artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Dostawa paliwa drzewnego PELLET do szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 319,5 tony (na bezzwrotnych paletach)
Numer ogłoszenia: 3551 - 2016; data zamieszczenia: 13.01.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 174251 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa drzewnego PELLET do szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 319,5 tony (na bezzwrotnych paletach).

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego PELET do szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 319,5 tony (na bezzwrotnych paletach) z podziałem na: 1) dostawa pelletu do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, ul. Żeromskiego 9 w ilości 110 ton, 2) dostawa pelletu do Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku, ul. Gimnazjalna 15 w ilości 94,5 tony, 3) dostawa pelletu do Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, ul. Szkolna 10 w ilości 60 ton, 4) dostawa pelletu do Przedszkola Publicznego w Promniku, ul. Szkolna 10 w ilości 5 ton, 5) dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Chełmcach, ul. Kościelna 51 w ilości 50 ton. Produkt winien spełniać podstawowe wymagania techniczne przedstawione poniżej. Dane techniczne pelletu: - wymiary średnica 6-8 mm - długość 10-30 mm - wartość opałowa powyżej 17.500 kJ/kg - wilgotność do 10% - zawartość popiołu do 0,8% W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także transport oraz rozładunek (zdjęcie towaru z samochodu). Szczegóły dostawy: 1. Dostarczony pellet będzie posiadał normę jakościową zgodną z podanymi wymogami technicznymi potwierdzoną każdorazowo przy dostawie stosownym certyfikatem. 2. Faktyczna ilość pelletu, którą Zamawiający zamówi będzie wynikać z jego bieżących potrzeb i będzie dostarczona do kotłowni w podanych placówkach oświatowych. 3. Dostawy dostosowane będą do możliwości magazynowych zamawiającego zależnych od ilości spalanego paliwa. Pellet musi być dostarczany w workach foliowych zgrzewanych 15 lub 25 kg z nadrukowaną informacją o producencie i rodzaju certyfikatu jakości. Worki pelletu powinny być pakowane na paletach bezzwrotnych zgodnie z technologią producenta. 4. Zamówienie realizowane będzie partiami, na zlecenie Zamawiającego (telefonicznie, faksem lub e-mailem). 5. W każdym zleceniu Zamawiający określi ilość dostawy w tonach. 6. Każde zlecenie przekazane Wykonawcy, należy zrealizować: w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem), 7. Zamawiający zastrzega, zakup opału do faktycznych potrzeb. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości pelletu. 8. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów wyszczególnionych w/w normie, zamawiający zleci wykonanie badań dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań zamawiający obciąży dostawcę oraz dostawca na swój koszt opróżni magazyn z w/w materiału i dostarczy nowy materiał posiadający podane wymogami technicznymi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.14.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.01.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PELLETPOL P.U.H. HOL-PARK Sylwester Kołomański, Podgórze 39, 26-010 Bodzentyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 226206,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 208151,06

 • Oferta z najniższą ceną: 208151,06 / Oferta z najwyższą ceną: 298668,60

 • Waluta: PLN .

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zapytanie nr 1 + Odpowiedź

Załączniki
Zapytanie nr 1 + Odpowiedź   134.477 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dostawa paliwa drzewnego PELLET do szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 319,5 tony (na bezzwrotnych paletach)
Numer ogłoszenia: 174251 - 2015; data zamieszczenia: 26.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliwa drzewnego PELLET do szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 319,5 tony (na bezzwrotnych paletach).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa drzewnego PELET do szkół na terenie gminy Strawczyn w ilości 319,5 tony (na bezzwrotnych paletach) z podziałem na: 1) dostawa pelletu do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, ul. Żeromskiego 9 w ilości 110 ton, 2) dostawa pelletu do Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku, ul. Gimnazjalna 15 w ilości 94,5 tony, 3) dostawa pelletu do Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, ul. Szkolna 10 w ilości 60 ton, 4) dostawa pelletu do Przedszkola Publicznego w Promniku, ul. Szkolna 10 w ilości 5 ton, 5) dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej w Chełmcach, ul. Kościelna 51 w ilości 50 ton. Produkt winien spełniać podstawowe wymagania techniczne przedstawione poniżej. Dane techniczne pelletu: - wymiary średnica 6-8 mm - długość 10-30 mm - wartość opałowa powyżej 17.500 kJ/kg - wilgotność do 10% - zawartość popiołu do 0,8% W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także transport oraz rozładunek (zdjęcie towaru z samochodu). Szczegóły dostawy: 1. Dostarczony pellet będzie posiadał normę jakościową zgodną z podanymi wymogami technicznymi potwierdzoną każdorazowo przy dostawie stosownym certyfikatem. 2. Faktyczna ilość pelletu, którą Zamawiający zamówi będzie wynikać z jego bieżących potrzeb i będzie dostarczona do kotłowni w podanych placówkach oświatowych. 3. Dostawy dostosowane będą do możliwości magazynowych zamawiającego zależnych od ilości spalanego paliwa. Pellet musi być dostarczany w workach foliowych zgrzewanych 15 lub 25 kg z nadrukowaną informacją o producencie i rodzaju certyfikatu jakości. Worki pelletu powinny być pakowane na paletach bezzwrotnych zgodnie z technologią producenta. 4. Zamówienie realizowane będzie partiami, na zlecenie Zamawiającego (telefonicznie, faksem lub e-mailem). 5. W każdym zleceniu Zamawiający określi ilość dostawy w tonach. 6. Każde zlecenie przekazane Wykonawcy, należy zrealizować: w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (telefonicznie, faksem lub e-mailem), 7. Zamawiający zastrzega, zakup opału do faktycznych potrzeb. Dostawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości pelletu. 8. W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych przez zamawiającego w zakresie wymaganych parametrów wyszczególnionych w/w normie, zamawiający zleci wykonanie badań dotyczących spełnienia wymaganych norm jakościowych. Jeżeli badania wykażą niespełnienie w/w norm jakościowych, kosztami przeprowadzonych badań zamawiający obciąży dostawcę oraz dostawca na swój koszt opróżni magazyn z w/w materiału i dostarczy nowy materiał posiadający podane wymogami technicznymi..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.14.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 3 000 PLN (słownie złotych: trzy tysiące)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 22 ust.1 Pzp. wg. załączonego wzoru Załącznik Nr 2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 22 ust.1 Pzp. wg. załączonego wzoru Załącznik Nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 22 ust.1 Pzp. wg. załączonego wzoru Załącznik Nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 22 ust.1 Pzp. wg. załączonego wzoru Załącznik Nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien złożyć oświadczenie o którym mowa w art. 22 ust.1 Pzp. wg. załączonego wzoru Załącznik Nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów (jeśli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) wystąpią istotne zmiany w zakresie ilości świadczonych dostaw, b) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; c) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmiany stawki podatku VAT. d) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty e) zmiany rachunków bankowych, z których lub na które dokonywane będą przelewy; f) zdarzeń losowych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   67.798 KB