artykuł nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500296839-N-2018 z dnia 11-12-2018 r.

Strawczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500201241-N-2018
Data: 23/08/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2)
W ogłoszeniu jest: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1898903.54 Waluta PLN
W ogłoszeniu powinno być: Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 1898903.52 Waluta PL

artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500201241-N-2018 z dnia 23-08-2018 r.

Gmina Strawczyn: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki, gmina Strawczyn” jest dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 575750-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500149622-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.16.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z Przebudową drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Zad. 1. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn. Inwestycja będzie prowadzona na działkach o numerach ewidencyjnym: - dz.nr ewid. 361,348/7, 284/1, 348/6, 345/1, 349/2, 344/3, 349/1 w msc. Oblęgór gm. Strawczyn Roboty zakresem obejmują przebudowę drogi wewnętrznej o następujących podstawowych parametrach: - Łączna długość odcinka drogi objętej przebudową 471,58m - Szerokość jezdni odcinka – 3,50m - Szerokość poboczy 2x 0,75m Przebudowa drogi polega na: Odcinek od km0+000 do km 0+263 - Wymianie nawierzchni tłuczniowej na jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej 20x10 gr 10cm - Podbudowa drogi wykonana z kruszywa łamanego warstwa grubości 20 cm -Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr 15cm Odcinek od km 0+263 do K.P.O km 0+471,58 - Wymianie nawierzchni tłuczniowej na jezdnię o nawierzchni z masy mineralno asfaltowej - Jezdnia nowej nawierzchni wykonana będzie z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości łącznej 8cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm) - Podbudowa drogi wykonana z kruszywa łamanego łączna grubości 20 cm (warstwa dolna 10 cm, warstwa górna 10 cm) -Ulepszeniu podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr 15cm - Pobocze z kruszywa łamanego gr 20cm Na odcinku od km 0+000 do km 0+330 wykonać należy prefabrykowane korytko z otworami w dnie umożliwiającymi częściowe odprowadzenie wody opadowej do gruntu. W km 0+003 przewidziano wymianę istniejącego przepust 1?? 60. Roboty również obejmują również wykonanie ścian oporowych od km0+080 do km0+130 stron lewa i od km 0+080 do km0+155 strona prawa. Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+000 do km 0+263 - kostka betonowa o wymiarach 20 x 10 gr. 10 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - grunt stabilizowany cementemRm=1,5MPA gr.15cm Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+263 do K.P.O. km 0+471,58 - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej śr. gr. 4cm - podbudowa w-wa góna z kruszywa łamanego gr. 10 cm - podbudowa w-wa dolna z kruszywa łamanego gr.10 cm - ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm Konstrukcja pobocza - podbudowa z kruszywa łamanego o gr.20cm Konstrukcja pod ścianę oporową : - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub kruszywo frakcji 2-4cm gr. 8cm -betonB-30 - podbudowa z kruszywa łamanego o gr.20cm -warstwa odsączająca z piasku gr10cm - stabilizacja gruntu cementem gr.15cm Roboty również obejmują wykonanie solarnego oświetlenia drogowego w ilości 13 szt., oznakowania pionowego i poziomego. Zad. 2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z włączeniem do istniejącej sieci w msc. Oblęgór ul. Sieniawska gm. Strawczyn w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki, gmina Strawczyn. W ramach robót należy wykonać odcinek sieci kanalizacyjnej wraz z włączeniem do istniejącej sieci w msc. Oblęgór ul. Sieniawska. Roboty obejmują budowę: - 12 studni kanalizacyjnych (SK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.1) - kanału grawitacyjnego ? 200 PVC-U. Niweletę kanału sanitarnego należy dostosować do niwelety przebudowywanej drogi. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki, gmina Strawczyn planowana jest do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1) Dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 2) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji – naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 3) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 4) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 5) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 6) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowania budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 7) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233100-0

Dodatkowe kody CPV: 45233120-6, 45111200-0, 45231300-8, 45232410-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1898903.54
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TRASBUD BUDOWNICTWO T. MICHALSKI, R. MAJCHRZYK SP.J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Żeromskiego 84
Kod pocztowy: 26-067
Miejscowość: Strawczyn
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1374732.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1374732.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1374732.20
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

artykuł nr 4

Zestawienie ofert

Załączniki
Zestawienie ofert   153.723 KB
artykuł nr 5

Modyfikacja treści SWIZ

Załączniki
Modyfikacja treści SWIZ   540.723 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500149622-N-2018 z dnia 28-06-2018 r.
Strawczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 575750-N-2018
Data: 19/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji:
Punkt:
W ogłoszeniu jest: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu
W ogłoszeniu powinno być: Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Tak Nazwa projektu lub programu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki, gmina Strawczyn” planowana jest do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z Przebudową drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Zad. 1. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn. Inwestycja będzie prowadzona na działkach o numerach ewidencyjnym: - dz.nr ewid. 361,348/7, 284/1, 348/6, 345/1, 349/2, 344/3, 349/1 w msc. Oblęgór gm. Strawczyn Roboty zakresem obejmują przebudowę drogi wewnętrznej o następujących podstawowych parametrach: - Łączna długość odcinka drogi objętej przebudową 471,58m - Szerokość jezdni odcinka – 3,50m - Szerokość poboczy 2x 0,75m Przebudowa drogi polega na: Odcinek od km0+000 do km 0+263 - Wymianie nawierzchni tłuczniowej na jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej 20x10 gr 10cm - Podbudowa drogi wykonana z kruszywa łamanego warstwa grubości 20 cm -Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr 15cm Odcinek od km 0+263 do K.P.O km 0+471,58 - Wymianie nawierzchni tłuczniowej na jezdnię o nawierzchni z masy mineralno asfaltowej - Jezdnia nowej nawierzchni wykonana będzie z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości łącznej 8cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm) - Podbudowa drogi wykonana z kruszywa łamanego łączna grubości 20 cm (warstwa dolna 10 cm, warstwa górna 10 cm) -Ulepszeniu podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr 15cm - Pobocze z kruszywa łamanego gr 20cm Na odcinku od km 0+000 do km 0+330 wykonać należy prefabrykowane korytko z otworami w dnie umożliwiającymi częściowe odprowadzenie wody opadowej do gruntu. W km 0+003 przewidziano wymianę istniejącego przepust 1?? 60. Roboty również obejmują również wykonanie ścian oporowych od km0+080 do km0+130 stron lewa i od km 0+080 do km0+155 strona prawa. Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+000 do km 0+263 - kostka betonowa o wymiarach 20 x 10 gr. 10 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - grunt stabilizowany cementemRm=1,5MPA gr.15cm Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+263 do K.P.O. km 0+471,58 - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej śr. gr. 4cm - podbudowa w-wa góna z kruszywa łamanego gr. 10 cm - podbudowa w-wa dolna z kruszywa łamanego gr.10 cm - ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm Konstrukcja pobocza - podbudowa z kruszywa łamanego o gr.20cm Konstrukcja pod ścianę oporową : - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub kruszywo frakcji 2-4cm gr. 8cm -betonB-30 - podbudowa z kruszywa łamanego o gr.20cm -warstwa odsączająca z piasku gr10cm - stabilizacja gruntu cementem gr.15cm Roboty również obejmują wykonanie solarnego oświetlenia drogowego w ilości 13 szt., oznakowania pionowego i poziomego. Zad. 2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z włączeniem do istniejącej sieci w msc. Oblęgór ul. Sieniawska gm. Strawczyn. W ramach robót należy wykonać odcinek sieci kanalizacyjnej wraz z włączeniem do istniejącej sieci w msc. Oblęgór ul. Sieniawska. Roboty obejmują budowę: - 12 studni kanalizacyjnych (SK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.1) - kanału grawitacyjnego ? 200 PVC-U. Niweletę kanału sanitarnego należy dostosować do niwelety przebudowywanej drogi. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1) Dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 2) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji – naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 3) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 4) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 5) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 6) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowania budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 7) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z Przebudową drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Zad. 1. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn. Inwestycja będzie prowadzona na działkach o numerach ewidencyjnym: - dz.nr ewid. 361,348/7, 284/1, 348/6, 345/1, 349/2, 344/3, 349/1 w msc. Oblęgór gm. Strawczyn Roboty zakresem obejmują przebudowę drogi wewnętrznej o następujących podstawowych parametrach: - Łączna długość odcinka drogi objętej przebudową 471,58m - Szerokość jezdni odcinka – 3,50m - Szerokość poboczy 2x 0,75m Przebudowa drogi polega na: Odcinek od km0+000 do km 0+263 - Wymianie nawierzchni tłuczniowej na jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej 20x10 gr 10cm - Podbudowa drogi wykonana z kruszywa łamanego warstwa grubości 20 cm -Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr 15cm Odcinek od km 0+263 do K.P.O km 0+471,58 - Wymianie nawierzchni tłuczniowej na jezdnię o nawierzchni z masy mineralno asfaltowej - Jezdnia nowej nawierzchni wykonana będzie z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości łącznej 8cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm) - Podbudowa drogi wykonana z kruszywa łamanego łączna grubości 20 cm (warstwa dolna 10 cm, warstwa górna 10 cm) -Ulepszeniu podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr 15cm - Pobocze z kruszywa łamanego gr 20cm Na odcinku od km 0+000 do km 0+330 wykonać należy prefabrykowane korytko z otworami w dnie umożliwiającymi częściowe odprowadzenie wody opadowej do gruntu. W km 0+003 przewidziano wymianę istniejącego przepust 1?? 60. Roboty również obejmują również wykonanie ścian oporowych od km0+080 do km0+130 stron lewa i od km 0+080 do km0+155 strona prawa. Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+000 do km 0+263 - kostka betonowa o wymiarach 20 x 10 gr. 10 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - grunt stabilizowany cementemRm=1,5MPA gr.15cm Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+263 do K.P.O. km 0+471,58 - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej śr. gr. 4cm - podbudowa w-wa góna z kruszywa łamanego gr. 10 cm - podbudowa w-wa dolna z kruszywa łamanego gr.10 cm - ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm Konstrukcja pobocza - podbudowa z kruszywa łamanego o gr.20cm Konstrukcja pod ścianę oporową : - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub kruszywo frakcji 2-4cm gr. 8cm -betonB-30 - podbudowa z kruszywa łamanego o gr.20cm -warstwa odsączająca z piasku gr10cm - stabilizacja gruntu cementem gr.15cm Roboty również obejmują wykonanie solarnego oświetlenia drogowego w ilości 13 szt., oznakowania pionowego i poziomego. Zad. 2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z włączeniem do istniejącej sieci w msc. Oblęgór ul. Sieniawska gm. Strawczyn w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki, gmina Strawczyn. W ramach robót należy wykonać odcinek sieci kanalizacyjnej wraz z włączeniem do istniejącej sieci w msc. Oblęgór ul. Sieniawska. Roboty obejmują budowę: - 12 studni kanalizacyjnych (SK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.1) - kanału grawitacyjnego ? 200 PVC-U. Niweletę kanału sanitarnego należy dostosować do niwelety przebudowywanej drogi. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oblęgór ul. Widoma i ul. Studzianki, gmina Strawczyn planowana jest do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1) Dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 2) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji – naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 3) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 4) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 5) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 6) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowania budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 7) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-04, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-11, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.4)
W ogłoszeniu jest: IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
artykuł nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie nr 575750-N-2018 z dnia 2018-06-19 r.

Gmina Strawczyn: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16 , 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (URL): http://strawczyn.4bip.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://strawczyn.4bip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Strawczyn, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, I piętro pokój nr 3 (sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej
Numer referencyjny: ZP.271.1.16.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z Przebudową drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn wraz z budową kanalizacji sanitarnej. Zad. 1. Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Oblęgór ul. Sieniawska na terenie gminy Strawczyn. Inwestycja będzie prowadzona na działkach o numerach ewidencyjnym: - dz.nr ewid. 361,348/7, 284/1, 348/6, 345/1, 349/2, 344/3, 349/1 w msc. Oblęgór gm. Strawczyn Roboty zakresem obejmują przebudowę drogi wewnętrznej o następujących podstawowych parametrach: - Łączna długość odcinka drogi objętej przebudową 471,58m - Szerokość jezdni odcinka – 3,50m - Szerokość poboczy 2x 0,75m Przebudowa drogi polega na: Odcinek od km0+000 do km 0+263 - Wymianie nawierzchni tłuczniowej na jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej 20x10 gr 10cm - Podbudowa drogi wykonana z kruszywa łamanego warstwa grubości 20 cm -Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr 15cm Odcinek od km 0+263 do K.P.O km 0+471,58 - Wymianie nawierzchni tłuczniowej na jezdnię o nawierzchni z masy mineralno asfaltowej - Jezdnia nowej nawierzchni wykonana będzie z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości łącznej 8cm (warstwa wiążąca 4 cm + warstwa ścieralna 4 cm) - Podbudowa drogi wykonana z kruszywa łamanego łączna grubości 20 cm (warstwa dolna 10 cm, warstwa górna 10 cm) -Ulepszeniu podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5Mpa gr 15cm - Pobocze z kruszywa łamanego gr 20cm Na odcinku od km 0+000 do km 0+330 wykonać należy prefabrykowane korytko z otworami w dnie umożliwiającymi częściowe odprowadzenie wody opadowej do gruntu. W km 0+003 przewidziano wymianę istniejącego przepust 1?? 60. Roboty również obejmują również wykonanie ścian oporowych od km0+080 do km0+130 stron lewa i od km 0+080 do km0+155 strona prawa. Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+000 do km 0+263 - kostka betonowa o wymiarach 20 x 10 gr. 10 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5,0 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm - grunt stabilizowany cementemRm=1,5MPA gr.15cm Konstrukcja jezdni drogi wewnętrznej na odcinku od km 0+263 do K.P.O. km 0+471,58 - warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej gr. 4cm - warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej śr. gr. 4cm - podbudowa w-wa góna z kruszywa łamanego gr. 10 cm - podbudowa w-wa dolna z kruszywa łamanego gr.10 cm - ulepszenie podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 Mpa gr. 15cm Konstrukcja pobocza - podbudowa z kruszywa łamanego o gr.20cm Konstrukcja pod ścianę oporową : - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 lub kruszywo frakcji 2-4cm gr. 8cm -betonB-30 - podbudowa z kruszywa łamanego o gr.20cm -warstwa odsączająca z piasku gr10cm - stabilizacja gruntu cementem gr.15cm Roboty również obejmują wykonanie solarnego oświetlenia drogowego w ilości 13 szt., oznakowania pionowego i poziomego. Zad. 2. Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej wraz z włączeniem do istniejącej sieci w msc. Oblęgór ul. Sieniawska gm. Strawczyn. W ramach robót należy wykonać odcinek sieci kanalizacyjnej wraz z włączeniem do istniejącej sieci w msc. Oblęgór ul. Sieniawska. Roboty obejmują budowę: - 12 studni kanalizacyjnych (SK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.1) - kanału grawitacyjnego ? 200 PVC-U. Niweletę kanału sanitarnego należy dostosować do niwelety przebudowywanej drogi. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1) Dokonanie uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 2) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji – naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 3) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 4) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 5) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 6) Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania projektu organizacji ruchu na czas budowy i oznakowania budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 7) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów, a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie.

II.5) Główny kod CPV: 45233100-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45111200-0
45231300-8
45232410-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6.1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te polegać będą na powtórzeniu robót podobnych do robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 6.2. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą polegały na powtórzeniu robót zgodnych z zakresem robót stanowiącymi przedmiot niniejszego zamówienia. Zakresem robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. będą prace z zakresu: budowy dróg i autostrad; przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne; budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków; kanalizacji ściekowej. Szczegółowy opis technologii wykonywania tych robót określa dokumentacja projektowa, a w przypadku wykonania tego zakresu w innej technologii normy krajowe i europejskie odnoszące się do tych robót. Zakres rzeczowy robót stanowiących przedmiot zamówień, o których mowa w pkt 6.1. nie przekroczy wartości 50 % wartości niniejszego zamówienia. 6.3. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, a jeżeli wartość szacunkowa będzie mniejsza od kwoty o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy tylko po przeprowadzenie negocjacji. 6.4. Zamówienia, o których mowa w pkt 6.1. będą udzielane w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia zakresu rzeczowego robót, zmiana technologii lub wprowadzenia zakresu dodatkowego w przypadku konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej oraz gdy wystąpi potrzeba wykonania dodatkowego zakresu po dokonanym odbiorze końcowym. 6.5 Zamówienie o którym mowa w pkt.6.1 może obejmować rodzajowo cały lub częściowy zakres robót wskazanych w pkt. 6.2.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: a) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: 1 000 000,00 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub remontem dróg/drogi wraz z infrastruktura towarzyszącą. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosiła minimum 800 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót przy budowie, przebudowie lub remoncie na co najmniej 1 inwestycji drogowej. • Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4) 2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4 3. zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 4. zaświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zgodnie z opisem w pkt. 9.4.4. 5. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) 6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ 3. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.3
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) 2. Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b) 3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Załączniki
SIWZ z załącznikami   33.408 MB
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia)
ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego)
ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg)
ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa)
ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki)
ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt)
ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa)
ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran)
ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt)
ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego)
ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)
ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi)
ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg)
ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie)
ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności)
ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej)
ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA)
ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności)
ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski)
ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska)
ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór)
ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)
ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole)
ZP.271.1.30.2018 (Wykonanie nawierzchni asfaltowych)
ZP.271.1.31.2018 (Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.32.2018 (Opracowanie dokumentacji-Rewitalizacja)
ZP.271.1.33.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)
ZP.271.1.34.2018 (Nadzór-Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.35.2018 (Dokumentacja - ul. Piaskowa)
ZP.271.1.36.2018 (Wykonanie nawierzchni dróg)
ZP.271.1.37.2018 (Dokumentacja - Rewitalizacja ZPO)
ZP.271.1.38.2018 (Dokumentacja - obiekt przedszkolno-żłobkowy)
ZP.271.1.39.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)
ZP.271.1.40.2018 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.41.2018 (Dokumentacja - Sala gimnastyczna)
ZP.271.1.42.2018 (Dostawa paliwa drzewnego pellet)
ZP.271.1.43.2018 (Dostawa oleju opałowego)
ZP.271.1.44.2018 (Zakup paliw do pojazdów)
ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór)
ZP.271.1.46.2018 (Dokumentacja-przedszkole)
ZP.271.1.47.2018 (Opracowanie dokumentacji - drogi)
ZP.271.1.48.2018 (Transport odpadów z oczyszczalni)