główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strawczyn - Etap II
Numer ogłoszenia: 231369 - 2014; data zamieszczenia: 04.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 207019 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strawczyn - Etap II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strawczyn - Etap II Przedmiot zamówienia podzielony został na dwie części (zadania) i obejmuje swoim zakresem budynki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP): CZĘŚĆ NR 1: Termomodernizacja budynku OSP w Promniku Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku OSP, w tym m.in.: 1. Docieplenie połaci dachowej, 2. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, 3. Docieplenie ścian fundamentowych, 4. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, 5. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 6. Wymianę podłogi na gruncie, 7. Docieplenie ścian na strychu, 8. Remont kotłowni, 9. Wymianę instalacji c.o. wraz z montażem pompy ciepła i kolektorów słonecznych, 10. Wykonanie instalacji wod.-kan., 11. Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 12. Roboty towarzyszące 13. Roboty naprawcze i porządkowe. CZĘŚĆ NR 2: Termomodernizacja budynku OSP w Strawczynie Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku OSP, w tym m.in.: 1. Wymianę pokrycia dachowego wraz z ołaceniem dachu oraz nową izolacją termiczną, 2. Wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 3. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku, 4. Docieplenie ścian fundamentowych, 5. Docieplenie stropu ostatniej kondygnacji, 6. Wymianę stolarki okiennej, 7. Wymianę instalacji odgromowej, 8. Remont kotłowni, 9. Wymianę instalacji c.o. wraz z montażem pompy ciepła i kolektorów słonecznych, 10. Roboty towarzyszące, 11. Roboty naprawcze i porządkowe. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45320000-6 Roboty izolacyjne Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiary robót. 3. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo: 1) Kompleksową obsługę geologiczną, archeologiczną (o ile konieczne) i geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną w 3 kpl. wraz z wniesieniem do zasobów geodezyjnych na koszt wykonawcy. 2) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w tym kosztorysu powykonawczego. 3) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. 4) Dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii w trakcie realizacji robót niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia i przekazania go do użytkowania i poniesienia opłat z tym związanych. 5) W przypadku zniszczeń lub uszkodzeń obiektów, urządzeń lub ich części w toku realizacji - naprawienia szkody lub doprowadzenia do stanu pierwotnego. 6) Przywrócenie do pierwotnego stanu terenu robót z uwzględnieniem zakresu nowo powstałych obiektów budowlanych. 7) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przejętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami w tym za szkody w majątku osób trzecich, ograniczenie praw osób trzecich z tytułu prowadzenia robót itp. 8) Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich powstałe w zawiązku z prowadzonymi robotami w tym także ruchem pojazdów. 9) Przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, wraz z naniesionymi w trakcie realizacji umowy zmianami, protokołami pomiarów (o ile wymagane), a także na każde żądanie Zamawiającego certyfikatów, świadectw zgodności, atestów, itp. na materiały wynikające z dokumentacji technicznej i ogólnych przepisów w tym zakresie. 10) Szczegółowy zakres robot budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR oraz pomocniczo przedmiar robót stanowiący załącznik. Całość robót winna być wykonana zgodnie z przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych. Użyte materiały i urządzenia będą zgodne z projektami i zaleceniami Zamawiającego oraz będą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia na rynek polski. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i innych dokumentach znaki towarowe lub nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać że produkty te spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca, z chwilą przejęcia placu budowy, staje się posiadaczem i wytwórcą odpadów, z którymi ma obowiązek postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zm.) oraz ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 129,poz. 902 ze zm.). Uwaga: Wymagane jest pozostawienie na placu budowy elementów zdemontowanych wskazanych przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Realizacja zadania planowana jest przy współfinansowaniu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Zamawiający przewiduje unieważnienie prowadzonego postępowania.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1  

Nazwa: Termomodernizacja budynku OSP w Promniku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Budowlane PRAKTIW Paweł Ramiączek, ul. Domki 3, 25-204 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 332412,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 268832,28

  • Oferta z najniższą ceną: 268832,28 / Oferta z najwyższą ceną: 436000,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2  

Nazwa: Termomodernizacja budynku OSP w Strawczynie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane inż Andrzej Król, Kajetanów 55, 26-050 Zagnańsk, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 351127,27 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 270600,00

  • Oferta z najniższą ceną: 270600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 411700,02

  • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 4

Odpowiedź na zapytanie 3

Załączniki:
Odpowiedź na zapytanie 3 394 KB
artykuł nr 5

Odpowiedź na zapytanie 1 i 2

Załączniki:
Odpowiedź na zapytanie 1 i 2 637 KB
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)
ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)
ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)
ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)
ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)
ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)
ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.8.2014 (Studium)
ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))
Pelet SCKiS
ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)
ZP.271.11.2014 (Łaźnia)
ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)
ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.15.2014 (Remont dróg)
ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)
ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)
Olej opałowy SCKiS
ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)
ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)
OSP Strawczyn (Samochód)
ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)
ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)
ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)
ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)
ZP.271.25.2014 (Kredyt)
ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)
ZP.271.28.2014 (Remonty drog)
ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)
ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)
ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)
ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)
ZP.271.33.2014 (Remont dróg)
ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)
ZP.271.35.2014 (Place zabaw)
ZP.271.36.2014 (Madejówka)
ZP.271.37.2014 (Pelet)
ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)
Jelcz 004 (sprzedaż)
ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)
ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)
ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)
ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)
ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)
ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)
ZP.271.45.2014 (Place zabaw)
ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)
ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)
ZP.271.48.2014 (Zakup energii)
ZP.271.49.2014 (Paliwo)
ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)