główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2015 r.
Numer ogłoszenia: 83805 - 2015; data zamieszczenia: 09.06.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 68647 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2015 r..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Strawczyn oraz transport i utylizacja powstałych w ten sposób odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy Zakres rzeczowy zamówienia: - opracowanie planu prac (do akceptacji przez Zamawiającego) przed przystąpieniem do robót związanych z usuwaniem odpadów, które zawierają azbest; - usługa polegająca na usunięciu pokrycia dachu wykonanego z płyt azbestowo - cementowych oraz zalegających na posesji odpadów zawierających azbest wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - organizacja i zabezpieczenie terenu; - uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z nimi; - załadunek, opakowanie i oznakowanie oraz transport odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu oraz składowanych na posesjach; - przekazanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /jednolity tekst, Dz. U. z 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami/ do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione, tj. na składowisko azbestu Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy; - przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających odbiór odpadów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości - karta przekazania odpadu oraz protokół odbioru; - przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów zawierających azbest do ostatecznej utylizacji - karta przekazania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do utylizacji na składowisko azbestu Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy; - przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Paweł Michalski Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlano-Handlowe EKO, Mikułowice 261, 28-100 Busko-Zdrój, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 68321,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 50076,58

 • Oferta z najniższą ceną: 50076,58 / Oferta z najwyższą ceną: 106758,43

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2015 r.
Numer ogłoszenia: 68647 - 2015; data zamieszczenia: 13.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2015 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest znajdujących się na terenie gminy Strawczyn oraz transport i utylizacja powstałych w ten sposób odpadów niebezpiecznych zawierających azbest na składowisko Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy Zakres rzeczowy zamówienia: - opracowanie planu prac (do akceptacji przez Zamawiającego) przed przystąpieniem do robót związanych z usuwaniem odpadów, które zawierają azbest; - usługa polegająca na usunięciu pokrycia dachu wykonanego z płyt azbestowo - cementowych oraz zalegających na posesji odpadów zawierających azbest wg wykazu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ - organizacja i zabezpieczenie terenu; - uporządkowanie nieruchomości po zakończeniu prac oraz ewentualna wypłata odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia prac lub w związku z nimi; - załadunek, opakowanie i oznakowanie oraz transport odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu oraz składowanych na posesjach; - przekazanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /jednolity tekst, Dz. U. z 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami/ do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione, tj. na składowisko azbestu Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy; - przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających odbiór odpadów zawierających azbest od właścicieli nieruchomości - karta przekazania odpadu oraz protokół odbioru; - przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających przyjęcie odpadów zawierających azbest do ostatecznej utylizacji - karta przekazania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest do utylizacji na składowisko azbestu Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy; - przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.65.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży niżej wymienione dokumenty: 1). umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie w zakresie unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, tj. składowiskiem azbestu Środowisko i Innowacje Sp. z o. o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy; 2). wydaną przez Marszałka Województwa właściwego według obszaru województwa, na którym następuje przetwarzanie tych odpadów decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami w zakresie wytwarzania odpadów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach jednolity tekst, Dz. U. z 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami; 3). wydaną przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów decyzję zezwalającą na transport odpadów zawierających azbest, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach jednolity tekst, Dz. U. z 2013 poz. 21 z późniejszymi zmianami;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał minimum jedną usługę polegającą na usuwaniu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest o wartości minimum 30.000,00 zł która została wykonana należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu głównych usług, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winny być załączone dowody, że usługi wykonane zostały należycie. Uwaga: Dowodami są poświadczenie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia wykonawca składa oświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Pisemne zobowiązanie podmiotów o którym mowa w rozdziale V pkt. 3 jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Termin realizacji - 1

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy, zmiany adresu i siedziby Wykonawcy. b) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, c) zmiany terminów realizacji zamówienia w związku z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. Zmiana ta musi wynikać z faktycznego uzasadnienia. d) wystąpienie okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło od wejścia w życie umowy, e) w związku ze zmianą świadczenia, w przypadku odstąpienia od wykonania części prac, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego dla wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.05.2015 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie pn. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Strawczyn w 2015 r. współfinansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nie otrzymania dofinansowania.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Specyfikacja z załącznikami 120 KB