główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Gmina Strawczyn: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 629896-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500076277-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.42.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Strawczyn, Urzędu Gminy w Strawczynie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, tj.: 1) Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie 2) Szkoła Podstawowa w Oblęgorku 3) Szkoła Podstawowa w Promniku 4) Szkoła Podstawowa w Chełmcach 5) Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu 6) Szkoła Podstawowa w Korczynie 7) Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej 8) Publiczne Przedszkole w Promniku 9) Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie 10) Żłobek Gminny w Strawczynie 11) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie 12) Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie 13) Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie 14) Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi gminy. 2. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Bezpłatne przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz wszystkich jednostek organizacyjnych. Za wpłaty własne uważa się wpłaty dokonywane we własnej placówce banku (oddziale, filii), pod pieczęcią Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych oraz wpłaty inkasentów podatków i opłat Zamawiającego, a także wpłaty od interesantów. 2) Bezpłatne dokonywanie wypłat gotówkowych przez wszystkie jednostki organizacyjne: Dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie zleceń wypłat elektronicznych lub na podstawie wystawionych czeków gotówkowych (na bezpłatnie wydanych blankietach, jeżeli bank nie posiada odpowiedniego produktu). 3) Realizacja poleceń przelewów na rachunki w banku obsługującym i rachunki w innych bankach. 4) Realizacja przelewów wewnętrznych między rachunkami budżetu gminy i jednostek podległych – bezpłatna. 5) Wykonawca ubiegający się o zamówienie zapewni: 5.1 Objęcie systemem bankowości elektronicznej wszystkie obsługiwane jednostki. System ma obejmować dostawę i instalację urządzeń niezbędnych do obsługi systemu, szkolenie pracowników oraz zapewnienie prawidłowej pracy zainstalowanego systemu. Bank udostępni usługi typu home banking na co najmniej 5 stanowiskach w Urzędzie Gminy Strawczyn oraz co najmniej po 2 stanowiska we wskazanych jednostkach organizacyjnych. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w ilości tworzonych stanowisk do usługi bankowości elektronicznej. Usługa typu bankowość elektroniczna winna być zainstalowana w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Bank zapewni bezpłatną pomoc techniczną w okresie wdrożeniowym i powdrożeniowym pracownikom Urzędu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych pracujących w systemie bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić Zamawiającemu w szczególności: - uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach, -przeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg rodzaju operacji, nazwy kontrahenta, rachunku kontrahenta, daty, okresu, kwoty i innych kryteriów możliwych do wyodrębnienia w zbiorze operacji, - składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków, - składania poleceń przelewu na lokaty terminowe, - monitorowanie operacji i sporządzanie z wybranego okresu obsługi szczegółowych wyciągów dla wszystkich operacji, - import danych z programów księgowych gminy Strawczyn do systemu bankowości elektronicznej. System bankowości elektronicznej będzie umożliwiał równoczesną pracę kilku użytkowników, przy czym każdy użytkownik winien posiadać swój indywidualny identyfikator i hasło dostępu do systemu. 5.2 System bankowości elektronicznej będzie posiadał możliwość sporządzania osobom upoważnionym przez zamawiającego wyciągów bankowych w następnym dniu roboczym. 5.3 Środki pieniężne gromadzone na rachunkach Zamawiającego będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej. Oprocentowanie będzie obliczane według stawki WIBID 1 M z przedostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc obowiązywania pomnożony przez współczynnik korygujący zaoferowany przez Wykonawcę (z oferty), który nie będzie zmienny w czasie obowiązywania umowy. 5.4 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dopisywane będą do kapitału w okresach na koniec każdego kwartału kalendarzowego i przeksięgowywane zgodnie ze złożonymi w tym zakresie dyspozycjami. 5.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonywania kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wskazanych przez zamawiającego. 5.6 Wykonawca udzieli Gminie Strawczyn na jej wniosek kredytu (bez wymogu innych zabezpieczeń poza wekslem) w rachunku bieżącym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy w Strawczynie. Bank nie będzie pobierał prowizji za udzielenie kredytu krótkoterminowego oraz innych opłat związanych z jego uruchomieniem oraz wykorzystaniem. Oprocentowanie o stawkę % WIBOR 1 M ustaloną jako średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, tj. od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca plus stała marża (z oferty). Stopa procentowa ustalana będzie na miesięczne okresy obowiązywania oprocentowania. 5.7 Wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń bez pobierania opłat. 5.8 Wydawanie czeków bankowych bez pobierania opłat. 5.9 Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieoprocentowanych rachunków bankowych, wskazanych przez Zamawiającego. 5.10 Zamawiający zastrzega sobie prawo otwarcia dodatkowych oprocentowanych rachunków bankowych dla gminy Strawczyn lub jednostek podległych, które mogą powstać w okresie obowiązywania umowy, na warunkach określonych w ofercie Banku wybranego w niniejszym postępowaniu przetargowym. 5.11 Zastosowanie taryf opłat i prowizji bankowych w odrębnych umowach rachunku bankowego dla jednostek gminy według taryf podanych w ofercie banku na obsługę budżetu Gminy Strawczyn i jednostek organizacyjnych gminy Strawczyn. 5.12 W okresie najbliższych 2 lat dopuszcza się możliwość wprowadzenia obsługi płatności masowych. 6) Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: Przy wykonywaniu czynności związanych z obsługą bankową Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: 6.1 Wszystkie rachunki Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych były obsługiwane na tych samych warunkach. 6.2 Wykonawca nie będzie pobierał opłat za: - realizację przelewów przychodzących, - dokonywanie otwartych wpłat własnych na rachunki Zamawiającego przez upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz inkasentów podatków, opłat, a także od upoważnionych pracowników jednostek organizacyjnych dokonujących wpłat w imieniu jednostki, - dokonywanie wpłat z tytułu podatków lub innych opłat przez interesantów Urzędu Gminy w Strawczynie oraz jednostek organizacyjnych, - dokonywanie wypłat gotówkowych na podstawie czeków gotówkowych, - przelewy papierowe w przypadku przerw technicznych i awarii systemu, przejściowej blokady użytkownika. Zamawiający oczekuje od Banku obsługi elektronicznych przelewów, a forma papierowa będzie mogła mieć zastosowanie sporadycznie, w szczególności w przypadkach wskazanych w zdaniu poprzednim, - otwarcie i zamykanie rachunków bankowych, - dyspozycje przelewu SORBNET i zlecenia dewizowe, - przyjmowanie wpłat gotówkowych na rzecz budżetu gminy Strawczyn z tytułu podatków, opłat lokalnych i innych należności od osób trzecich, - za zmiany kart wzorów podpisów. 6.3 Wykonywał obsługę bankową Zamawiającego samodzielnie, tj. Zamawiający zastrzega, że całość przedmiotu zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. 6.4 Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków pieniężnych w innych bankach, zgodnie z art. 264 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1870 z póżn. zm.). 6.5 Wykonawca udzieli osobom upoważnionym przez Zamawiającego, a także Skarbnikowi Gminy informacji telefonicznych o stanie na rachunkach i wszystkich operacjach poprzedniego dnia do czasu wdrożenia przez jednostkę systemu elektronicznego lub w przypadku utrudnień technicznych w systemie wdrożeniowym. 6.6 Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy na niekorzyść Zamawiającego w stosunku do złożonej oferty (np. wysokość opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących i innych warunków umowy, dokonywanie niekorzystnych dla Zamawiającego zmian wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy. 6.7 Dla innych ewentualnych czynności, nieprzewidzianych w SIWZ, będących przedmiotem doraźnego zlecenia Zamawiającego, Wykonawca będzie stosował opłaty i prowizje w wysokości nie wyższej niż określone w obowiązującej w banku tabeli. Z tytułu wykonywania czynności obsługi bankowej opisanych w przedmiocie zamówienia, bank nie będzie pobierał żadnych innych opłat i prowizji niż te, które zostały określone w ofercie Wykonawcy. 7. Wykonawca zapewni otwarcie i prowadzenie płatności masowych poprzez system bezpłatnych wirtualnych rachunków klienta podpiętych do ewidencji w zakresie podatków i opłat. Otwarcie takich rachunków będzie dokonywane na wniosek Zamawiającego. 3. Informacje dodatkowe służące przygotowaniu oferty zostały zawarte w Tabeli Nr 1 – Zał. Nr 4 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66110000-4
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 43000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
 
Nazwa wykonawcy: Bank Spółdzielczy w Łopusznie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Przedborska 10
Kod pocztowy: 26-070
Miejscowość: Łopuszno
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 40500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 40500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
 
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyborze oferty

Załączniki:
Ogłoszenie o wyborze oferty 809 KB
artykuł nr 3

Zestawienie ofert

Załączniki:
Zestawienie ofert 262 KB
artykuł nr 4

Modyfikacja treści SIWZ

-- UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT --

 

Modyfikacja treści SIWZ

Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ MB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500076277-N-2017 z dnia 15-12-2017 r.
Strawczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 629896-N-2017
Data: 08/12/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-19, godzina: 12:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-19, godzina: 14:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg)
ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa)
ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu)
ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa)
ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg)
Pellet Sckis
ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole))
ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka)
ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia)
ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka)
ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola)
ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola)
ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności)
ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia)
ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja)
ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek)
ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek)
ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole)
ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych)
ZP.271.1.21.2017 (Kredyt)
ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole)
ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole)
ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja)
ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn)
OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu)
ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek)
ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów)
ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji)
ZP.271.1.29.2017 (Rolety)
ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik)
ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia)
ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego)
ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek)
ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek)
ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek)
ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn)
ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg)
ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek)
ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek)
ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala)
ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa)
ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw)
ZP.271.1.44.2017 (Pellet)
ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy)