artykuł nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

artykuł nr 2

Zapytanie nr 1 + odpowiedź

Załączniki
Zapytanie nr 1 + odpowiedź   272.980 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Organizacja placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w ramach projektu pt. Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w gminie Strawczyn
Numer ogłoszenia: 199351 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja placów zabaw przy Szkołach Podstawowych w ramach projektu pt. Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w gminie Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i doposażenie istniejących placów zabaw w ramach projektu pt. Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w gminie Strawczyn dla oddziałów przedszkolnych w: 1) Szkole Podstawowej w Strawczynie, 2) Szkole Podstawowej w Oblęgorku, 3) Szkole Podstawowej w Promniku, 4) Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej, 5) Szkole Podstawowej w Korczynie, 6) Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu, 7) Szkole Podstawowej w Chełmcach. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje. 2.1. Plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie. 1. Roboty ziemne na głębokość 28 cm na powierzchni łącznej 154,06 m2, 2. Roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej elastycznej w ilości 154 m2 oraz montażu ogrodzenia o łącznej długości 106 mb wraz z furtką o szerokości 1,5 m. Nawierzchnia elastyczna z płyt SBR o wierzchniej warstwie z EPDM w kolorze zielonym. Ogrodzenie: - z siatki typu panel 3D o wysokości 1230 mm, rozpinane na słupkach kotwionych w gruncie w fundamencie - na długości 75 mb, - z siatki stalowej ocynkowanej o wysokości 150 cm, powlekanej, na słupkach stalowych kotwionych w gruncie w stopie betonowej - na długości 31 mb. 3.Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (darń) dla urządzeń o wysokości swobodnego upadku do 100 cm - trawnik z rolki z gruntu lub folii ułożony na oczyszczonym i wyrównanym gruncie rodzimym, wzbogaconym próchnicą - 45,94 m2 4. Wyposażenie w nowe elementy małej architektury: 1)ścianka wspinaczkowa, 1 szt. 2)drabinka łukowa, 1 szt. 3)piaskownica, 1 szt. 4)tablica kółko i krzyżyk, 1 szt. 5)bujak na sprężynie auto szt.1, 6)karuzela tarczowa z kierownicą i siedziskami szt. 1, 7)huśtawka wagowa koniki szt. 1, 8)karuzela krzyżowa szt. 1, 9)sklepik z tablicą magnetyczną szt. 1, 10)ławki z wieszakiem szt.3, 11)stolik z ławkami szt.1. Szczegółowy opis elementów wyposażenia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ 5. Roboty porządkowe. 2.2. Plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Oblęgorku 1. Roboty ziemne na głębokość 28 cm na powierzchni łącznej 82,80 m2, 2.Roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej elastycznej w ilości 148,42 m2 oraz montażu ogrodzenia o długości 60 mb wraz z furtką o szerokości 1,5 m. Nawierzchnia elastyczna z płyt SBR o wierzchniej warstwie z EPDM w kolorze zielonym. Ogrodzenie z siatki typu panel 3D o wysokości 1230 mm, rozpinane na słupkach kotwionych w gruncie w fundamencie. 3.Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (darń) dla urządzeń o wysokości swobodnego upadku do 100 cm - trawnik z rolki z gruntu lub folii ułożony na oczyszczonym i wyrównanym gruncie rodzimym, wzbogaconym próchnicą - 51,58 m2 4. Wyposażenie w nowe elementy małej architektury: 1)huśtawka podwójna - siedziska z gumowych deseczek szt. 1, 2)huśtawka równoważna - huśtawka wagowa czteroosobowa szt. 1, 3)piaskownica szt.1, 4)tablica kółko i krzyżyk szt.1, 5)bujak na sprężynie szt. 3, 6)karuzela tarczowa z kierownicą i siedziskami szt. 1, 7)pociąg lokomotywa z wagonem szt. 1, 8)stolik z ławkami szt.2. Szczegółowy opis elementów wyposażenia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ 5. Roboty porządkowe. 2.3. Plac zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Promniku 1. Roboty ziemne na głębokość 28 cm na powierzchni łącznej 70,62 m2, 2.Roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej elastycznej w ilości 70,62 m2 oraz montażu ogrodzenia o długości 45 mb wraz z furtką o szerokości 1,5 m. Nawierzchnia elastyczna z płyt SBR o wierzchniej warstwie z EPDM w kolorze zielonym. Ogrodzenie z siatki typu panel 3D o wysokości 1230 mm, rozpinane na słupkach kotwionych w gruncie w fundamencie. 3.Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (darń) dla urządzeń o wysokości swobodnego upadku do 100 cm - trawnik z rolki z gruntu lub folii ułożony na oczyszczonym i wyrównanym gruncie rodzimym, wzbogaconym próchnicą - 129,38 m2 4. Wyposażenie w nowe elementy małej architektury: 1)zestaw zabawowy szt.1, 2)karuzela krzyżykowa szt.1, 3)huśtawka wagowa koniki szt.1, 4)kosz na śmieci szt. 1. Szczegółowy opis elementów wyposażenia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ 5. Roboty porządkowe. 2.4. Plac zbaw przy Szkole Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej 1. Roboty ziemne na głębokość 28 cm na powierzchni łącznej 50,0 m2, 2.Roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej elastycznej w ilości 50,00 m2 oraz montażu ogrodzenia o długości 120,0 mb wraz z furtką o szerokości 1,5 m. Nawierzchnia elastyczna z płyt SBR o wierzchniej warstwie z EPDM w kolorze zielonym. Ogrodzenie z siatki typu panel 3D o wysokości 1230 mm, rozpinane na słupkach kotwionych w gruncie w fundamencie. 3. Roboty porządkowe. 2.5. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Korczynie 1. Roboty ziemne na głębokość 28 cm na powierzchni łącznej 95,62 m2, 2. Wyposażenie w nowe elementy małej architektury: 1)Zestaw zabawowy linarium stożek - 2 szt. 2)Karuzela tarczowa - 1 szt, 3)Karuzela tarczowa z siedziskami - 1 szt. 4)Drążki do przewrotów potrójne - 2 szt. 5)Huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem deseczką i koszykiem - 1 szt. Szczegółowy opis elementów wyposażenia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ 3. Roboty porządkowe. 2.6. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedziu 1. Roboty ziemne na głębokość 28 cm na powierzchni łącznej 100,0 m2, 2.Roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej elastycznej z płyt SBR o wierzchniej warstwie z EPDM w kolorze zielonym, o łącznej ilości 100,00 m2 . 3. Wyposażenie w nowe elementy małej architektury: 1)zestaw zabawowy szt.1, 2)karuzela platformowa z kierownicą i siedziskami szt.1, 3)ścianka wspinaczkowa potrójna szt.1, 4)bujak sprężynowy, jednoosobowy auto szt.1. Szczegółowy opis elementów wyposażenia znajduje się w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ 4. Roboty porządkowe. 2.6. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Chełmcach 1. Roboty ziemne na głębokość 28 cm na powierzchni łącznej 90,05 m2, 2. Roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni bezpiecznej elastycznej w ilości 90,05 m2 oraz montażu ogrodzenia o łącznej długości 50,0 mb wraz z furtką o szerokości 1,5 m. Nawierzchnia elastyczna z płyt SBR o wierzchniej warstwie z EPDM w kolorze zielonym. Ogrodzenie z siatki typu panel 3D o wysokości 1230 mm, rozpinane na słupkach kotwionych w gruncie w fundamencie. 3. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej (darń) dla urządzeń o wysokości swobodnego upadku do 100 cm - trawnik z rolki z gruntu lub folii ułożony na oczyszczonym i wyrównanym gruncie rodzimym, wzbogaconym próchnicą - 109,95 m2 4. Roboty porządkowe. 3. Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiary robót..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.11.12.13-4, 45.11.12.00-0, 45.11.12.91-4, 37.53.52.00-9, 45.22.38.00-4, 45.11.27.23-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 4 000,00 zł (słownie złotych: cztery tysiące)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 3 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • - Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 robotę o minimalnej wartości zamówienia 50 000 PLN brutto z zakresu budowy, przebudowy placu zabaw zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. - na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał Nr 3 do SIWZ oraz wykazu robót wg. wzoru zał. Nr 9 do SIWZ wraz z załączonymi dowodami określającymi, że roboty zostały wykonane należycie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie spełnienia warunku, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego z ofertą o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wg wzoru załącznik Nr 3 do SIWZ i wykazu osób, o którym mowa w rozdziale VII pkt. 2 lit. c SIWZ, do którego winno być załączone oświadczenie, że wyszczególnione w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia wg. wzoru zał. Nr 10 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w rozdz. V pkt 3 SIWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a) udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, b) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla danego regionu uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych - na co wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie z najbliższej stacji meteorologicznej, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; d) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, e) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2) zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a) koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b) koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, c) koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania lub zwiększeniem funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego; d) w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o zestawienie kosztów wykonania, e) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy oraz zmiany adresu siedziby Wykonawcy; f) zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty; g) wystąpienia zmian których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

============= DO POBRANIA ===========

SIWZ z załącznikami 1-10

Załączniki 11-12

Załączniki
SIWZ z załącznikami 1-10   5.658 MB
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)
ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)
ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)
ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)
ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)
ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)
ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.8.2014 (Studium)
ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))
Pelet SCKiS
ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)
ZP.271.11.2014 (Łaźnia)
ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)
ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.15.2014 (Remont dróg)
ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)
ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)
Olej opałowy SCKiS
ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)
ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)
OSP Strawczyn (Samochód)
ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)
ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)
ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)
ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)
ZP.271.25.2014 (Kredyt)
ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)
ZP.271.28.2014 (Remonty drog)
ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)
ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)
ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)
ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)
ZP.271.33.2014 (Remont dróg)
ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)
ZP.271.35.2014 (Place zabaw)
ZP.271.36.2014 (Madejówka)
ZP.271.37.2014 (Pelet)
ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)
Jelcz 004 (sprzedaż)
ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)
ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)
ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)
ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)
ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)
ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)
ZP.271.45.2014 (Place zabaw)
ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)
ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)
ZP.271.48.2014 (Zakup energii)
ZP.271.49.2014 (Paliwo)
ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)