główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500059979-N-2017 z dnia 16-11-2017 r.
 
Gmina Strawczyn: DOSTAWA I MONTAŻ ROLET DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 16A W STRAWCZYNIE

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu: „Bajkowe przedszkole w Strawczynie”.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 592909-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500035402-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOSTAWA I MONTAŻ ROLET DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 16A W STRAWCZYNIE

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.29.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

rzedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż wewnętrznych wolnowiszących rolet okiennych do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie w ramach projektu pn. „Bajkowe Przedszkole w Strawczynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Dostawa i montaż dotyczy: - 11 rolet wolnowiszących sterowanych radiowo o wymiarach: 216 cm x 260 cm – 3 szt, 217 cm x 260 cm – 1 szt., 168 cm x 260 cm – 1 szt., 261 cm x 260 cm – 6 szt. - 3 rolet z mechanizmem łańcuszkowym o wymiarach: 168 cm x 260 cm, 250 cm x 260 cm, 92 cm x 260 cm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 2. Wykonawca zobowiązany jest: 1) dostarczyć, rozładować, wnieść, dokonać montażu i uruchomić przedmiot zamówienia w terminie od podpisania umowy do maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy 2) zapewnić co najmniej dwóm osobom wskazanym przez Zamawiającego instruktaż z obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed podpisaniem protokołu odbiorczego na dostarczonym i uruchomionym sprzęcie. 3) w razie potrzeby umożliwić użytkownikowi konsultację techniczną drogą telefoniczną lub elektroniczną, 4) udzielić Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji (na materiały, mechanizmy, usługę montażu) licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń 3. Rolety wewnętrzne będące przedmiotem zamówienia, muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia. 4. Wykonawca zagwarantuje, że rolety wewnętrzne, będące przedmiotem zamówienia, mają być zaopatrzone w akcesoria, instrukcje obsługi i inne elementy niezbędne do jego uruchomienia i eksploatacji. 5. Oferowane rolety wewnętrzne muszą mieć zapewnioną obsługę serwisową, realizowaną bezpośrednio przez przedstawiciela autoryzowanego producenta urządzenia, bez udziału stron trzecich, w terminie maksymalnie 3 dni od zgłoszenia awarii. 6. Kolor rolet wybierze Zamawiający na etapie podpisywania umowy (odcienie szarości lub beży) 7. Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia pod adres: Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16A, 26-067 Strawczyn Przed złożeniem oferty przez Wykonawcę, Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 39515410-2
 
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 32520.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: „DYSKRET” Kiersztyn Sławomir ŻALUZJE, ROLETY VERTICALE
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Borowina Sitaniecka 52B
Kod pocztowy: 22-400
Miejscowość: Zamość
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25930.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 18204.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 29071.06
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Załączniki:
Ogłoszenie o wyniku przetargu 53 KB
artykuł nr 3

Zestawienie ofert

Załączniki:
Zestawienie ofert 228 KB
artykuł nr 4

Modyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 500035402-N-2017 z dnia 28-09-2017 r.
Strawczyn:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 592909-N-2017
Data: 25/09/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż wewnętrznych wolnowiszących rolet okiennych do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie w ramach projektu pn. „Bajkowe Przedszkole w Strawczynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Dostawa i montaż dotyczy: - 11 rolet wolnowiszących sterowanych radiowo o wymiarach: 216 cm x 260 cm – 3 szt, 217 cm x 260 cm – 1 szt., 168 cm x 260 cm – 1 szt., 261 cm x 260 cm – 6 szt. - 3 rolet z mechanizmem łańcuszkowym o wymiarach: 168 cm x 260 cm, 250 cm x 260 cm, 92 cm x 260 cm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 2. Wykonawca zobowiązany jest: 1) dostarczyć, rozładować, wnieść, dokonać montażu i uruchomić przedmiot zamówienia w terminie od podpisania umowy do dnia 31.10.2017 r. 2) zapewnić co najmniej dwóm osobom wskazanym przez Zamawiającego instruktaż z obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed podpisaniem protokołu odbiorczego na dostarczonym i uruchomionym sprzęcie. 3) w razie potrzeby umożliwić użytkownikowi konsultację techniczną drogą telefoniczną lub elektroniczną, 4) udzielić Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji (na materiały, mechanizmy, usługę montażu) licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń 3. Rolety wewnętrzne będące przedmiotem zamówienia, muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia. 4. Wykonawca zagwarantuje, że rolety wewnętrzne, będące przedmiotem zamówienia, mają być zaopatrzone w akcesoria, instrukcje obsługi i inne elementy niezbędne do jego uruchomienia i eksploatacji. 5. Oferowane rolety wewnętrzne muszą mieć zapewnioną obsługę serwisową, realizowaną bezpośrednio przez przedstawiciela autoryzowanego producenta urządzenia, bez udziału stron trzecich, w terminie maksymalnie 24 godzin od zgłoszenia awarii. 6. Kolor rolet wybierze Zamawiający na etapie podpisywania umowy (odcienie szarości lub beży) 7. Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia pod adres: Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16A, 26-067 Strawczyn Przed złożeniem oferty przez Wykonawcę, Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż wewnętrznych wolnowiszących rolet okiennych do Samorządowego Publicznego Przedszkola w Strawczynie w ramach projektu pn. „Bajkowe Przedszkole w Strawczynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Dostawa i montaż dotyczy: - 11 rolet wolnowiszących sterowanych radiowo o wymiarach: 216 cm x 260 cm – 3 szt, 217 cm x 260 cm – 1 szt., 168 cm x 260 cm – 1 szt., 261 cm x 260 cm – 6 szt. - 3 rolet z mechanizmem łańcuszkowym o wymiarach: 168 cm x 260 cm, 250 cm x 260 cm, 92 cm x 260 cm Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 2. Wykonawca zobowiązany jest: 1) dostarczyć, rozładować, wnieść, dokonać montażu i uruchomić przedmiot zamówienia w terminie od podpisania umowy do maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy 2) zapewnić co najmniej dwóm osobom wskazanym przez Zamawiającego instruktaż z obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia. Instruktaż zostanie przeprowadzony przed podpisaniem protokołu odbiorczego na dostarczonym i uruchomionym sprzęcie. 3) w razie potrzeby umożliwić użytkownikowi konsultację techniczną drogą telefoniczną lub elektroniczną, 4) udzielić Zamawiającemu min. 24 miesięcznej gwarancji (na materiały, mechanizmy, usługę montażu) licząc od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń 3. Rolety wewnętrzne będące przedmiotem zamówienia, muszą być fabrycznie nowe, tzn. nieużywane przed dniem dostarczenia. 4. Wykonawca zagwarantuje, że rolety wewnętrzne, będące przedmiotem zamówienia, mają być zaopatrzone w akcesoria, instrukcje obsługi i inne elementy niezbędne do jego uruchomienia i eksploatacji. 5. Oferowane rolety wewnętrzne muszą mieć zapewnioną obsługę serwisową, realizowaną bezpośrednio przez przedstawiciela autoryzowanego producenta urządzenia, bez udziału stron trzecich, w terminie maksymalnie 3 dni od zgłoszenia awarii. 6. Kolor rolet wybierze Zamawiający na etapie podpisywania umowy (odcienie szarości lub beży) 7. Wykonawca dostarczy własnym transportem, na własny koszt i ryzyko przedmiot zamówienia pod adres: Samorządowe Publiczne Przedszkole w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16A, 26-067 Strawczyn Przed złożeniem oferty przez Wykonawcę, Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2017-10-03, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2017-10-04, godzina: 9:00,

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-10-31
W ogłoszeniu powinno być: miesiącach: lub dniach:14
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg)
ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa)
ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu)
ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa)
ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg)
Pellet Sckis
ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole))
ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka)
ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia)
ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka)
ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola)
ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola)
ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności)
ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia)
ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja)
ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek)
ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek)
ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole)
ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych)
ZP.271.1.21.2017 (Kredyt)
ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole)
ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole)
ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja)
ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn)
OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu)
ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek)
ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów)
ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji)
ZP.271.1.29.2017 (Rolety)
ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik)
ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia)
ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego)
ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek)
ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek)
ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek)
ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn)
ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg)
ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek)
ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek)
ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala)
ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa)
ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw)
ZP.271.1.44.2017 (Pellet)
ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy)