główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 146561 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniające na zadaniu pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Strawczyn realizowanym w ramach umowy podstawowej Nr 46 zawartej w dniu 31.08.2015 oraz aneksu nr 1 do Umowy. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych w ilości 10 szt oraz na dachu budynku gospodarczego w ilości 1 szt zlokalizowanych na terenie gminy Strawczyn w ramach realizowanego zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Strawczyn.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Partyzancka 78/92, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 171200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 187302,58

 • Oferta z najniższą ceną: 187302,58 / Oferta z najwyższą ceną: 187302,58

 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający udziela zamówienia z wolnej ręki, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (zamówienie podstawowe - umowa nr 46 z dnia 31.08.2015r., postępowanie opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych: pod nr 107627-2015; data opublikowania: 20.07.2015), dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych: FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Partyzancka 78/92, 95-200 Pabianice, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego (nr ogłoszenia 107627-2015; data opublikowania: 20.07.2015) i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W związku z umową nr 00300-6921-UM1380001/15 z dnia 30.07.2015 zawartą między Samorządem Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce a Gminą Strawczyn ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn oraz wygenerowanymi w wyniku przetargu nieograniczonego oszczędnościami, dużym zainteresowaniem mieszkańców i krótkim terminem realizacji zamówienia tj. 9.10.2015 wybór trybu postępowania przez Zamawiającego jest uzasadniony