główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Strawczyn w miejscowościach Małogoskie, Akwizgran, Korczyn, Ruda Strawczyńska , Kuźniaki, Hucisko, Niedźwiedź
Numer ogłoszenia: 23535 - 2015; data zamieszczenia: 20.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 10075 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Strawczyn w miejscowościach Małogoskie, Akwizgran, Korczyn, Ruda Strawczyńska , Kuźniaki, Hucisko, Niedźwiedź.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych materiałem uszorstniającym, solą i sprzętem Wykonawcy w miejscowościach: Małogoskie + Akwizgran - 2,59 km Korczyn - 8,45 km Ruda Strawczyńska - 6,26 km Kuźniaki - 6,35 km Hucisko-Niedźwiedź - 6,00 km SUMA: - 29,65 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg w okresie od podpisania umowy do końca sezonu 2015-2016 - 1231,32 km Szacowana ilość odśnieżania dróg w okresie od podpisania umowy do końca sezonu 2015-2016 - 1009,68 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.02.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grzegorz Poświat Zakład Budowlano-Usługowy, Strawczynek, ul. Słoneczna 10, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52982,93 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 75002,11

 • Oferta z najniższą ceną: 75002,11 / Oferta z najwyższą ceną: 75002,11

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załączniki:
Zawiadomienie o wyborze oferty 317 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Strawczyn w miejscowościach Małogoskie, Akwizgran, Korczyn, Ruda Strawczyńska , Kuźniaki, Hucisko, Niedźwiedź
Numer ogłoszenia: 10075 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Strawczyn w miejscowościach Małogoskie, Akwizgran, Korczyn, Ruda Strawczyńska , Kuźniaki, Hucisko, Niedźwiedź.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń dróg gminnych i wewnętrznych materiałem uszorstniającym, solą i sprzętem Wykonawcy w miejscowościach: Małogoskie + Akwizgran - 2,59 km Korczyn - 8,45 km Ruda Strawczyńska - 6,26 km Kuźniaki - 6,35 km Hucisko-Niedźwiedź - 6,00 km SUMA: - 29,65 km Szacowana ilość usuwania oblodzeń dróg w okresie od podpisania umowy do końca sezonu 2015-2016 - 1231,32 km Szacowana ilość odśnieżania dróg w okresie od podpisania umowy do końca sezonu 2015-2016 - 1009,68 km Uwaga: Szacowana długość dróg do utrzymania zimowego służy jedynie do porównania ofert. Wartością zamówienia będą wartości wynikające z faktycznie wykonanej usługi.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 500 PLN (słownie złotych: pięćset zł)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę odśnieżania i usuwania oblodzeń dróg publicznych o wartości nie mniejszej niż 10.000 zł brutto, która została wykonana prawidłowo i ukończona. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu usług, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winien być załączone dowody dotyczące najważniejszych usług, określających czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały prawidłowo ukończone i wykonane

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien złożyć wykaz, z którego wynikało będzie że posiada minimum jedną pługopiaskarkę (nośnik - samochód ciężarowy dwuosiowy z napędem 4x4 i ładowności min. 5 ton). Zamawiający dopuszcza jako dodatkowy sprzęt posiadanie pługopiaskarki (nośnik - samochód ciężarowy dwuosiowy z napędem 4x4 i ładowności min. 5 ton) lub pługu do ośnieżania i posypywarki ciągnionej (rozsiewacz materiału uszorstniającego) wraz z ciągnikiem o mocy min. 70 kW i napędem 4x4 - wg. wzoru zał. Nr 4 do SIWZ. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu posiadanego sprzętu - sporządzonego wg wzoru zał. nr 4 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Dodatkowy sprzęt - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) wystąpią istotne zmiany w zakresie świadczonych usług, b) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; c) udokumentowane zmiany wynagrodzenia wynikające ze zmiany stawki podatku VAT d) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty e) zmiany w trakcie wykonywania umowy z powodu zmiany przepisów, norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia; f) zmiany rachunków bankowych, z których lub na które dokonywane będą przelewy; g) zdarzeń losowych; h) klęsk żywiołowych i warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających realizację zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn pok. nr 13.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.02.2015 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:
Specyfikacja z załącznikami MB