artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Roboty równiarką, walcem drogowym, koparką oraz usługa transportu na terenie Gminy Strawczyn w roku 2015 z podziałem na części
Numer ogłoszenia: 40879 - 2015; data zamieszczenia: 24.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 19451 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty równiarką, walcem drogowym, koparką oraz usługa transportu na terenie Gminy Strawczyn w roku 2015 z podziałem na części.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część 1 Przedmiotem zamówienia są roboty przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. w zależności od potrzeb Zamawiającego na terenie gminy Strawczyn w 2015 r. z wykorzystaniem walca drogowego i równiarki. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty równiarką polegające na profilowaniu, korytowaniu oraz równaniu kruszywa drogowego, destruktu itp. w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach itp. w ilości 280 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania robót będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 2. Roboty walcem drogowym stalowym lub stalowo - gumowym o wadze min. 8t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego, destruktu itp. w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. na terenie Gminy Strawczyn w ilości 120 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania robót będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Część 2 Przedmiotem zamówienia są roboty przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach itp. w zależności od potrzeb Zamawiającego na terenie gminy Strawczyn w 2015 r. z wykorzystaniem koparki oraz usługa transportu. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty koparką polegające na odmulaniu rowów, profilowaniu skarp, poboczy, korytowaniu, równaniu, załadunkiem materiałów itp. w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach na terenie Gminy Strawczyn w ilości 160 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania robót będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 2. Usługa transportu materiałów (kruszywa, ziemi, mat. budowlanych itp.) w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach itp. w ilości 80 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania robót będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego 4. Wykonawca powinien rozpocząć każdorazowo roboty w ciągu nie dłuższym niż 72 godz. od zgłoszenia telefonicznego, fax lub e-mail zamawiającego we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. 5. Wykonawca winien zapewnić sobie możliwość parkowania sprzętu 6. Transport sprzętu na budowę i z budowy zapewnia Wykonawca na swój koszt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Roboty równiarką i walcem

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Wielobranżowy TechBudMasz Łukasz Jamróz, Sukowska 5, 25-146 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41801,63 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 44280,00

 • Oferta z najniższą ceną: 44280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45220,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Roboty koparką i usługa transportu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grzegorz Poświat Zakład Budowlano-Usługowy, Strawczynek, ul. Słoneczna 10, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15311,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 17712,00

 • Oferta z najniższą ceną: 16718,40 / Oferta z najwyższą ceną: 17712,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Roboty równiarką, walcem drogowym, koparką oraz usługa transportu na terenie Gminy Strawczyn w roku 2015 z podziałem na części
Numer ogłoszenia: 19451 - 2015; data zamieszczenia: 12.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty równiarką, walcem drogowym, koparką oraz usługa transportu na terenie Gminy Strawczyn w roku 2015 z podziałem na części.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 Przedmiotem zamówienia są roboty przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. w zależności od potrzeb Zamawiającego na terenie gminy Strawczyn w 2015 r. z wykorzystaniem walca drogowego i równiarki. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty równiarką polegające na profilowaniu, korytowaniu oraz równaniu kruszywa drogowego, destruktu itp. w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach itp. w ilości 280 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania robót będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 2. Roboty walcem drogowym stalowym lub stalowo - gumowym o wadze min. 8t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego, destruktu itp. w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. na terenie Gminy Strawczyn w ilości 120 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania robót będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego. Część 2 Przedmiotem zamówienia są roboty przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach itp. w zależności od potrzeb Zamawiającego na terenie gminy Strawczyn w 2015 r. z wykorzystaniem koparki oraz usługa transportu. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty koparką polegające na odmulaniu rowów, profilowaniu skarp, poboczy, korytowaniu, równaniu, załadunkiem materiałów itp. w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach na terenie Gminy Strawczyn w ilości 160 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania robót będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 2. Usługa transportu materiałów (kruszywa, ziemi, mat. budowlanych itp.) w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach itp. w ilości 80 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania robót będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu zamówienia. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na zgłoszenie Zamawiającego 4. Wykonawca powinien rozpocząć każdorazowo roboty w ciągu nie dłuższym niż 72 godz. od zgłoszenia telefonicznego, fax lub e-mail zamawiającego we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. 5. Wykonawca winien zapewnić sobie możliwość parkowania sprzętu 6. Transport sprzętu na budowę i z budowy zapewnia Wykonawca na swój koszt.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: część I - 500 PLN (słownie złotych: pięćset zł) część II - 300 PLN (słownie złotych: trzysta zł)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dotyczy części I. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę równiarką i walcem o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto każda, która została wykonana prawidłowo i ukończona. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winny być załączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały prawidłowo ukończone i wykonane. Dotyczy części II. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę koparką o wartości nie mniejszej niż 5.000 zł brutto, która zostały wykonana prawidłowo i ukończona. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę transportu o wartości nie mniejszej niż 5.000 zł brutto, która została wykonana prawidłowo i ukończona. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu robót, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winny być załączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały prawidłowo ukończone i wykonane.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Sprzęt wymagany przez Zamawiającego: Wykonawca winien złożyć wykaz, z którego wynikało będzie że posiada minimum jedną równiarkę o szerokości lemiesza środkowego (zasadniczego) o szer. od 2,80 m do 3.30 m oraz walec drogowy stalowy lub stalowo - gumowy o wadze min. 8t z wibracją. Zamawiający dopuszcza jako sprzęt dodatkowy: Równiarki o szerokości lemiesza środkowego (zasadniczego) o szer. od 2,80 m do 4.00 m - wg. wzoru zał. Nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu posiadanego sprzętu - sporządzonego wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ. Dotyczy części II. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Sprzęt wymagany przez Zamawiającego: Wykonawca winien złożyć wykaz, z którego wynikało będzie że posiada minimum jedną koparkę kołową o wadze od 7 do 14 t oraz samochód ciężarowy dwu/trzy osiowy o ładowności od 8 do 18 t lub ciągnika o mocy min. 70 kW, napędem 4x4 z przyczepą o ładowności od 8 do 18t. Zamawiający dopuszcza jako sprzęt dodatkowy: Posiadanie koparki kołowej o wadze od 7 do 14 t lub koparko - ładowarki o wadze od 7 do 12 t- wg. wzoru zał. Nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu posiadanego sprzętu - sporządzonego wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w rozdz. V SIWZ (jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Dodatkowy sprzęt - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) wystąpią istotne zmiany w zakresie świadczonych usług, b) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; c) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmiany stawki podatku VAT d) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty e) zmiany w trakcie wykonywania umowy z powodu zmiany przepisów, norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; f) zmiany rachunków bankowych, z których lub na które dokonywane będą przelewy; g) zdarzeń losowych; h) klęsk żywiołowych i warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających realizację zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.02.2015 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Roboty równiarką i walcem.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. w zależności od potrzeb Zamawiającego na terenie gminy Strawczyn w 2015 r. z wykorzystaniem walca drogowego i równiarki. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty równiarką polegające na profilowaniu, korytowaniu oraz równaniu kruszywa drogowego, destruktu itp. w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach itp. w ilości 280 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania robót będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 2. Roboty walcem drogowym stalowym lub stalowo - gumowym o wadze min. 8t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego, destruktu itp. w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. na terenie Gminy Strawczyn w ilości 120 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania robót będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Dodatkowy sprzęt - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Roboty koparką i usługa transportu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach itp. w zależności od potrzeb Zamawiającego na terenie gminy Strawczyn w 2015 r. z wykorzystaniem koparki oraz usługa transportu. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty koparką polegające na odmulaniu rowów, profilowaniu skarp, poboczy, korytowaniu, równaniu, załadunkiem materiałów itp. w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach na terenie Gminy Strawczyn w ilości 160 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania robót będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego. 2. Usługa transportu materiałów (kruszywa, ziemi, mat. budowlanych itp.) w ramach prowadzonych robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach i parkingach itp. w ilości 80 r/godz. Zakres prac oraz czas trwania robót będzie uzależniony od faktycznych potrzeb Zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Dodatkowy sprzęt - 5
Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   219.000 KB