artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 133079 - 2015; data zamieszczenia: 09.09.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 107627 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane polegające na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych oraz na budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Strawczyn w ramach projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w łącznej liczbie 23, z czego 22 na obiektach prywatnych i 1 na obiekcie użyteczności publicznej - należącym do Gminy Strawczyn (instalacje dachowe) 1.2. Wykonanie robót budowlanych. 1.3. Przeprowadzenie prób instalacji. 1.4. Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem. 1.5. Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia. 2.1. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych polegających na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Strawczyn, realizowane w systemie Zaprojektuj i wybuduj. 2.2. Projekt, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne i pokrycie dachów. 2.3. Wykaz lokalizacji instalacji na budynkach użytkowników prywatnych oraz instalacji na budynku użyteczności publicznej znajduje się w Programie funkcjonalno - użytkowym. 2.4. Zakładanym efektem przedmiotu zamówienia jest pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy użyciu technologii krzemowej polikrystalicznej. 2.5. Każdy odbiorca (osoba prywatna gmina) posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy. 2.6. Instalacja fotowoltaiczna obejmuje panele fotowoltaiczne montowane: -na dachach budynków prywatnych; -na dachu budynku użyteczności publicznej (Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynku); 2.7. Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje budynki prywatne w ilości 22 oraz 1 budynek użyteczności publicznej - należący do Gminy Strawczyn, zlokalizowane na terenie Gminy Strawczyn. 2.8. Dobór systemu montażu do rodzaju pokrycia dachu należy do Wykonawcy. 2.9. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie ich instalacji. 2.10. Przedmiot zmówienia Wykonawca wykona przy użyciu materiałów, urządzeń i instalacji przez siebie zakupionych i zgromadzonych. 2.11. Wszelkie koszty związane z zakupem wszelkich materiałów i urządzeń, w tym także związane z transportem na plac budowy, załadunkiem, rozładunkiem, składowaniem, w tym dozorem itp., obciążają Wykonawcę. 2.12. Materiały i technologie stosowane do wykonania przedmiotu Umowy muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w Programie funkcjonalno-użytkowym, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.13. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno -użytkowy -Załącznik Nr 8 i SIWZ z tym, że na etapie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania wielkości założonych w Programie funkcjonalno-użytkowym. 2.14. W przypadku stwierdzenia braku możliwości montażu instalacji na lokalizacjach wskazanych w PFU oraz w załączniku Nr 1_1 do SIWZ z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, dopuszcza się wskazanie innej, nowej lokalizacji montażu na terenie Gminy Strawczyn, zakładając, iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja, co do której stwierdzono niemożność montażu. 2.15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia, w przypadku stwierdzenia niemożności montażu instalacji fotowoltaicznej. W związku z powyższym wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę określoną w ofercie - Załącznik Nr 1_1 - dla danej lokalizacji. Zamówienie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie dotyczącym mikroinstalacji prosumenckich. Zamówienie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., ul. Partyzancka 78/92, 95-200 Pabianice, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1193369,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 642873,78

 • Oferta z najniższą ceną: 642873,78 / Oferta z najwyższą ceną: 998176,49

 • Waluta: PLN .

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej i odrzuceniu ofert

artykuł nr 3

Zapytanie nr 1 i nr 2 + Odpowiedź

Załączniki
Zapytanie nr 1 i nr 2 + Odpowiedź   287.344 KB
artykuł nr 4

Modyfikacja treści SIWZ

Załączniki
Modyfikacja treści SIWZ   255.554 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 107627 - 2015; data zamieszczenia: 20.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty budowlane polegające na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych oraz na budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Strawczyn w ramach projektu: Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Strawczyn 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej dla montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych w łącznej liczbie 23, z czego 22 na obiektach prywatnych i 1 na obiekcie użyteczności publicznej - należącym do Gminy Strawczyn (instalacje dachowe) 1.2. Wykonanie robót budowlanych. 1.3. Przeprowadzenie prób instalacji. 1.4. Przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych instalacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem. 1.5. Usługi serwisowe w okresie gwarancyjnym. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia. 2.1. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych polegających na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Strawczyn, realizowane w systemie Zaprojektuj i wybuduj. 2.2. Projekt, a następnie wykonanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń i instalacji fotowoltaicznych powinien uwzględniać uwarunkowania konstrukcyjne i pokrycie dachów. 2.3. Wykaz lokalizacji instalacji na budynkach użytkowników prywatnych oraz instalacji na budynku użyteczności publicznej znajduje się w Programie funkcjonalno - użytkowym. 2.4. Zakładanym efektem przedmiotu zamówienia jest pozyskanie energii elektrycznej z energii słonecznej przy użyciu technologii krzemowej polikrystalicznej. 2.5. Każdy odbiorca (osoba prywatna gmina) posiada elektryczne warunki przyłączenia do sieci o określonej mocy. 2.6. Instalacja fotowoltaiczna obejmuje panele fotowoltaiczne montowane: -na dachach budynków prywatnych; -na dachu budynku użyteczności publicznej (Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynku); 2.7. Lokalizacja przedmiotu zamówienia obejmuje budynki prywatne w ilości 22 oraz 1 budynek użyteczności publicznej - należący do Gminy Strawczyn, zlokalizowane na terenie Gminy Strawczyn. 2.8. Dobór systemu montażu do rodzaju pokrycia dachu należy do Wykonawcy. 2.9. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie ich instalacji. 2.10. Przedmiot zmówienia Wykonawca wykona przy użyciu materiałów, urządzeń i instalacji przez siebie zakupionych i zgromadzonych. 2.11. Wszelkie koszty związane z zakupem wszelkich materiałów i urządzeń, w tym także związane z transportem na plac budowy, załadunkiem, rozładunkiem, składowaniem, w tym dozorem itp., obciążają Wykonawcę. 2.12. Materiały i technologie stosowane do wykonania przedmiotu Umowy muszą odpowiadać zaleceniom i rozwiązaniom przyjętym w Programie funkcjonalno-użytkowym, spełniać postawione w nim wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.13. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno -użytkowy -Załącznik Nr 8 i SIWZ z tym, że na etapie prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania wielkości założonych w Programie funkcjonalno-użytkowym. 2.14. W przypadku stwierdzenia braku możliwości montażu instalacji na lokalizacjach wskazanych w PFU oraz w załączniku Nr 1_1 do SIWZ z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, dopuszcza się wskazanie innej, nowej lokalizacji montażu na terenie Gminy Strawczyn, zakładając, iż inna lokalizacja będzie dotyczyła tej samej mocy zainstalowanej co lokalizacja, co do której stwierdzono niemożność montażu. 2.15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia zakresu zamówienia, w przypadku stwierdzenia niemożności montażu instalacji fotowoltaicznej. W związku z powyższym wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwotę określoną w ofercie - Załącznik Nr 1_1 - dla danej lokalizacji. Zamówienie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 działania Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w zakresie dotyczącym mikroinstalacji prosumenckich. Zamówienie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7, 71.00.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 09.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wariant 1. 1). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał (lub wykonuje) należycie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej, której przedmiotem było zaprojektowanie mikroinstalacji fotowoltaicznej - wykaz usług powinien zawierać daty wykonania, przedmiot zadania, ich wartość i nazwy podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu usług i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winny być załączone dowody dotyczące najważniejszych usług, określających czy zamówienie zostało wykonane w sposób należyty. 2). Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał (lub wykonuje) należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych - wykaz robót powinien zawierać daty wykonania, przedmiot zadania, ich wartość i nazwy podmiotów na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. d SIWZ, do którego winny być załączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;. Wariant 2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał (lub wykonuje) należycie co najmniej dwa zamówienia polegające na wykonaniu mikroinstalacji fotowoltaicznej w systemie Zaprojektuj i wybuduj - wykaz robót powinien zawierać daty wykonania, przedmiot zadania, ich wartość i nazwy podmiotów na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. d SIWZ, do którego winny być załączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy zamówienie zostało wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: A) musi dysponować osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń ORAZ B) musi dysponować osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń ORAZ C) musi dysponować osobą projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ORAZ D) musi dysponować osobą projektanta w specjalności elektrycznej posiadającą uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wymienionych wyżej stanowisk - funkcji. Na potwierdzenie spełniania postawionego warunku Wykonawca musi złożyć wykaz osób oraz oświadczenie sporządzone na/wg załącznika nr 5 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 900 000,00 zł. Na potwierdzenie spełniania postawionego warunku Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty. 2. Załącznik Nr 1/1 jako integralna część oferty. 3. Dowód wniesienia wadium. 4.Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 6. Dowód wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz - oryginał dokumentu), wraz z ofertą. 7. Pisemne zobowiązanie podmiotów o którym mowa w rozdziale V pkt. 3 jeżeli dotyczy. 8. Informacja, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego ze wskazaniem nazwy, (rodzaju ) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania i ze wskazaniem ich wartości bez kwoty podatku

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - Gwarancja na przedmiot zamówienia - 3

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: 1. terminu wykonania przedmiotu umowy i pozostałych terminów określonych w umowie 1) poprzez przedłużenie w sytuacji: a) gdy wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które mają istotny wpływ na terminową realizację umowy; b) działania siły wyższej uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy. W przypadku zaistnienia przesłanki lub/i przesłanek do przedłużenia terminu, określonych w pkt. 1, termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy, jednakże nie dłuższy niż okres trwania tych przesłanek. 2. w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. - w razie zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty i zawarcia Umowy, do których zalicza się tylko ustawową zmianę stawek podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia dokonana na skutek zmiany stawki VAT będzie polegać na zmniejszeniu lub zwiększeniu wynagrodzenia o różnicę stawki VAT po zmianie i będzie miała zastosowanie do robót, które zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym przypadają do wykonania po terminie zmiany stawki VAT na te roboty. 3. w zakresie zmiany Kierownika Budowy, zmiany Inspektora Nadzoru.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2015 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja zadania planowana jest przy współfinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W przypadku ograniczonych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i budżetu gminy, Zamawiający przewiduje unieważnienie prowadzonego postępowania w całości.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   5.247 MB