artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie nr 500020845-N-2017 z dnia 30-08-2017 r.
Gmina Strawczyn: Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Żeromskiego 16A w Strawczynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
„Resortowy Program MALUCH Plus”
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 543132-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Strawczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 29101079000000, ul. ul. Stefana Żeromskiego 16, 26067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 038 002, e-mail gmina@strawczyn.pl, faks 413 038 157.
Adres strony internetowej (url):
style="text-align: left">I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Żeromskiego 16A w Strawczynie
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.1.11.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka przy ul. Żeromskiego 16A w Strawczynie, wraz z wszelkimi kosztami, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności z kosztami: załadunku, dostarczenia, rozładunku, montażu, wypakowania sprzętu i sprawdzenia funkcjonalności sprzętu (pierwsze uruchomienie), gwarancją jakości na dostarczony towar (wraz z dostawą Wykonawca przedłoży karty gwarancyjne). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie zostało podzielone na cztery części: Część 1. Dostawa umeblowania i wyposażenia żłobka Dostawa umeblowania i wyposażenia żłobka wg szczegółowego opisu zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. Z uwagi na to, że meble przeznaczone są do żłobka mają mieć motywy i elementy adresowane do dzieci. Zamawiający zastrzega prawo odmowy przyjęcia przedmiotu zamówienia jeśli uzna, że zaproponowane przez Wykonawcę ww. motywy i elementy mebli są nieodpowiednie dla dzieci. Z tego względu zaleca się, by Wykonawca przed dostawą zwrócił się Zamawiającego o akceptację dostarczanego wyposażenia. Część 2. Wyposażenie zaplecza kuchennego w meble i urządzenia kuchenne Wyposażenie zaplecza kuchennego w meble i urządzenia kuchenne wraz z montażem i uruchomieniem wg szczegółowego opisu - załącznik nr 8 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest wyszczególniony w załącznik A do SIWZ, wraz z opisem parametrów (technicznych i jakościowych) wymaganych przy realizacji zamówienia dla mebli i urządzeń montowanych w kuchni oraz wymagań dotyczących sposobu ich wykonania. Ciąg technologiczny zabudowy mebli i urządzeń zaplecza kuchni przedstawia rysunek poglądowy - zał. „B” do SIWZ, na którym zostały naniesione numery mebli i urządzeń wykazanych w zał. „A”. Wszystkie powierzchnie produkcyjne wyposażenia (urządzenia, stoły, stoły ze zlewami, zlewozmywaki, szafki) mające bezpośredni kontakt z żywnością powinny być łatwe do mycia i utrzymania czystości. Powinny być wykonane z gładkich materiałów nie wchodzących w reakcje ze składnikami żywności. Całe wyposażenie kuchni oraz zaplecza powinno być wykonane ze stali nierdzewnej. Część 3. Integracja sensoryczna Dostawa wyposażenia do żłobka – integracja sensoryczna. Zgodnie z zał. 9. Część 4. Rozwój motoryki Dostawa wyposażenia do żłobka – rozwój motoryki. Zgodnie z zał. 10. 1.1. Zakres zamówienia obejmuje: a) dostawę mebli i urządzeń do miejsca montażu, b) ich montaż i rozmieszczenie w miejscu użytkowania, c) zgodnie z założeniami określonymi na rysunku stanowiącym zał. „B” do formularza oferty – dotyczy zaplecza kuchennego, d) podłączenie urządzeń do niezbędnych mediów, e) uruchomienie (podłączenie i wykonanie prób rozruchowych) i przekazanie wyposażenia do odbioru. f) przeszkolenie osób w celu prawidłowego użytkowania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 1.2. Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia (dotyczy części 1, 2, 3, 4), musi: a) posiadać właściwe atesty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości i dopuszczenia oraz inne dokumenty potwierdzające, że spełnia wszelkie normy i wymagania dla niego przewidziane prawem, b) odpowiadać wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ, c) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 24 stycznia 2017 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 149) dotyczy części II, d) być produktem bezpiecznym w rozumieniu ustawy z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2015 r., poz. 322 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi, e) jako przedmiot umowy przeznaczony do wyposażenia w placówce oświatowej, musi spełniać przewidziane prawem wymagania dla wyrobów stosowanych w placówkach oświatowych. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, dla każdej części, zawarto w załącznikach nr 7, 8, 9 i 10 do siwz, które należy dołączyć oferty (w zależności od części zamówienia, której oferta dotyczy) po uzupełnieniu przez Wykonawcę cen. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu asortymentu znaki towarowe lub pochodzenie – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrażenia „typu” / „równoważne”, co oznacza, że oferowany asortyment ma posiadać parametry (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisanych. Podane w opisie przedmiotu zamówienia mają za zadanie jedynie sprecyzowanie wymagań jakościowych i są podane jako przykładowe.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39161000-8
Dodatkowe kody CPV: 39141000-2, 39314000-6, 37426000-0, 37520000-9
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: Dostawa umeblowania i wyposażenia żłobka
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 26016.26
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: NOWA SZKOŁA
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. POW 25
Kod pocztowy: 90-248
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 34450
Oferta z najniższą ceną/kosztem 34450
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 52919,82
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: Wyposażenie zaplecza kuchennego w meble i urządzenia kuchenne
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 18979.39
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28234,98
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17987.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28234,98
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ NR: 3
NAZWA: Integracja sensoryczna
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 8706.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE PHU „BMS” sp.j. Z. Bielecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Staszica 22
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyn
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 13153.29
Oferta z najniższą ceną/kosztem 12792.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13153.29
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: