artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Strawczyn: Zarządzenie usługami energetycznymi w zakresie oświetlenia ulicznego
Numer ogłoszenia: 213675 - 2014; data zamieszczenia: 09.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157 , strona internetowa http://strawczyn.4bip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzenie usługami energetycznymi w zakresie oświetlenia ulicznego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) audyt obecnego oświetlenia ulicznego ( drogowego), 2) wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ( drogowego) z określeniem natężenia oświetlenia w lumenach na metr kwadratowy oświetlanej powierzchni , 3) wymianę istniejących opraw oświetleniowych typu rtęciowego i sodowego (Sztuk lamp ulicznych/drogowych o mocy 70, 100, 125, 150, 250W) na oprawy z lampami wykonane z wykorzystaniem technologii opartej na diodach LED o mocy 34, 68 W, 4) serwis eksploatacyjny nowego oświetlenia ulicznego/drogowego. W ramach zarządzania usługami energetycznymi nastąpi wymiana na terenie gminy wskazanych w audycie opraw oświetleniowych ulicznych drogowych oraz instalacja dodatkowych tam, gdzie aktualnie ich nie ma ale wynika taka potrzeba, wskazana w projekcie zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonane prace projektowe i montażowe muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi normami technicznymi oraz przepisami prawnymi w tym zakresie. Zamontowane oprawy oświetleniowe z nowymi Źródłami oświetlenia będą podlegały modernizacji co ( 4 ) lata tak, aby nadążać za rozwojem technologii oraz sprawdzonymi rynkowo rozwiązaniami technicznymi. W ramach usługi zdefiniowanej jak wyżej Wykonawca powinien zaprojektować oraz wykonać system oświetlenia gwarantujący stały pobór mocy świetlenia w okresie 25 lat od dnia odbioru przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zawartej umowie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 50.23.21.00-1.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest równa lub przekraczająca kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Analiza orzecznictwa krajowego w tym zwłaszcza stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i orzecznictwa sądowego), ale także Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, jak również analiza literatury (odwołująca się konsekwentnie do orzecznictwa) wskazuje, że w przypadku przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt1) lit a ustawy Pzp, tj. przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, jest przesłanką obiektywną ww. artykułu. Można wnioskować, że: Zgodnie z orzecznictwem konsekwentnie powtarzana jest teza, że przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze występują w sytuacji faktycznej, w której w danym miejscu i czasie na rynku występuje tylko jeden wykonawca - monopolista, świadczący tego rodzaju szczególne usługi. Powołując się na przesłankę z art. 67. Ust.1 pkt 1), wykazane jest charakter techniczny przyczyny i obiektywny powodujący, że tylko jeden wykonawca może realizować zamówienie. Przyczyny wiązane z ochroną praw wyłącznych, na które ustawodawca powołuje się w art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy Pzp. Techniczny charakter wykazany jest poprzez opis świadczenia usługi immanentnie powiązany z unikatową technologią Direct Drive. Na obiektywny charakter wyboru trybu postępowania wskazuje charakter przedmiotu zamówienia oraz posiadana wiedza Zamawiającemu o także fakt nie istnienia innego wykonawcy mogącego realizować daną usługę przy pomocy jakiejkolwiek innej technologii. Przyczyna techniczna - musi odnosić się do sposobu wykonania, przeprowadzenia, załatwienia czegoś (słownik jęz. Polskiego PWN), przy czym (jak podkreśla ETS) to nie jest techniczna zdolność określonego wykonawcy do wykonania określonego zamówienia, ogół okoliczności i warunków mających wpływ na wykonanie (sprawa z C-394/02, sprawa C-57/94); wskazuje się również, że może nią być konieczność zachowania uprzednich norm, parametrów czy standardów, czy też sytuacja unikatowej technologii którą dysponuje tylko jeden wykonawca (uchwałą KIO z 11 marca 2014 r. ) Poniższa przesłanka odwołuje się do technologii a nie do urządzenia funkcjonującego w oparciu o unikatową technologię (Direct Drive) która jest podstawą sposobu świadczenia usługi którą trzeba podkreślić. Na rynku nie istnieją żadne równoważne czy też potencjalne substytucyjne rozwiązania. Ochrona patentowa ( prawo wyłączne ) tym różni się od ochrony autorskiej, że powstaje dopiero z chwilą pojawienia się patentu, a nie od stworzenia utworu. Jednakże jakkolwiek ustawodawca nie określa praw wynalazcy czy osoby uprawnionej do uzyskania patentu jako praw wyłącznych to jednak charakter tych praw można próbować określić jako w pewnym sensie warunkowo wyłączny tzn. W razie rozpoczęcia procedury zmierzającej do uzyskania patentu, wynalazek i prawa wynalazcy /osoby której przysługuje prawo do uzyskania patentu podlegają ochronie i pozbawiają innych uczestników rynku korzystania z danego wynalazku. Z przesłanki tej łączy się jeszcze jeden element wzmacniający uzasadnienie przesłanki spod lit a) powyższego przepisu tj. przyczyny technicznej o obiektywnym charakterze. Mianowicie wskazanie na trwające postępowanie zmierzające do uzyskania patentu i związaną z tym ochroną wynalazcy osoby której przysługuje prawo do uzyskania patentu uprawdopodabnia przyjęcie danego wykonawcy jako monopolisty w zakresie stosowa danego urządzeń niezbędnego do świadczenia usługi, co jest istotą przesłanki przyczyny technicznej o obiektywnym charakterze. Podsumowanie Mając powyższe na względzie w przedmiotowej sprawie występuje sytuacja faktyczna, w której w danym miejscu i czasie na rynku występuje tylko jeden wykonawca - monopolista, świadczący tego rodzaju szczególne usługi tj. Odwołanie się do przyczyny technicznej o obiektywnym charakterze. Uzasadnia to fakt, że usługa (sprowadzająca się do zapewnienia oszczędności kosztów oświetlenia ulicznego o 30% w stosunku do historycznie ponoszonych kosztów, która to oszczędność będzie indeksowana dostosowywana cyklicznie w odniesieniu do uzgodnionego kryterium) może być świadczona wyłącznie dzięki zastosowaniu urządzenia funkcjonującego o unikalną technologię, gdzie na rynku ( krajowym i zagranicznym ) nie istnieje żadna konkurencyjna technologia ani żaden konkurencyjny sposób pozwalający na zapewnienie stałych oszczędności na okres 25 lat i w konsekwencji nie istnieje żaden inny wykonawca, który mógłby świadczyć tego rodzaju usługę. Argumentacja powyższego wzmacnia argumentacja przyjęta w oparciu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b w której to uprawnienia wykonawcy przed uzyskaniem patentu są niejako warunkowo wyłączne jak również - przede wszystkim -że prowadzenia postępowania zmierzającego do uzyskania patentu potwierdza że wykonawca jest monopolistą w zakresie korzystania z urządzenia niezbędnego do świadczenia powyższej usługi, a więc że spełniona jest przesłanka z lit. a) powyższego artykułu tj. przyczyny technicznej o obiektywnym charakterze. Konkludując, z rozeznania rynkowego Zamawiającego wynika, że oczekiwane przez Zamawiającego a rozwiązanie techniczne- zmian w technologii oświetlenia i wykonania opraw oświetleniowych jest unikalne i objęte patentem Niemieckiego Urzędu Patentowego w Muenchen , nr A634832 z dnia 15 lipca 2013r. i może być tylko zaoferowane przez firmę posiadająca uprawnienia w zakresie tego rodzaju aplikacji. Potwierdzone jest to złożonym nioskiem o przyznanie patentu w dniu 21 lutego 2014 r. do Polskiego Urzędu Patentowego w Warszawie nr P.407284. Art. 142 1. Umowę zawiera się na czas oznaczony. 2. Zamawiający może zawrzeć umowę, której przedmiotem są świadczenia okresowe lub ciągłe, na okres dłuższy niż 4 lata, jeżeli wykonanie zamówienia w dłuższym okresie spowoduje oszczędności kosztów realizacji zamówienia w stosunku do okresu czteroletniego lub jest to uzasadnione zdolnościami płatniczymi zamawiającego lub zakresem planowanych nakładów oraz okresem niezbędnym do ich spłaty. 3. Jeżeli wartość zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający, w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania, zawiadamia Prezesa Urzędu o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Art. 124 Zamawiajacy unieważnia konkurs, jeżeli nie został złożony zaden wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie lunb żadna praca konkursowa, a w przypadku, o którym mowa w art. 111 ust. 1 pkt 2, co najmniej dwie prace konkursowe albo jezeli nie rozstrzygnięto konkursu. Do unieważnienia postępowania przepisy art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 stosuje się odpowiednio

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Nemex S.A. Biuro w Warszawie SA, Chłodna 51 p. 36, 00-867 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Dostępne kategorie:
ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)
ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)
ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)
ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)
ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)
ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)
ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.8.2014 (Studium)
ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))
Pelet SCKiS
ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)
ZP.271.11.2014 (Łaźnia)
ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)
ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.15.2014 (Remont dróg)
ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)
ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)
Olej opałowy SCKiS
ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)
ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)
OSP Strawczyn (Samochód)
ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)
ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)
ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)
ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)
ZP.271.25.2014 (Kredyt)
ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)
ZP.271.28.2014 (Remonty drog)
ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)
ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)
ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)
ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)
ZP.271.33.2014 (Remont dróg)
ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)
ZP.271.35.2014 (Place zabaw)
ZP.271.36.2014 (Madejówka)
ZP.271.37.2014 (Pelet)
ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)
Jelcz 004 (sprzedaż)
ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)
ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)
ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)
ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)
ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)
ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)
ZP.271.45.2014 (Place zabaw)
ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)
ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)
ZP.271.48.2014 (Zakup energii)
ZP.271.49.2014 (Paliwo)
ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)