artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 391538 - 2014; data zamieszczenia: 28.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 223887 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strawczyn zgodnie z wytycznymi oraz zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 2 PO IiŚ 9.32013 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: a) Opracowanie bazy danych dot. gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii; b) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) Gminy Strawczyn; c) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko; d) Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostki samorządu terytorialnego; e) Informacja i promocja w ramach projektu, f) Uaktualnieniu dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu wykonywanych usług z zastosowaniem prawa opcji o którym mowa w Art. 34 ust 5 Pzp. 1) Prawo opcji polega na realizacji zakresu czynności określonych w rozdziale III pkt 1 lit. c) - szerzej opisany w pkt IV Załącznika nr 9 do SIWZ dotyczący przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. 2) Uruchomienie prawa opcji uzależnione jest od wynikającej z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. 3) Minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany dotyczy pozostałych czynności określonych w Załączniku nr 8 do SIWZ. 4) Przypadek gdy w wyniku uzyskanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie będzie konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, a więc nie będzie konieczności uruchomienia prawa opcji, nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.00.00-0, 71.24.00.00-2, 80.00.00.00-4, 48.60.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet 9. Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany Gospodarki Niskoemisyjnej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o., ul. Krakowska 11, 43-190 Mikołów, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52439,02 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 31450,00

 • Oferta z najniższą ceną: 31450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 43000,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze oferty

Załączniki
Zawiadomienie o wyborze oferty   344.825 KB
artykuł nr 3

Zapytanie Nr 1 i Nr 2 + odpowiedź

Załączniki
Zapytanie Nr 1 i Nr 2 + odpowiedzi   1.497 MB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 223887 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Strawczyn zgodnie z wytycznymi oraz zaleceniami dotyczącymi konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nr 2 PO IiŚ 9.32013 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem: a) Opracowanie bazy danych dot. gospodarki energią w sektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii; b) Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) Gminy Strawczyn; c) Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko; d) Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników jednostki samorządu terytorialnego; e) Informacja i promocja w ramach projektu, f) Uaktualnieniu dokumentu pn. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 8 do SIWZ. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia zakresu wykonywanych usług z zastosowaniem prawa opcji o którym mowa w Art. 34 ust 5 Pzp. 1) Prawo opcji polega na realizacji zakresu czynności określonych w rozdziale III pkt 1 lit. c) - szerzej opisany w pkt IV Załącznika nr 9 do SIWZ dotyczący przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. 2) Uruchomienie prawa opcji uzależnione jest od wynikającej z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. 3) Minimalny poziom zamówienia, który zostanie zrealizowany dotyczy pozostałych czynności określonych w Załączniku nr 8 do SIWZ. 4) Przypadek gdy w wyniku uzyskanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie będzie konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania PGN na środowisko oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko, a więc nie będzie konieczności uruchomienia prawa opcji, nie może stanowić podstawy do roszczeń Wykonawcy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.72.00.00-0, 71.24.00.00-2, 80.00.00.00-4, 48.60.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 1000,00 (słownie złotych: jeden tysiąc)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca winien udokumentować, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał: 1.co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu przynajmniej jednego z poniższych dokumentów - Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko - Plan działań na rzecz zrównoważonej energii SEAP wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko - Program zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko - Projekt Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko - Program ograniczenia likwidacji niskiej emisji wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko - Programu ochrony powietrza wraz z opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko 2. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu głównych usług, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winny być załączone dowody, że usługi wykonane zostały należycie Uwaga: Dowodami są poświadczenie, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia Wykonawca składa oświadczenie

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty. 2. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Dowód wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz - oryginał dokumentu), wraz z ofertą. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów o którym mowa w rozdziale V pkt. 3 jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: a) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie Wykonawcy lub zmiany osób po stronie Zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy, zmiany adresu i siedziby Wykonawcy. b) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, c) zmiany stawki podatku VAT d) wystąpienie okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło od wejścia w życie umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie planuje się sfinansować ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet 9. Infrastruktura Energetyczna Przyjazna Środowisku i Efektywność Energetyczna, Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany Gospodarki Niskoemisyjnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   70.442 KB
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)
ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)
ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)
ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)
ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)
ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)
ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.8.2014 (Studium)
ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))
Pelet SCKiS
ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)
ZP.271.11.2014 (Łaźnia)
ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)
ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.15.2014 (Remont dróg)
ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)
ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)
Olej opałowy SCKiS
ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)
ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)
OSP Strawczyn (Samochód)
ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)
ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)
ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)
ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)
ZP.271.25.2014 (Kredyt)
ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)
ZP.271.28.2014 (Remonty drog)
ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)
ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)
ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)
ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)
ZP.271.33.2014 (Remont dróg)
ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)
ZP.271.35.2014 (Place zabaw)
ZP.271.36.2014 (Madejówka)
ZP.271.37.2014 (Pelet)
ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)
Jelcz 004 (sprzedaż)
ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)
ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)
ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)
ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)
ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)
ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)
ZP.271.45.2014 (Place zabaw)
ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)
ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)
ZP.271.48.2014 (Zakup energii)
ZP.271.49.2014 (Paliwo)
ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)