główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500114753-N-2018 z dnia 23-05-2018 r.
Gmina Strawczyn: Wykonanie koncepcji ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej na terenie Gminy Strawczyn.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540764-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500078798-N-2018

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie koncepcji ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej na terenie Gminy Strawczyn.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.8.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Wykonanie koncepcji ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej na terenie Gminy Strawczyn. Minimalny zakres przedmiotu zamówienia: 1. Wyznaczenie na terenie Gminy Strawczyn ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej przeznaczonej do uprawiania narciarstwa, biegów i jazdy rowerem z uwzględnieniem przebiegu istniejących tras na terenie gminy. 2. Zagospodarowanie ścieżki m.in.: – Ławeczki – Wiaty – Altany – Miejsca postoju i odpoczynku – Oznakowania – Tablice informacyjne – Mapy – Miejsca parkingowe/postojowe – Ciągi narciarsko-biegowo-rowerowe – Oświetlenie – Monitoring – Infrastruktura towarzysząca tego typu inwestycji Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa ma na celu ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu Natura 2000 oraz zielonej infrastruktury, a także uatrakcyjnienie turystyczne gminy Strawczyn oraz poszerzenie form rekreacji dla mieszkańców, ponadto możliwość włączenia do programów lekcji WF w szkołach. Koncepcja winna obejmować ścieżkę narciarsko-biegowo-rowerową zintegrowaną z istniejącymi i planowanymi trasami o podobnym charakterze na terenie gminy Strawczyn. Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa nie będzie miała charakteru sportowego. Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa musi być przyjazna dla środowiska, z tego względu na terenach leśnych nie będzie utwardzona. Koncepcja polega głównie na wyznaczeniu trasy oraz oznakowaniu jej. Od wykonawcy wymagać się będzie wariantowego wytyczenia trasy na bazie przykładowych ścieżek, zaznaczonych na załączonej mapie. Ścieżki i szlaki narciarsko biegowe można planować na istniejących i nie wykorzystywanych w zimie trasach rowerowych, na odcinkach, które nie są położone w ciągu dróg publicznych o dużym natężeniu ruchu samochodów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się poprowadzenie tras drogami o niskim poziomie natężenia ruchu samochodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Ponadto można je planować na mniej lub tylko częściowo wykorzystywanych w zimie trasach pieszych. Trasa powinna mieć możliwość prowadzenia z istniejącymi szlakami pieszymi np. ścieżka dydaktyczna, powinna posiadać najmniejszą ilość kolizji z innymi trasami, w tym z drogami samochodowymi. Winna być usytuowana w możliwie najrzadszej zabudowie. Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa winna być wyposażona w elementy aluminiowe/drewniane w zależności od miejsca montażu. Dodatkowo ścieżki i szlaki muszą być dobrze oznakowane na całej ich długości, a na ich początkach i zakończeniach należy umieścić tablice informacyjne z opisem tych znaków wraz z zamieszczonymi zasadami ruchu. Ścieżka musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zamawiający wymaga wykonania koncepcji na mapach zasadniczych. Uwaga: Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uzgodnić koncepcję z zamawiającym, a także z odpowiednimi organami/właścicielami działek. 3. Nadzór autorski. Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane. W kwotę nadzoru wliczone są wszelkie przejazdy, koszt opracowań zamiennych, wyjaśniających itp. W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: • wykonywania projektów zamiennych, • niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71222000-0
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/05/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 50775.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: ZIK STUDIO ARCHITEKTURY I URBANISTYKI GRZEGORZ ZARZYCKI
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chęcińska 25/20
Kod pocztowy: 25-020
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 29700.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29700.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 49800.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego

artykuł nr 3

Zestawienie ofert

Załączniki:
Zestawienie ofert 180 KB
artykuł nr 4

Zapytanie nr 1 i nr 2 wraz z odpowiedziami i modyfikacją treści SIWZ

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500078798-N-2018 z dnia 11-04-2018 r.
Strawczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 540764-N-2018
Data: 05/04/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Wykonanie koncepcji ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej na terenie Gminy Strawczyn. Minimalny zakres przedmiotu zamówienia: 1. Wyznaczenie na terenie Gminy Strawczyn ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej przeznaczonej do uprawiania narciarstwa, biegów i jazdy rowerem z uwzględnieniem przebiegu istniejących tras na terenie gminy. 2. Zagospodarowanie ścieżki m.in.: – Ławeczki – Wiaty – Altany – Miejsca postoju i odpoczynku – Oznakowania – Tablice informacyjne – Mapy – Miejsca parkingowe/postojowe – Ciągi narciarsko-biegowo-rowerowe – Oświetlenie – Monitoring – Infrastruktura towarzysząca tego typu inwestycji Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa ma na celu ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu Natura 2000 oraz zielonej infrastruktury, a także uatrakcyjnienie turystyczne gminy Strawczyn oraz poszerzenie form rekreacji dla mieszkańców, ponadto możliwość włączenia do programów lekcji WF w szkołach. Koncepcja winna obejmować ścieżkę narciarsko-biegowo-rowerową zintegrowaną z istniejącymi i planowanymi trasami o podobnym charakterze na terenie gminy Strawczyn. Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa nie będzie miała charakteru sportowego. Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa musi być przyjazna dla środowiska, z tego względu na terenach leśnych nie będzie utwardzona. Koncepcja polega głównie na wyznaczeniu trasy oraz oznakowaniu jej. Od wykonawcy wymagać się będzie wariantowego wytyczenia trasy na bazie przykładowych ścieżek, zaznaczonych na załączonej mapie. Ścieżki i szlaki narciarsko biegowe można planować na istniejących i nie wykorzystywanych w zimie trasach rowerowych, na odcinkach, które nie są położone w ciągu dróg publicznych o dużym natężeniu ruchu samochodów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się poprowadzenie tras drogami o niskim poziomie natężenia ruchu samochodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Ponadto można je planować na mniej lub tylko częściowo wykorzystywanych w zimie trasach pieszych. Trasa powinna mieć możliwość prowadzenia z istniejącymi szlakami pieszymi np. ścieżka dydaktyczna, powinna posiadać najmniejszą ilość kolizji z innymi trasami, w tym z drogami samochodowymi. Winna być usytuowana w możliwie najrzadszej zabudowie. Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa winna być wyposażona w elementy aluminiowe/drewniane w zależności od miejsca montażu. Dodatkowo ścieżki i szlaki muszą być dobrze oznakowane na całej ich długości, a na ich początkach i zakończeniach należy umieścić tablice informacyjne z opisem tych znaków wraz z zamieszczonymi zasadami ruchu. Ścieżka musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zamawiający wymaga wykonania koncepcji na mapach zasadniczych. Uwaga: Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uzgodnić koncepcję z zamawiającym, a także z odpowiednimi organami/właścicielami działek. 3. Nadzór autorski. Projektant (Wykonawca dokumentacji projektowej) będzie sprawować nadzór autorski zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Budowlane. W kwotę nadzoru wliczone są wszelkie przejazdy, koszt opracowań zamiennych, wyjaśniających itp. W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: • wykonywania projektów zamiennych, • niezwłocznego wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonanie koncepcji ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej na terenie Gminy Strawczyn. Minimalny zakres przedmiotu zamówienia: 1. Wyznaczenie na terenie Gminy Strawczyn ścieżki narciarsko-biegowo-rowerowej przeznaczonej do uprawiania narciarstwa, biegów i jazdy rowerem z uwzględnieniem przebiegu istniejących tras na terenie gminy. 2. Zagospodarowanie ścieżki m.in.: – Ławeczki – Wiaty – Altany – Miejsca postoju i odpoczynku – Oznakowania – Tablice informacyjne – Mapy – Miejsca parkingowe/postojowe – Ciągi narciarsko-biegowo-rowerowe – Oświetlenie – Monitoring – Infrastruktura towarzysząca tego typu inwestycji Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa ma na celu ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywację gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym programu Natura 2000 oraz zielonej infrastruktury, a także uatrakcyjnienie turystyczne gminy Strawczyn oraz poszerzenie form rekreacji dla mieszkańców, ponadto możliwość włączenia do programów lekcji WF w szkołach. Koncepcja winna obejmować ścieżkę narciarsko-biegowo-rowerową zintegrowaną z istniejącymi i planowanymi trasami o podobnym charakterze na terenie gminy Strawczyn. Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa nie będzie miała charakteru sportowego. Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa musi być przyjazna dla środowiska, z tego względu na terenach leśnych nie będzie utwardzona. Koncepcja polega głównie na wyznaczeniu trasy oraz oznakowaniu jej. Od wykonawcy wymagać się będzie wariantowego wytyczenia trasy na bazie przykładowych ścieżek, zaznaczonych na załączonej mapie. Ścieżki i szlaki narciarsko biegowe można planować na istniejących i nie wykorzystywanych w zimie trasach rowerowych, na odcinkach, które nie są położone w ciągu dróg publicznych o dużym natężeniu ruchu samochodów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się poprowadzenie tras drogami o niskim poziomie natężenia ruchu samochodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. Ponadto można je planować na mniej lub tylko częściowo wykorzystywanych w zimie trasach pieszych. Trasa powinna mieć możliwość prowadzenia z istniejącymi szlakami pieszymi np. ścieżka dydaktyczna, powinna posiadać najmniejszą ilość kolizji z innymi trasami, w tym z drogami samochodowymi. Winna być usytuowana w możliwie najrzadszej zabudowie. Ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa winna być wyposażona w elementy aluminiowe/drewniane w zależności od miejsca montażu. Dodatkowo ścieżki i szlaki muszą być dobrze oznakowane na całej ich długości, a na ich początkach i zakończeniach należy umieścić tablice informacyjne z opisem tych znaków wraz z zamieszczonymi zasadami ruchu. Ścieżka musi być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zamawiający wymaga wykonania koncepcji na mapach zasadniczych. Uwaga: Przy realizacji przedmiotu zamówienia należy uzgodnić koncepcję z zamawiającym, a także z odpowiednimi organami/właścicielami działek. 3. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: a) Potencjał zawodowy: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi kandydatów na stanowisko wymienione poniżej: - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia architektoniczne do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz doświadczenie zawodowe: wykonany min. 1 projekt zbliżony zakresem do przedmiotu zamówienia. Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień architektonicznych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późń. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). b) Zdolności techniczne: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej 1 usługę zbliżoną zakresem do zadania w przedmiocie zamówienia z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: a) Potencjał zawodowy: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi kandydatów na stanowisko wymienione poniżej: - min. 1 osoba posiadająca uprawnienia architektoniczne do projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz doświadczenie zawodowe: wykonany min. 1 projekt zbliżony zakresem do przedmiotu zamówienia, tj. opracowanie dokumentacji projektowej/koncepcyjnej na wykonanie: 1).Ścieżki, trasy, szlaki, miejsca, place: rowerowe, biegowe, piesze, edukacyjne, turystyczne, narciarskie lub 2).projekty w zakresie zagospodarowania krajobrazowego, zagospodarowania terenu z uwzględnieniem m.in. elementów, o których mowa w pkt. 1 Zamawiający określając wymogi dla potencjału kadrowego w zakresie posiadanych uprawnień architektonicznych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późń. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65). b) Zdolności techniczne: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował (zakończył) co najmniej 1 usługę zbliżoną do zadania w przedmiocie zamówienia, tj. opracowanie dokumentacji projektowej/koncepcyjnej na wykonanie: 1). Ścieżki, trasy, szlaki, miejsca, place: rowerowe, biegowe, piesze, edukacyjne, turystyczne, narciarskie lub 2). projekty w zakresie zagospodarowania krajobrazowego, zagospodarowania terenu z uwzględnieniem m.in. elementów, o których mowa w pkt. 1 z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów potwierdzających, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-16, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-04-19, godzina: 13:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Polski
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2018 (Odpady oczyszczalnia)
ZP.271.1.2.2018 (Wynajem sprzętu budowlanego)
ZP.271.1.3.2018 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.4.2018 (Remonty dróg)
ZP.271.1.5.2018 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.6.2018 (Dokumentacja projektowa)
ZP.271.1.7.2018 (Koncepcja ścieżki)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.8.2018 (Koncepcja ścieżki)
ZP.271.1.9.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)
SCKiS (Dostawa pelletu)
ZP.271.1.10.2018 (Projekt ścieżka dydakt)
ZP.271.1.11.2018 (Dokumentacja projektowa)
ZP.271.1.12.2018 (Dokumentacja - droga w msc. Akwizgran)
ZP.271.1.13.2018 (Sala gimnastyczna - projekt)
ZP.271.1.14.2018 (Wykonanie rowu krytego)
ZP.271.1.15.2018 (Kanalizacja i oczyszczalnia)
ZP.271.1.16.2018 (Przebudowa drogi)
ZP.271.1.17.2018 (Remont cząstkowy dróg)
ZP.271.1.18.2018 (Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.19.2018 (Dokumentacja projektowa - odwodnienie)
ZP.271.1.20.2018 (Otwarte Strefy Aktywności)
ZP.271.1.21.2018 (Budowa kanalizacji sanitarnej)
ZP.271.1.22.2018 (Inspektor Nadzoru - OSA)
ZP.271.1.23.2018 (Dostawa żywności)
ZP.271.1.24.2018 (Nadzór Inwestorski)
ZP.271.1.25.2018 (Nadzór inwestorski - ul. Sieniawska)
ZP.271.1.26.2018 (Nadzór - Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.27.2018 (Nadzór - kanalizacja Oblęgór)
ZP.271.1.28.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)
ZP.271.1.29.2018 (Opracowanie dokumentacji - przedszkole)
ZP.271.1.30.2018 (Wykonanie nawierzchni asfaltowych)
ZP.271.1.31.2018 (Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.32.2018 (Opracowanie dokumentacji-Rewitalizacja)
ZP.271.1.33.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)
ZP.271.1.34.2018 (Nadzór-Stacja uzdatniania wody)
ZP.271.1.35.2018 (Dokumentacja - ul. Piaskowa)
ZP.271.1.36.2018 (Wykonanie nawierzchni dróg)
ZP.271.1.37.2018 (Dokumentacja - Rewitalizacja ZPO)
ZP.271.1.38.2018 (Dokumentacja - obiekt przedszkolno-żłobkowy)
ZP.271.1.39.2018 (Budowa OSA Niedźwiedź)
ZP.271.1.40.2018 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.41.2018 (Dokumentacja - Sala gimnastyczna)
ZP.271.1.42.2018 (Dostawa paliwa drzewnego pellet)
ZP.271.1.43.2018 (Dostawa oleju opałowego)
ZP.271.1.44.2018 (Zakup paliw do pojazdów)
ZP.271.1.45.2018 (Dokumentacja ul. Kielecka Oblęgór)
ZP.271.1.46.2018 (Dokumentacja-przedszkole)
ZP.271.1.47.2018 (Opracowanie dokumentacji - drogi)
ZP.271.1.48.2018 (Transport odpadów z oczyszczalni)