główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia: 259461 - 2014; data zamieszczenia: 16.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 236883 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984 i poz. 1238 oraz z 2014 r. poz. 457, poz. 490, poz. 900 i poz. 942), do punktów poboru przedstawionych w zestawieniu zbiorczym (załącznik nr 1 i 2 do SIWZ). Zamawiający podzielił postępowanie przetargowe na dwie części, zgodnie z art. 2 pkt 6, w celu uzyskania jak najlepszej ceny oraz zwiększenia oszczędności. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Strawczyn działa w imieniu własnym oraz na podstawie podpisanego Porozumienia (porozumienie do wglądu w siedzibie Zamawiającego), w imieniu jednostek wymienionych w załączniku nr 2 do SIWZ. Okres trwania zamówienia od 01.01.2015 r. do 31.12.2016 r. Część 1 zamówienia - Oświetlenie uliczne planowana ilość około 1.514.890,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 757.445,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 757.445,00 kWh). Część 2 zamówienia - Pozostałe obiekty planowana ilość około 1.714.850,00 kWh (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. - 856.710,00 kWh. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 858.140,00 kWh). Proces zmiany sprzedawcy odbywa się po raz kolejny. Gmina Strawczyn posiada w większości rozdzielone umowy na zakup i dystrybucję energii elektrycznej. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego jest Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. - Oświetlenie uliczne oraz PKP Energetyka S.A. - pozostałe obiekty. Zamawiający informuje, iż dla obiektów: Zakład Gospodarki Komunalnej, Pompownia Ścieków, Strawczyn dz. 687/8, 26-067 Strawczyn, nr PPE PL_ZEOD_2604113268_54, nr licznika 14984058, Szkoła Podstawowa w Korczynie, Szkoła Podstawowa, Korczyn 101, 26-067 Strawczyn, nr PPE PL_ZEOD_2661186544_21, nr licznika 4934019, zmiana sprzedawcy odbywa się po raz pierwszy - obiekt posiada umowę kompleksową. Termin wejścia umowy sprzedaży 01.03.2015 r. Zamawiający informuje że operatorem systemu dystrybucyjnego działającym na terenie Gminy Strawczyn jest PGE Dystrybucja S.A.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Oświetlenie uliczne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PGE Obrót S.A., Oddział z siedzibą w Skarżysku Kamiennej, Al. marsz. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 393871,40 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 402848,64

  • Oferta z najniższą ceną: 402848,64 / Oferta z najwyższą ceną: 430332,52

  • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2  

Nazwa: Pozostałe obiekty

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PKP Energetyka S.A., ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 445861,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 505390,40

  • Oferta z najniższą ceną: 505390,40 / Oferta z najwyższą ceną: 539550,11

  • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

artykuł nr 4

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców

artykuł nr 5

Modyfikacja treści SIWZ

Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ 775 KB
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)
ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)
ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)
ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)
ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)
ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)
ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.8.2014 (Studium)
ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))
Pelet SCKiS
ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)
ZP.271.11.2014 (Łaźnia)
ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)
ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.15.2014 (Remont dróg)
ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)
ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)
Olej opałowy SCKiS
ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)
ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)
OSP Strawczyn (Samochód)
ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)
ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)
ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)
ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)
ZP.271.25.2014 (Kredyt)
ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)
ZP.271.28.2014 (Remonty drog)
ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)
ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)
ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)
ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)
ZP.271.33.2014 (Remont dróg)
ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)
ZP.271.35.2014 (Place zabaw)
ZP.271.36.2014 (Madejówka)
ZP.271.37.2014 (Pelet)
ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)
Jelcz 004 (sprzedaż)
ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)
ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)
ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)
ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)
ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)
ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)
ZP.271.45.2014 (Place zabaw)
ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)
ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)
ZP.271.48.2014 (Zakup energii)
ZP.271.49.2014 (Paliwo)
ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)