główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, uruchomienie i utrzymanie usługi dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie i serwis sprzętu komputerowego oraz szkolenie uczestników na potrzeby projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn
Numer ogłoszenia: 234099 - 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 199015 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, uruchomienie i utrzymanie usługi dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie i serwis sprzętu komputerowego oraz szkolenie uczestników na potrzeby projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, uruchomienie i utrzymanie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu, przeprowadzenie szkoleń komputerowych, serwis i ubezpieczenie sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Przedmiot zamówienia składa się z pięciu etapów: 1) Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować w sumie 110 szt zestawów komputerowych (komputer + drukarka) do gospodarstw domowych (30 szt) i jednostek podległych gminie (79 szt.) biorących udział w projekcie oraz do Zamawiającego (1 szt). Wykaz jednostek i gospodarstw domowych znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, tzn. że żadna część składająca się na dany sprzęt nie może być wcześniej używana, sprzęt winien posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania wymaganego w SIWZ oprogramowania, uruchomienia sprzętu i podłączenia do sieci internetowej. Wykonawca zobowiązany jest w momencie dostawy do dostarczenia wraz ze sprzętem licencji dla wymaganego oprogramowania, a także niezbędnych do instalacji oprogramowania i jego legalnego użytkowania kluczy sprzętowych, numerów seryjnych, kodów aktywacyjnych i innych danych oraz instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, deklaracje zgodności na oznaczenie CE i inne dokumenty wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. Dokumenty mają być w języku polskim. Zamawiający poprzez wskazanie nazw własnych w elementach opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza (na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.) możliwość złożenia oferty równoważnej. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w SIWZ oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w formularzu cenowym. 2) Uruchomienie i utrzymanie usługi dostępu do Internetu. Przyłączenie do sieci Internet użytkowników końcowych 30 szt. i jednostki podległe gminie 8 szt. (z tego jedna jednostka posiada 3 lokalizacje - 3 adresy, w sumie 10 miejsc do których należy doprowadzić Internet) oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet poprzez zastosowanie dostępnych i osiągalnych rozwiązań technologicznych (systemy przewodowe, systemy bezprzewodowe) zgodnie z najlepszymi obowiązującymi normami i praktykami. 3) Ubezpieczenie sprzętu komputerowego Ubezpieczenie sprzętu komputerowego sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Zakres i przedmiot ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało wyłączne w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych. 4) Serwis sprzętu komputerowego. Zapewnienie wsparcia technicznego i obsługi serwisowej sprzętu komputerowego dostarczonego dla gospodarstw domowych. 5) Przeprowadzenie szkoleń komputerowych. Przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla 30 osób (po 1 osobie z gospodarstwa domowego) w zakresie: podstaw obsługi komputera, systemu operacyjnego, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjny, poczty elektronicznej, korzystania z Internetu. Terminy wykonania zamówienia: Etap I: do 42 dni od dnia podpisania umowy. Etap II: od dnia uruchomienia dostępu (najpóźniej do 42 dni od dnia podpisania umowy) do 30.06.2015r. Etap III: od dnia ubezpieczenia (najpóźniej do 42 dni od dnia podpisania umowy) do 30.06.2015r. Etap IV: od dnia zainstalowania komputerów (najpóźniej do 42 dni od dnia podpisania umowy) do 30.06.2015r. Etap V: do 42 dni od dnia podpisania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.76.00.00-3, 48.70.00.00-5, 48.62.00.00-0, 50.31.20.00-5, 80.53.31.00-0, 66.51.64.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Nr umowy POIG.08.03.00-26-109/13-00 z dnia 29.05.2014r. podpisana z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EnterKom Leszek Komisarczyk, Ruda Strawczyńska 116, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 496219,51 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 521748,09

 • Oferta z najniższą ceną: 521221,11 / Oferta z najwyższą ceną: 644234,64

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Modyfikacja treści SIWZ

Załączniki:
Modyfikacja Treści SIWZ 98 KB
artykuł nr 4

Zapytanie Nr 1, 2 + Odpowiedź

Załączniki:
Zapytanie nr 1, nr 2 + Odpowiedź 596 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, uruchomienie i utrzymanie usługi dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie i serwis sprzętu komputerowego oraz szkolenie uczestników na potrzeby projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn
Numer ogłoszenia: 199015 - 2014; data zamieszczenia: 18.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, uruchomienie i utrzymanie usługi dostępu do sieci Internet, ubezpieczenie i serwis sprzętu komputerowego oraz szkolenie uczestników na potrzeby projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, uruchomienie i utrzymanie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu, przeprowadzenie szkoleń komputerowych, serwis i ubezpieczenie sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Przedmiot zamówienia składa się z pięciu etapów: 1)Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Wykonawca winien dostarczyć i zainstalować w sumie 110 szt zestawów komputerowych (komputer + drukarka) do gospodarstw domowych (30 szt) i jednostek podległych gminie (79 szt.) biorących udział w projekcie oraz do Zamawiającego (1 szt). Wykaz jednostek i gospodarstw domowych znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt był fabrycznie nowy, tzn. że żadna część składająca się na dany sprzęt nie może być wcześniej używana, sprzęt winien posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania wymaganego w SIWZ oprogramowania, uruchomienia sprzętu i podłączenia do sieci internetowej. Wykonawca zobowiązany jest w momencie dostawy do dostarczenia wraz ze sprzętem licencji dla wymaganego oprogramowania, a także niezbędnych do instalacji oprogramowania i jego legalnego użytkowania kluczy sprzętowych, numerów seryjnych, kodów aktywacyjnych i innych danych oraz instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, deklaracje zgodności na oznaczenie CE i inne dokumenty wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. Dokumenty mają być w języku polskim. Zamawiający poprzez wskazanie nazw własnych w elementach opisu przedmiotu zamówienia dopuszcza (na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.) możliwość złożenia oferty równoważnej. Poprzez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie takie, które co najmniej spełniają wymogi określone w SIWZ oraz charakteryzują się parametrami technicznymi, jakościowymi i użytkowymi nie gorszymi niż określone w formularzu cenowym. 2)Uruchomienie i utrzymanie usługi dostępu do Internetu. Przyłączenie do sieci Internet użytkowników końcowych 30 szt. i jednostki podległe gminie 8 szt. (z tego jedna jednostka posiada 3 lokalizacje - 3 adresy, w sumie 10 miejsc do których należy doprowadzić Internet) oraz zapewnienie dostępu do sieci Internet poprzez zastosowanie dostępnych i osiągalnych rozwiązań technologicznych (systemy przewodowe, systemy bezprzewodowe) zgodnie z najlepszymi obowiązującymi normami i praktykami. 3)Ubezpieczenie sprzętu komputerowego Ubezpieczenie sprzętu komputerowego sprzętu komputerowego dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Zakres i przedmiot ubezpieczenia: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek każdego nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zdarzenia losowego, które nie zostało wyłączne w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub jakichkolwiek postanowieniach dodatkowych. 4)Serwis sprzętu komputerowego. Zapewnienie wsparcia technicznego i obsługi serwisowej sprzętu komputerowego dostarczonego dla gospodarstw domowych. 5)Przeprowadzenie szkoleń komputerowych. Przeprowadzenie szkoleń komputerowych dla 30 osób (po 1 osobie z gospodarstwa domowego) w zakresie: podstaw obsługi komputera, systemu operacyjnego, edytora tekstów, arkusza kalkulacyjny, poczty elektronicznej, korzystania z Internetu. Terminy wykonania zamówienia: Etap I: do 42 dni od dnia podpisania umowy. Etap II: od dnia uruchomienia dostępu (najpóźniej do 42 dni od dnia podpisania umowy) do 30.06.2015r. Etap III: od dnia ubezpieczenia (najpóźniej do 42 dni od dnia podpisania umowy) do 30.06.2015r. Etap IV: od dnia zainstalowania komputerów (najpóźniej do 42 dni od dnia podpisania umowy) do 30.06.2015r. Etap V: do 42 dni od dnia podpisania umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.20.00.00-1, 48.76.00.00-3, 48.70.00.00-5, 48.62.00.00-0, 50.31.20.00-5, 80.53.31.00-0, 66.51.64.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunkiem w zakresie posiadania uprawnień, jeżeli posiada wpis do Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzony przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 2014r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004r. nr 171 poz. 1800 z późn. zm.). Wpis do rejestru powinien dotyczyć podmiotu, który faktycznie będzie świadczył usługę dostępu do Internetu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i przedłożonych dokumentów

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawę wraz z instalacją komputerów lub laptopów o wartości min. 30.000,00 zł brutto. Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz wykazu dostaw wg. wzoru zał. Nr 9 do SIWZ wraz z załączonymi dowodami, że dostawy zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 3 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 3 do SIWZ

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr 3 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Certyfikaty i dokumenty wymienione w Załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowym Opisie Zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty wraz z załącznikiem. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w rozdz. V pkt 3 SIWZ (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach jak niżej : a) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: - wystąpienia okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron umowy, które nastąpiło po jej zawarciu - wydłużenia okresu trwania umowy z uwagi na okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. zmiany w harmonogramie projektu) b) zmiana w przypadku następujących okoliczności: w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenionych jako korzystne dla zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony umowy których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności c) zmiany osób przy pomocy których realizowany jest przedmiot umowy a zmiany te nie mają wpływu na warunki realizowanej umowy d) wystąpienia zmian, których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansowanej zadanie e) w przypadku zmian obowiązującą formą jest forma pisemna - aneks.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn. Zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Gminie Strawczyn jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. Nr umowy POIG.08.03.00-26-109/13-00 z dnia 29.05.2014r. podpisana z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Specyfikacja z załącznikami MB
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)
ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)
ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)
ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)
ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)
ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)
ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.8.2014 (Studium)
ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))
Pelet SCKiS
ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)
ZP.271.11.2014 (Łaźnia)
ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)
ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.15.2014 (Remont dróg)
ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)
ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)
Olej opałowy SCKiS
ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)
ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)
OSP Strawczyn (Samochód)
ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)
ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)
ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)
ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)
ZP.271.25.2014 (Kredyt)
ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)
ZP.271.28.2014 (Remonty drog)
ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)
ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)
ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)
ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)
ZP.271.33.2014 (Remont dróg)
ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)
ZP.271.35.2014 (Place zabaw)
ZP.271.36.2014 (Madejówka)
ZP.271.37.2014 (Pelet)
ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)
Jelcz 004 (sprzedaż)
ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)
ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)
ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)
ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)
ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)
ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)
ZP.271.45.2014 (Place zabaw)
ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)
ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)
ZP.271.48.2014 (Zakup energii)
ZP.271.49.2014 (Paliwo)
ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)