artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500120901-N-2018 z dnia 30-05-2018 r.
Gmina Strawczyn: Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na ścieżkę dydaktyczną na terenie Gminy Strawczyn.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Dokumentacja projektowa ścieżki dydaktycznej planowana jest do współfinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 545195-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url):
style="text-align: left">

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

II.2) Rodzaj zamówienia:

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawczej na ścieżkę dydaktyczną na terenie Gminy Strawczyn. 1. Zagospodarowanie ścieżki m. in.: – Ławki – Kosze na śmieci – Tablice edukacyjne – Tablice interaktywne – Wieże widokowe – Imitacje roślin, zwierząt – Zagospodarowanie terenu wzdłuż Alei Lipowej (dz. Nr 503/11, obręb 007 Oblęgorek), – Sadzenie roślinności(drzewa, krzewy) – miejsca parkingowe/postojowe (poprawa stanu istniejącego parkingu w Oblęgorku) – Ciągi pieszo – jezdne – Oświetlenie – Monitoring – Podświetlenie ścieżki – Samoczyszczące WC – Przystanki tematyczne, np.: – Odkrywamy słodkie smaki – Od ziarenka do bochenka – Literacka (Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski) – Atrakcje turystyczne na terenie gminy – Świat wodny 2. Rewitalizacja punktu widokowego na Górze Sieniawskiej: – Miejsca parkingowe/postojowe/rowerowe – Lunety – Tablica interaktywna – Ławki – Oświetlenie – Monitoring – Samoczyszczące WC Ścieżka dydaktyczna ma na celu ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu Natura 2000 oraz zielonej infrastruktury, a także uatrakcyjnienie turystyczne gminy Strawczyn oraz poszerzenie form rekreacji dla mieszkańców. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego (projekt budowlano-wykonawczy) wraz ze specyfikacjami technicznymi, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz zbiorczym zestawieniem kosztów wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Planowany przebieg trasy zgodnie z koncepcją. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Ścieżka musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Uwaga: Projektowana ścieżka dydaktyczna powinna być zgodna z istniejącą koncepcją (załącznik Nr 8), jednak Zamawiający dopuszcza zmiany po wcześniejszym uzgodnieniu. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do zmian w stosunku do przedłożonej koncepcji. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: - projekt budowlany/dokumentacja techniczna uwzględniający wszystkie niezbędne branże, łącznie z projektem zagospodarowania terenu w ilości 5 egz. (dla uzyskania pozwolenia na budowę) - projekt wykonawczy wraz z przyłączami w każdej branży w ilości 4 egz. - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach w ilości 3 egz. - kosztorysy inwestorskie dla każdej branży w ilości po 2 egz. - przedmiary robót dla każdej branży po 2 egz. - informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w ilości 2 egzemplarze w formie pisemnej. - wersja elektroniczna dokumentacji zapisana do odczytu, która powinna zawierać: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, plan BIOZ. – 2 egz. - Wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę w celu realizacji zadania. W trakcie opracowywania projektu budowlanego i wykonawczego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji każdy z etapów realizacji projektu ścieżki dydaktycznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zakres opracowania winien zawierać również: a) Wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia. b) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu - o ile wymagane. c) Uzyskanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania. d) Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwy organ zgłoszenia/pozwolenia na budowę zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane”, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu. Przedmiary i kosztorysy inwestorskie winny być sporządzone odrębnie na poszczególne rodzaje robót. 3. Uzyskanie pozwolenia na budowę w ramach przedmiotu zamówienia obejmuje uzyskanie przez wykonawcę decyzji o pozwoleniu na budowę. 4. Nadzór autorski. Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane. Pobyty na budowie będą realizowane w miarę potrzeb zamawiającego lecz nie rzadziej niż jeden pobyt na dwa tygodnie. W kwotę nadzoru wliczone są przejazdy na plac budowy, koszt opracowań zamiennych, wyjaśniających itp. W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: • opiniowania zgodności projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, • wykonywania projektów zamiennych, • wyjaśniania wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano - wykonawczą wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, • niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. Nadzór autorski będzie sprawowany na etapie realizacji robót budowlanych. Wykonawca uwzględni koszty nadzoru autorskiego w cenie brutto oferty. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, w brzmieniu obowiązującym w okresie obowiązywania umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 121951.22
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ZIK STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI GRZEGORZ ZARZYCKI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chęcińska 25/20
Kod pocztowy: 25-020
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 61500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 61500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 351780.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe: