artykuł nr 1

Dostawa tonerów i tuszy do kserokopiarek i drukarek na potrzeby Urzędu Gminy w Strawczynie w 2018 roku

artykuł nr 2

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Strawczyn w 2018 roku

artykuł nr 3

Transport odpadów z pojemnika KP-7, pojemników IGLOO oraz pojemników o pojemności 1100 l

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   55.468 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   510.501 KB
artykuł nr 4

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Strawczyn w 2018 roku

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   66.377 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   556.180 KB
artykuł nr 5

Zakup wyposażenia sal lekcyjnych do Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   1.617 MB
Zawiadomienie o wyborze oferty   41.325 KB
artykuł nr 6

Dostawa materiałów budowlanych do budowy chodnika w msc. Chełmce ul. Spacerowa

artykuł nr 7

Dostawa wyposażenia do żłobka w Strawczynie w ramach projektu Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci

artykuł nr 8

Dostawa wyposażenia do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

artykuł nr 9

Dostawa materiałów do budowy oświetlenia parkowego w miejscowości Promnik

artykuł nr 10

Dostawa środków czystości do administracji żłobka w Strawczynie w ramach projektu Aktywni rodzice szczęśliwe dzieci

artykuł nr 11

Dostawa artykułów papierniczych i biurowych na potrzeby administracji żłobka w Strawczynie i biura projektu Aktywni rodzice - szczęśliwe dzieci

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   437.189 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   302.688 KB
artykuł nr 12

Dostawa siedmiu jednakowych kompletów wyposażenia do 7 świetlic szkolnych w placówkach oświatowych z terenu Gminy Strawczyn

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   815.702 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   322.125 KB
artykuł nr 13

Dostawa i montaż wyposażenia do Punktu Przedszkolnego pn. Przedszkole pełne uśmiechu w Szkole Podstawowej w Korczynie

artykuł nr 14

Pełnienie funkcji Asystenta Koordynatora Projektu pn. AKTYWNI RODZICE - SZCZĘŚLIWE DZIECI

Załączniki
Zaproszenie + swiz z załącznikami   252.753 KB
Zestawienie ofert   244.156 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   315.734 KB
artykuł nr 15

Opracowanie koncepcji ścieżki dydaktycznej na terenie Gminy Strawczyn

artykuł nr 16

Dostawa materiałów budowlanych

Załączniki
Zaproszenie + swiz z załącznikami   126.158 KB
Zestawienie ofert   446.721 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   40.038 KB
artykuł nr 17

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego inwestycji polegającej na wykonaniu robót budowlanych dla zadania inwestorskiego p.n. Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Strawczyn współfinansowane ze środków RPO WŚ na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego dla osi priorytetowej 6. Rozwój miast, działanie 6.2 Promowanie Strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska ZIT KOF

Załączniki
Zaproszenie + swiz z załącznikami   373.585 KB
Zestawienie ofert   237.644 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   238.844 KB
artykuł nr 18

Dostawa artykułów biurowych do Samorządowego Publicznego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Korczynie

artykuł nr 19

Dostawa środków czystości do Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im Jana Pawła II w Korczynie

artykuł nr 20

Świadczenie usług cateringowych dla uczestników projektu pn. Przedszkole pełne uśmiechu

artykuł nr 21

Opracowanie Studium wykonalności dla zadania pn. Rewitalizacja Gminy Strawczyn

artykuł nr 22

Opracowanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczno - finansową dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Strawczyn

artykuł nr 23

Pełnienie funkcji Asystenta Koordynatora Projektu pn. AKTYWNI RODZICE - SZCZĘŚLIWE DZIECI

Załączniki
Zaproszenie wraz z załącznikami   173.846 KB
Unieważnienie postępowania   288.844 KB
artykuł nr 24

Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII Sprawne usługi publiczne Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa (w zakresie typu projektów: Rozwój e-usług, z wyłączeniem e-zdrowia), pod nazwą E-Oświata w Gminie Strawczyn

artykuł nr 25

Dostawa stabilizacji do utwardzenie części działek w miejscowości Strawczyn, Gmina Strawczyn

artykuł nr 26

Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej w szkole podstawowej w Strawczynie w ramach zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Strawczyn, realizowanego w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej

artykuł nr 27

Dostawa środków czystości do Żłobka Gminnego przy ul. Żeromskiego 16A w Strawczynie

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   77.161 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   255.531 KB
artykuł nr 28

DOSTAWA ARTYKUŁÓW PAPIERNICZYCH I DRUKÓW NA POTRZEBY ADMINISTRACJI PRZEDSZKOLA I BIURA PROJEKTU BAJKOWE PRZEDSZKOLE W STRAWCZYNIE

artykuł nr 29

DOSTAWA ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO PRZEDSZKOLA PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 16A W STRAWCZYNIE

artykuł nr 30

DOSTAWA ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH I HIGIENICZNYCH DO ŻŁOBKA GMINNEGO PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 16A W STRAWCZYNIE

artykuł nr 31

Dostawa pomocy dydaktycznych, wyposażenia do pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej oraz szkolenie nauczycieli w szkole podstawowej w Strawczynie w ramach zadania pn. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Strawczyn, realizowanego w ramach Programu dla gmin województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej.

artykuł nr 32

Pełnienie funkcji Asystenta Koordynatora Projektu pn. Bajkowe przedszkole w Strawczynie

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   247.338 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   314.266 KB
artykuł nr 33

Zakup sprzętu biurowego i artykułów papierniczych na potrzeby administracji przedszkola i biura projektu

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   396.090 KB
Unieważnienie postępowania   255.375 KB
artykuł nr 34

Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn. AKTYWNI RODZICE SZCZĘŚLIWE DZIECI

Załączniki
Zaproszenie z załącznikami   172.640 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   276.328 KB
artykuł nr 35

Pełnienie funkcji Asystenta Koordynatora Projektu pn. AKTYWNI RODZICE SZCZĘŚLIWE DZIECI

Załączniki
Zaproszenie z załącznikami   174.001 KB
Unieważnienie postępowania   242.625 KB
artykuł nr 36

Dostawa środków czystości

artykuł nr 37

Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadań na drogach w msc. Oblęgór ul. Leśne Łąki, msc. Promnik (dz. nr ewid. 37), msc. Małogoskie (dz. nr ewid. 487, 475/1)

artykuł nr 38

Dostawa wraz z montażem ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Korczynie, gm. Strawczyn

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   144.307 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   202.400 KB
artykuł nr 39

Artystyczne malowanie ścian wewnętrznych żłobka w Strawczynie

Zawiadomienie o wyborze oferty

----------------------

Modyfikacja treści SIWZ

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

----------------------

Specyfikacja z załącznikami

artykuł nr 40

Artystyczne malowanie ścian wewnętrznych przedszkola w Strawczynie

Zawiadomienie o wyborze oferty

----------------------

Modyfikacja treści SIWZ

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

----------------------

Zaproszenie do złożenia oferty + siwz + załączniki

Załączniki
Modyfikacja treści SIWZ   52.186 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   467.773 KB
artykuł nr 41

Pełnienie funkcji Asystenta Koordynatora Projektu pn. AKTYWNI RODZICE - SZCZĘŚLIWE DZIECI

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   258.135 KB
Unieważnienie postępowania   263.713 KB
artykuł nr 42

Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn. AKTYWNI RODZICE - SZCZĘŚLIWE DZIECI

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   255.408 KB
Unieważnienie postępowania   246.871 KB
artykuł nr 43

Pełnienie funkcji Asystenta Koordynatora Projektu pn. Bajkowe przedszkole w Strawczynie

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   97.506 KB
Unieważnienie postępowania   192.054 KB
artykuł nr 44

Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu pn. Bajkowe przedszkole w Strawczynie

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   99.283 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   230.747 KB
artykuł nr 45

Zorganizowanie i zabezpieczenie miejsca przeznaczonego do kąpieli na zbiorniku wodnym Strawczyn w sezonie letnim 2017

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   153.092 KB
Zawiadomienie o wyborze oferty   212.420 KB
artykuł nr 46

Opracowanie programu ochrony środowiska dla gminy Strawczyn na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024

artykuł nr 47

Obsługa prawna Urzędu Gminy Strawczyn oraz jednostek organizacyjnych gminy Strawczyn wymienionych w Statucie Gminy Strawczyn

artykuł nr 48

Dostawa łącza internetowego w jednostkach koordynacyjnych i u beneficjentów ostatecznych w ramach projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn

artykuł nr 49

Opracowanie dokumentacji projektowej na realizację zadań na drogach w msc. Oblęgór ul. Wiosenna, ul. Sieniawska, msc. Promnik (pomiędzy ul. Strażacką a ul św. Tekli)

artykuł nr 50

Dostawa i montaż systemu monitoringu oraz systemu ewidencji czasu w budynku przedszkola i żłobka w Strawczynie

artykuł nr 51

Wykonanie koncepcji budowy hali sportowej w Strawczynku gm. Strawczyn

artykuł nr 52

Dostawa wodomierzy wraz z uszczelkami dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strawczynie

artykuł nr 53

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania: Remont dróg gminnych w msc. Strawczynek, ul. Zacisze, ul. Graniczna oraz w msc. Chełmce, ul. Kościelna na terenie gminy Strawczyn

artykuł nr 54

Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego

artykuł nr 55

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2017 roku

Dostępne kategorie:
2016
2017
2018
2019