artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Strawczyn, Urzędu Gminy w Strawczynie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Numer ogłoszenia: 242311 - 2014; data zamieszczenia: 21.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 215863 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Strawczyn, Urzędu Gminy w Strawczynie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Strawczyn, Urzędu Gminy w Strawczynie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, tj.: a) Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie b) Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku c) Zespół Placówek Oświatowych w Promniku d) Szkoła Podstawowa w Chełmcach e) Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu f) Szkoła Podstawowa w Korczynie g) Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej h) Publiczne Przedszkole w Promniku i) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie j) Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie k) Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie l) Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi gminy. 2. Zakres zamówienia obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, b) realizację poleceń przelewów na rachunki prowadzone w tym samym banku zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, c) realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, d) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, e) przygotowywanie wyciągów bankowych do godz. 10 dnia następnego, w którym dokonywane są operacje na rachunku bankowym, f) objęcie systemem bankowości elektronicznej niektórych obsługiwanych rachunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości stanowisk objętych systemem elektronicznym w zależności od potrzeb organizacyjnych. Za zainstalowanie , wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze żadnych opłat ani też prowizji. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić Zamawiającemu w szczególności: równoczesną pracę kilku użytkowników, składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków, import danych z programów księgowych Gminy Strawczyn do systemu bankowości elektronicznej, uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach. g) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń bez pobierania opłat, h) wydawanie blankietów czekowych, i) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, j) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych k) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu na następujących warunkach: - kredyt ma charakter odnawialny - zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu - oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oprocentowane będzie wg dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR za m-c poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałej w okresie obowiązywania zmówienia. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy w Strawczynie. l) potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy bez pobierania żadnych opłat i prowizji. 3. Zamawiający zastrzega że: a) wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich. b) prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. c) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego jak również od dokonywanych wypłat gotówkowych. d) Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od potwierdzenia salda na każdy dzień roboczy. e) Wydawanie czeków bankowych odbywać się będzie bez pobierania opłat. f) Bank zawrze indywidualne umowy na powadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Strawczyn. g) Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dopisywane będą do kapitału w okresach na koniec każdego kwartału kalendarzowego i przeksięgowywane zgodnie ze złożonymi w tym zakresie dyspozycjami. h) W całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. i) Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy będą miały takie samo prawo do zwierania umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego i złożonej oferty. 4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących oraz lokat i dokonywania niekorzystnych dla Zamawiającego zmian warunków umowy wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy. 5. Informacje dodatkowe służące przygotowaniu oferty zostały zawarte w Tabeli Nr 1 - Zał. Nr 4 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bank Spółdzielczy w Łopusznie, ul. Przedborska 10, 26-070 Łopuszno, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43681,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 41601,00

 • Oferta z najniższą ceną: 41601,00 / Oferta z najwyższą ceną: 41601,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zapytanie + Odpowiedź

Załączniki
Zapytanie + Odpowiedź   262.146 KB
artykuł nr 4

Zapytanie nr 1 + Odpowiedź

Załączniki
Zapytanie nr 1 + Odpowiedź   506.224 KB
artykuł nr 5

Modyfikacja treści SIWZ

Załączniki
Modyfikacja treści SIWZ   466.695 KB
artykuł nr 6

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Strawczyn, Urzędu Gminy w Strawczynie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy
Numer ogłoszenia: 215863 - 2014; data zamieszczenia: 13.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Strawczyn, Urzędu Gminy w Strawczynie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na obsłudze bankowej budżetu Gminy Strawczyn, Urzędu Gminy w Strawczynie jako jednostki budżetowej oraz jednostek organizacyjnych Gminy, tj.: a)Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie b)Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku c)Zespół Placówek Oświatowych w Promniku d)Szkoła Podstawowa w Chełmcach e)Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu f)Szkoła Podstawowa w Korczynie g)Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej h)Publiczne Przedszkole w Promniku i)Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Strawczynie j)Zakład Gospodarki Komunalnej w Strawczynie k)Samorządowe Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie l)Gminna Biblioteka Publiczna w Strawczynie w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2017 r. w oparciu o odrębne umowy zawarte z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi gminy. 2.Zakres zamówienia obejmuje: a)otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych, b)realizację poleceń przelewów na rachunki prowadzone w tym samym banku zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, c)realizacja poleceń przelewów na rachunki w innych bankach zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, d)przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, e)przygotowywanie wyciągów bankowych do godz. 10 dnia następnego, w którym dokonywane są operacje na rachunku bankowym, f)objęcie systemem bankowości elektronicznej niektórych obsługiwanych rachunków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ilości stanowisk objętych systemem elektronicznym w zależności od potrzeb organizacyjnych. Za zainstalowanie , wszelkie aktualizacje oraz przeszkolenie pracowników, bank nie pobierze żadnych opłat ani też prowizji. System bankowości elektronicznej powinien umożliwić Zamawiającemu w szczególności: równoczesną pracę kilku użytkowników, składania poleceń przelewu ze wszystkich rachunków, import danych z programów księgowych Gminy Strawczyn do systemu bankowości elektronicznej, uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na wszystkich rachunkach. g) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń bez pobierania opłat, h) wydawanie blankietów czekowych, i) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, j) lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach krótko i długoterminowych k) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetu na następujących warunkach: -kredyt ma charakter odnawialny -zabezpieczenie kredytu weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową -odsetki kredytu naliczane będą od kwoty wykorzystanego kredytu -oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym oprocentowane będzie wg dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR za m-c poprzedzający kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej o marżę Wykonawcy w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałej w okresie obowiązywania zmówienia. Wysokość kredytu będzie określana w każdym roku budżetowym przez Radę Gminy w Strawczynie. l) potwierdzanie salda na każdy dzień roboczy bez pobierania żadnych opłat i prowizji. 3.Zamawiający zastrzega że: a)wszystkie rachunki prowadzone będą w złotych polskich. b)prawo lokowania wolnych środków w innych bankach. c)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od wpłat gotówkowych dokonywanych na rzecz Zamawiającego jak również od dokonywanych wypłat gotówkowych. d)Wykonawca nie będzie pobierał opłat i prowizji bankowych od potwierdzenia salda na każdy dzień roboczy. e)Wydawanie czeków bankowych odbywać się będzie bez pobierania opłat. f)Bank zawrze indywidualne umowy na powadzenie obsługi bankowej na warunkach zaoferowanych w przetargu ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Gminy Strawczyn. g)Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych dopisywane będą do kapitału w okresach na koniec każdego kwartału kalendarzowego i przeksięgowywane zgodnie ze złożonymi w tym zakresie dyspozycjami. h)W całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. i)Wszystkie jednostki organizacyjne Gminy będą miały takie samo prawo do zwierania umów na wykonanie bankowej obsługi, na warunkach będących przedmiotem zamówienia publicznego i złożonej oferty. 4.Zamawiający wymaga od Wykonawcy zagwarantowania niezmienności warunków umowy w stosunku do złożonej oferty (np. wysokości opłat, prowizji, stałych współczynników odnoszących się do oprocentowania środków na rachunkach bieżących oraz lokat i dokonywania niekorzystnych dla Zamawiającego zmian warunków umowy wynikających np. ze wzrostu kosztów własnych banku i innych przyczyn zależnych od niego). Niedopuszczalne jest wprowadzanie niekorzystnych zmian wyłącznie na podstawie powiadomień o decyzji zarządu Wykonawcy lub innego organu Wykonawcy. 5.Informacje dodatkowe służące przygotowaniu oferty zostały zawarte w Tabeli Nr 1 - Zał. Nr 4 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) Ocena spełniania opisanego warunku, zostanie dokonana na podstawie dokumentu wymienionego w rozdz. X pkt 2 lit. b.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na poświadczenie spełnienia warunku Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - wg wzoru określonego z Załączniku nr 2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na poświadczenie spełnienia warunku Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - wg wzoru określonego z Załączniku nr 2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na poświadczenie spełnienia warunku Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - wg wzoru określonego z Załączniku nr 2 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na poświadczenie spełnienia warunku Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - wg wzoru określonego z Załączniku nr 2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki
SIWZ z załącznikami   59.507 KB
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)
ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)
ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)
ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)
ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)
ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)
ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.8.2014 (Studium)
ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))
Pelet SCKiS
ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)
ZP.271.11.2014 (Łaźnia)
ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)
ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.15.2014 (Remont dróg)
ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)
ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)
Olej opałowy SCKiS
ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)
ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)
OSP Strawczyn (Samochód)
ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)
ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)
ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)
ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)
ZP.271.25.2014 (Kredyt)
ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)
ZP.271.28.2014 (Remonty drog)
ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)
ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)
ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)
ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)
ZP.271.33.2014 (Remont dróg)
ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)
ZP.271.35.2014 (Place zabaw)
ZP.271.36.2014 (Madejówka)
ZP.271.37.2014 (Pelet)
ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)
Jelcz 004 (sprzedaż)
ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)
ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)
ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)
ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)
ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)
ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)
ZP.271.45.2014 (Place zabaw)
ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)
ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)
ZP.271.48.2014 (Zakup energii)
ZP.271.49.2014 (Paliwo)
ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)