1 szt. - Pisanie lustrzane (18) – 1 szt. - Panel sensoryczny (kolorowe szkła) (19) – 1 szt. - Peryskop (20) – 1 szt. - Naukowy HEX (świat iluzji) (21) – 1 szt. D.2 Przystanek Świat wodny - Tęczowa armata (22) – 1 szt. - Rury deszczowe (23) – 1 szt. - Wir wodny (24) – 1 szt. - Zestaw nr 1 (25) – 1 szt. - Zestaw nr 2 (26) – 1 szt. - Zdrój uliczny (27) – 1 szt. - Fontanna (28) – 1 szt. D.3 Poznajemy las - Mieszkańcy lasu + Ekologia - GRA TERENOWA - Skocznia (29) – 1 szt. - Tropy zwierząt (30) – 1 szt. - Budowa warstwowa lasu (31) – 1 szt. - Labirynt (32) – 1 szt. - Mrowisko (33) – 1 szt. - Światowid (34) – 2 szt. - Ścieżka sensoryczna (35) – 1 szt. - Wrzutki (36) – 1 szt. - Rzeźby (Z) – 8szt. D.4 Poznajemy las – Ptaki - Ptasie mieszkania (37) – 1 szt. - Rzeźby (Z) – 4szt. D.5 Przystanek Świat pszczół + Od ziarenka do bochenka - Hotel dla pszczół (38) – 1 szt. - Figury Lissajous (39) – 1 szt. - Kołyska Newtona (40) – 1 szt. - Żuraw (41) – 1 szt. - Koło młyńskie (42) – 1 szt. - Stolik z mieszadłem (43) – 1 szt. - Stolik do pieczenia (44) – 1 szt. - Sita do ziaren (45) – 1 szt. - Piec chlebowy (46) – 1 szt. - Wywrotka piaskowa (47) – 1 szt. D.6 Przystanek literacki (Stefan Żeromski, Henryk Sienkiewicz) - Ścianka przytulanka (48) – 1 szt. - Szachy (49) – 2 szt. - Tablica do pisania (50) – 1 szt. Projektowane nawierzchnie: · parking - nawierzchnia z kostki brukowej – 545,48 m² · nawierzchnia wodoprzepuszczalna z kruszyw mineralnych i żywicy epoksydowej (kolor żwir beżowy + melafir) – 271,69 + 508,52 = 780,21 m² · nawierzchnia z płyt kamiennych – 187,17 m² · nawierzchnia piaskowa – 72,75m² · nawierzchnia z desek (drewniany podest) – 110,72m² · nawierzchnia zieleni – 13031,2 m² Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią integralny załącznik do niniejszej SIWZ. 1)Załączony do SIWZ przedmiar ma charakter informacyjny. Wykonawca po zapoznaniu się z dokumentacją projektową i innymi dokumentami jest zobowiązany do ustalenia zakresu robót niezbędnych do osiągnięcia rezultatu. 2)Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji, jeżeli w toku wykonywania robót okaże się, że dokumentacja projektowa zawiera wady, których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy, a których istnienie uniemożliwia wykonanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. W takim przypadku, przy udziale projektanta i Inżyniera Kontraktu Strony ustalają zakres robót zaniechanych, dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy. 3)Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ, również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”. 4)Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 5)Wykonawca jest zobowiązany do wydzielenia i zabezpieczenia terenu prowadzonych robót. 6)Wykonanie robót, odbiory częściowe oraz organizację (BHP, p.poż, oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. 7)Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów. 8)Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 9)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich postanowień nałożonych na Zamawiającego– Decyzją Starosty Kieleckiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenie na budowę Nr 2487/2018 z dnia 21.12.2018 r. w terminie określonym w dziale V niniejszej SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4

 

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45233161-5, 45233162-2, 45112710-5, 77310000-6, 45112720-8, 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2195121.27
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Usług Remontowo-Budowlanych „ALBUD” Paweł Bednarczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Oblęgorek, ul. H. Sienkiewicza 40
Kod pocztowy: 26-067
Miejscowość: Strawczyn
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4137975.19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4137975.19
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4893000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

artykuł nr 3

Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą

Załączniki:
Wniosek + Załącznik nr 1 185 KB
artykuł nr 4

Zestawienie ofert

Załączniki:
Zestawienie ofert 213 KB
artykuł nr 5

Modyfikacja treści SIWZ

Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ 410 KB
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.3.1.2019 (Wykreowanie produktu turystycznego)
ZP.271.1.2.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)
ZP.271.1.3.2019 (Dokumentacja - wod-kan)
ZP.271.1.4.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.5.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.1.6.2019 (Budowa parkingu)
ZP.271.1.7.2019 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.8.2019 (Dokumentacja ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej)
ZP.271.1.9.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.1.10.2019 (Budowa drogi - Promnik)
ZP.271.1.11.2019 (Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą)
ZP.271.1.12.2019 (Budowa oświetlenia - Kuźniaki)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.13.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
(SCKiS - Przebudowa świetlicy w Strawczynku)
ZP.271.1.14.2019 (Budowa ścieżki dydaktycznej)
ZP.271.1.15.2019 (Przebudowa drogi - Kuźniaki)
ZP.271.1.16.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.17.2019 (Przebudowa i remont dróg)
ZP.271.18.2019 (OSA)
ZP.271.19.2019 (Przebudowa drogi)
ZP.271.20.2019 (OSA)
ZP.271.1.21.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.22.2019 (Kredyt)
ZP.271.1.23.2019(Dokumentacja chodnik)
ZP.271.1.24.2019 (Dokumentacja budowa rowu)
ZP.271.1.25.2019 (Droga Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.26.2019 (Dokumentacja chodnik)
ZP.271.1.27.2019 (Dokumentacja budowa rowu)
ZP.271.1.28.2019 (Odśnieżanie)
ZP.271.1.29.2019 (Odśnieżanie)
ZP.271.1.30.2019 (Odśnieżanie Korczyn, Małogoskie/Akwizgran, Ruda Strawczyńska)
ZP.271.1.31.2019 (Remont drogi)
ZP.271.1.32.2019 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.33.2019 (Dostawa oleju opałowego)
ZP.271.1.34.2019 (Przebudowa drogi)
ZP.271.1.35.2019 (Zakup paliwa)
ZP.271.1.36.2019 (Pellet)
ZP.271.1.37.2019 (Transport odpadów z oczyszczalni)