główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500062118-N-2017 z dnia 21-11-2017 r.
Gmina Strawczyn: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 2 700 000,00 zł

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 574183-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500018173-N-2017, 500019996-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego  16, 26067   Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url): http://strawczyn.4bip.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości 2 700 000,00 zł

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.1.21.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Strawczyn w wysokości ogółem 2 700 000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 223 000,00 zł oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego roku 2017 w wysokości 477 000,00 zł - z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2024 r. 1.2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu spłaty kredytu na okres dłuższy niż określony w niniejszym zamówieniu, po uzgodnieniu tego terminu z Wykonawcą i za zgodą Wykonawcy. 1.3 Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminie od dnia 25.09.2017r. Zamawiający zakłada, że całość kredytu będzie postawiona do dyspozycji w dniu 25 września 2017 r. jednak poszczególne transze kredytu będą przelewane na rachunek zamawiającego po wcześniejszym zamówieniu odpowiednich kwot. O uruchomieniu transzy Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie, nie później niż do godz. 12.00 na jeden dzień roboczy przed wnioskowaną przez Zamawiającego datą przekazania transzy kredytu, podając każdorazowo kwotę transzy oraz datę jej przekazania. 1.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym zamówieniu oraz do wcześniejszej spłaty kredytu. Wykonawca nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami z tego tytułu. 1.5 Zadłużenie Gminy Strawczyn według stanu na dzień 14 sierpnia 2017 r. wynosi 11 544 000,00 zł, tj. kredyty z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31.12.2018 r., w dniu 31.12.2019 r., w dniu 31.12.2021 r., w dniu 30.11.2023r., w dniu 31.12.2024 r. i w dniu 30.11.2024r. 1.6 Na dzień 14 sierpnia 2017 r. Gmina Strawczyn nie posiada zadłużenia z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji. 1.7 Terminy spłaty kredytu w następujących ratach i terminach: - w dniu 31 lipca 2018r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 31 lipca 2019r. – w kwocie 50 000,00 zł - w dniu 31 marca 2020r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 30 czerwca 2020r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 30 września 2020r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 31 grudnia 2020r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 31 marca 2021r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 30 czerwca 2021r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 30 września 2021r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 31 grudnia 2021r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 31 marca 2022r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 30 czerwca 2022r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 30 września 2022r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 31 grudnia 2022r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 31 marca 2023r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 30 czerwca 2023r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 30 września 2023r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 31 grudnia 2023r. – w kwocie 125 000,00 zł - w dniu 31 marca 2024r. – w kwocie 150 000,00 zł - w dniu 30 czerwca 2024r. – w kwocie 150 000,00 zł - w dniu 30 września 2024r. – w kwocie 150 000,00 zł - w dniu 31 grudnia 2024r. – w kwocie 150 000,00 zł 1.8 Zamawiający ustala jako formę zabezpieczenia kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy. 1.9 Wykonawca nie będzie pobierał żadnych innych opłat ani prowizji niż te wymienione w SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 66113000-5
 
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
 
 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/09/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 398297.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Bank Polska Kasa Opieki S.A. Centrum Korporacyjne w Kielcach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Henryka Sienkiewicza 18
Kod pocztowy: 25-301
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 328939.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 328939.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 338076.64
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty 466 KB
artykuł nr 3

Zestawienie ofert

Załączniki:
Zestawienie ofert 29 KB
artykuł nr 4

Zapytanie Nr 5 wraz z odpowiedzią

artykuł nr 5

Odpowiedź na zapytanie Nr 4 Ad. 2 - sprostowanie

Dostępne kategorie:
ZP.271.1.1.2017 (Remont dróg)
ZP.271.1.2.2017 (Zakup kruszywa)
ZP.271.1.3.2017 (Wynajem sprzętu)
ZP.271.1.4.2017 (Transport kruszywa)
ZP.271.1.5.2017 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.6.2017 (Remont dróg)
Pellet Sckis
ZP.271.1.7.2017 (Kuchnia-Przedszkole))
ZP.271.1.8.2017 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.1.9.2017 (Wyposażenie żłobka)
ZP.271.1.10.2017 (Modernizacja oświetlenia)
ZP.271.1.11.2017 (Wyposażenie żłobka)
ZP.271.1.12.2017 (Wyposażenie przedszkola)
ZP.271.1.13.2017 (Wyposażenie przedszkola)
ZP.271.1.14.2017 (Dostawa żywności)
ZP.271.1.15.2017 (Wyposażenie żłobka-kuchnia)
ZP.271.1.16.2017 (Wyposażenie przedszkola-administracja)
ZP.271.1.17.2017 (Utwardzenie działek)
ZP.271.1.18.2017 (Dostawa żywności - żłobek)
ZP.271.1.19.2017 (Dostawa żywności - przedszkole)
ZP.271.1.20.2017 (Dostawa materiałów hydraulicznych)
ZP.271.1.21.2017 (Kredyt)
ZP.271.1.22.2017 (Zajęcia dodatkowe - Przedszkole)
ZP.271.1.23.2017 (Wyposażenie przedszkole)
ZP.271.1.24.2017 (Klimatyzacja)
ZP.271.1.25.2017 (Przebudowa linii nn)
OSP.1.2017 (Zakup lekkiego samochodu)
ZP.271.1.26.2017 (Dostawa żywności - żłobek)
ZP.271.1.27.2017 (Odbiór odpadów)
ZP.271.1.28.2017 (Opracowanie dokumentacji)
ZP.271.1.29.2017 (Rolety)
ZP.271.1.30.2017 (Wyposażenie świetlica Promnik)
ZP.271.1.31.2017 (Przebudowa/budowa oświetlenia)
ZP.271.1.32.2017 (Dostawa sprzętu RTV, elektronicznego i komputerowego)
ZP.271.1.33.2017 (Rolety - Żłobek)
ZP.271.1.34.2017 (Zajęcia specjalistyczne - Żłobek)
ZP.271.1.35.2017 (Wyposażenie kuchni - Żłobek)
ZP.271.1.36.2017 (Wyposażenie przedszkola - Korczyn)
ZP.271.1.37.2017 (Odwodnienie i remont nawierzchni dróg)
ZP.271.1.38.2017 (Dostawa żywności - Żłobek)
ZP.271.1.39.2017 (Wyposażenie - Żłobek)
ZP.271.1.40.2017 (Dostawa kruszywa)
ZP.271.1.41.2017 (Projekt budowlany hala)
ZP.271.1.42.2017 (Obsługa bankowa)
ZP.271.1.43.2017 (Zakup paliw)
ZP.271.1.44.2017 (Pellet)
ZP.271.1.45.2017 (Olej opałowy)