artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie
Numer ogłoszenia: 105347 - 2015; data zamieszczenia: 15.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 118434 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Wykonanie i przedstawienie do zaakceptowania Zamawiającemu koncepcji wstępnych rozwiązań technicznych; b) Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego dla msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie c) Uzyskanie warunków technicznych zasilania energetycznego projektowanych pompowni oraz uzyskanie zapewnienia dostaw energii elektrycznej; d) Opracowanie kompletnych projektów budowlano - wykonawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. Nr 202, poz.2072 ze zm.) wraz ze szczegółowymi rysunkami oraz wymaganymi (przez organ wydający decyzję pozwolenia na budowę) do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z opiniami i uzgodnieniami (po 5 egz.) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD. e) Przedmiary robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD f) Kosztorysy (ślepe) dla wszystkich wynikających z projektu branż z podziałem jak w przedmiarze robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD g) Kosztorysy inwestorskie z podziałem j.w. - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD. h) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD. i) Naniesienie poprawek wynikłych z winy projektanta jak również w trakcie uzgodnień opiniowania i realizowania inwestycji. j) uzgodnienia z właścicielami, zarządcami terenów oraz uzyskanie zgody na zajęcie terenu celem wykonania robót. k) uzyskanie pozwolenia na budowę. Projektant zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień dotyczących projektu podczas procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót związanych z budową kanalizacji, na każde życzenie Zamawiającego. Powyższa dokumentacja posłuży Zamawiającemu do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. W związku z faktem, iż dokumentacja projektowa jest opisem przedmiotu zamówienia należy ją sporządzić zgodnie z art. 29 - 31 ustawy. Zamawiający wymaga sporządzenia projektów budowlano - wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz wszystkich opracowań wymienionych powyżej i przekazania jej Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD. Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację projektową w wersji papierowej dla msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie. Wymagania dodatkowe Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy dokumentacji projektowej: Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pracownia Projektowa PROWODKAN, ul. Sarego 25/4A, 31-047 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 92250,00

  • Oferta z najniższą ceną: 89790,00 / Oferta z najwyższą ceną: 336000,00

  • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie
Numer ogłoszenia: 118434 - 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

Adres strony internetowej zamawiającego:
I.>http://strawczyn.4bip.pl

I.
2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej w msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: a) Wykonanie i przedstawienie do zaakceptowania Zamawiającemu koncepcji wstępnych rozwiązań technicznych; b) Aktualizacja projektu budowlano - wykonawczego dla msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie c) Uzyskanie warunków technicznych zasilania energetycznego projektowanych pompowni oraz uzyskanie zapewnienia dostaw energii elektrycznej; d) Opracowanie kompletnych projektów budowlano - wykonawczych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (Dz. U. Nr 202, poz.2072 ze zm.) wraz ze szczegółowymi rysunkami oraz wymaganymi (przez organ wydający decyzję pozwolenia na budowę) do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z opiniami i uzgodnieniami (po 5 egz.) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD. e) Przedmiary robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD f) Kosztorysy (ślepe) dla wszystkich wynikających z projektu branż z podziałem jak w przedmiarze robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD g) Kosztorysy inwestorskie z podziałem j.w. - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD. h) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót - 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na CD. i) Naniesienie poprawek wynikłych z winy projektanta jak również w trakcie uzgodnień opiniowania i realizowania inwestycji. j) uzgodnienia z właścicielami, zarządcami terenów oraz uzyskanie zgody na zajęcie terenu celem wykonania robót. k) uzyskanie pozwolenia na budowę. Projektant zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień dotyczących projektu podczas procedury przetargowej na wybór Wykonawcy robót związanych z budową kanalizacji, na każde życzenie Zamawiającego. Powyższa dokumentacja posłuży Zamawiającemu do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych. W związku z faktem, iż dokumentacja projektowa jest opisem przedmiotu zamówienia należy ją sporządzić zgodnie z art. 29 - 31 ustawy. Zamawiający wymaga sporządzenia projektów budowlano - wykonawczych, dokumentacji kosztorysowej oraz wszystkich opracowań wymienionych powyżej i przekazania jej Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na płycie CD. Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację projektową w wersji papierowej dla msc. Korczyn, Akwizgran, Małogoskie. Wymagania dodatkowe Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy dokumentacji projektowej: Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale, a niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez niezależnego projektanta, wyznaczonego przez Zamawiającego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej dwa projekty dla sieci instalacyjnej kanalizacji sanitarnej o wartości min. 50.000,00 zł każdy, który został wykonany należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu głównych usług, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winny być załączone dowody, że usługi wykonane zostały należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie spełnienia warunku, że dysponuje minimum jedną osobą z każdej branży posiadającą uprawnienia: - głównego projektanta z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wod-kan., - projektanta branży sieci elektrycznych z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń, - projektanta branży drogowej z uprawnieniami budowlanymi do projektowania specjalności drogowej lub konstrukcyjno- budowlanej, - geodetę z uprawnieniami Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu osób, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. c SIWZ, do którego winno być załączone oświadczenie, że wyszczególnione w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 5. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów (jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95
2 - Nadzór autorski - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy, zmiany adresu i siedziby Wykonawcy. b) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, c) zmiany terminów realizacji zamówienia w związku z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia oraz wynikłych komplikacji w trakcie projektowania niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta musi wynikać z faktycznego uzasadnienia. d) wystąpienie okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło od wejścia w życie umowy, e) w związku ze zmianą świadczenia, w przypadku odstąpienia od wykonania części prac projektowych, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego dla wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację>http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację
istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2015 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

obrazek
Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   118.325 KB