główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz przeglądów stanu dróg na terenie Gminy Strawczyn.
Numer ogłoszenia: 297514 - 2014; data zamieszczenia: 08.09.2014
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 255022 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz przeglądów stanu dróg na terenie Gminy Strawczyn..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewidencji dróg gminnych w ilości ok. 135 km i przeglądów dróg gminnych w ilości ok. 90 km na terenie gminy Strawczyn I. Wykonanie ewidencji dróg gminnych obejmuje: 1. Wykonanie systemu referencyjnego: - System referencyjny winien przedstawiać model sieci drogowej, z uwzględnieniem dróg gminnych zarządzanych przez Zamawiającego jak również dróg wyższej kategorii zlokalizowanych w granicach administracyjnych Zamawiającego. - System referencyjny winien być wykonany zgodnie z przyjętymi zasadami: opisanymi węzłami sieciowymi i łączącymi je odcinkami międzywęzłowymi. - Przebieg dróg zdefiniowany jako ciąg następujących po sobie punktów referencyjnych (węzłów) i łączących je odcinków międzywęzłowych i opisanych pikietażem lokalnym - Węzły sieciowe opisane 9-znakowym identyfikatorem generowanym 2. Przekazanie systemu referencyjnego: a) w postaci mapy modelu sieci drogowej wykonanej na podkładzie mapy topograficznej. - ilość wydruków oraz w formie elektronicznej (JPG): 1 szt. map - przygotowane mapy winny zawierać następujące informacje: 1. przebieg wszystkich dróg uwzględnionych w systemie referencyjnym 2. węzły sieciowe oznaczone symbolem wraz z ich numeracją 3. podział mapy na sektory wraz z ich numeracją 4. opisanie wszystkich odcinków odpowiednim numerem drogi wraz z zaznaczeniem kierunku rosnącego kilometraża 5. opis sieci drogowej mapy musi być wykonany w sposób zapewniający czytelność treści topograficznej w zakresie nazw geograficznych i innych szczegółów zapewniających prawidłową lokalizację miejsc i orientację użytkownikowi mapy, 6. opisanie wszystkich odcinków odpowiednim numerem drogi wraz z zaznaczeniem kierunku rosnącego kilometraża; 7. legendę b) w postaci oprogramowania obsługującego ewidencję na minimum jednym stanowisku pracy oraz bazy danych do oprogramowania. Wykaz wszystkich odcinków międzywęzłowych, punktów referencyjnych i długości dróg jest przekazywany w postaci arkusza XLS. 3. Wymagania względem oprogramowania wspomagającego pracę z przyjętym systemem referencyjnym i dowiązanymi do niego danymi technicznymi i danymi ewidencyjnymi Wymagania techniczne: a) wersja językowa: oprogramowanie musi być dostarczone w polskiej wersji językowej obejmującej wszystkie elementu interfejsu użytkownika oraz dokumentację użytkownika b) środowisko systemowe: Microsoft Windows XP/Vista/7/8 c) integracja: wszystkie moduły oprogramowania muszą stanowić jeden zintegrowany system Obsługa systemu: a) obsługa modelu sieci drogowej opartego na systemie referencyjnym z pikietażem lokalnym i globalnym b) definiowanie przebiegu dróg jako ciągu następujących po sobie węzłów sieciowych i odcinków międzywęzłowych d) system referencyjny musi zostać wyświetlany w programie do prowadzenia ewidencji dróg i działać synchronicznie z profilem liniowym drogi Generowanie książki drogi: a) program musi umożliwiać automatyczne generowanie (na podstawie wprowadzonych do bazy danych informacji) raportów przewidzianych dla książki drogi b) automatyczne generowanie zestawień zbiorczych, raportów m.in.: - wykaz dróg - wykaz ulic na drogach - wykaz punktów węzłowych - zestawienie szczegółowe danych technicznych odcinka drogi, zawierające długość, szerokość i powierzchnię elementów powierzchniowych umieszczonych w bazie systemu - wykaz długości dróg, z uwzględnieniem takich parametrów jak zarządca, kategoria drogi, rodzaj nawierzchni c) automatyczny wydruk książki drogi do pliku PDF d) generowane raporty muszą być zgodne z podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. wzorami w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582 z późn. zm.) e) program musi umożliwiać generowanie formularzy wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583 z późn. zm. f) możliwość eksportu wygenerowanych zestawień, raportów do zewnętrznych formatów takich jak: PDF, XLS, TXT, DOC, Funkcjonalność programu i obsługa mapy interaktywnej: - mapa musi obsługiwać następujące układy współrzędnych ( WGS84, UTM, 2000) - po wskazaniu odcinka na mapie program wyświetli informacje o nim - możliwość skalowania i przesuwania mapy w oknie programu - samodzielne definiowanie na mapie przez użytkownika elementów powierzchniowych (typu: jezdnia, pas zieleni, chodniki, zjazdy) oraz innych elementów punktowych i liniowych (oznakowanie, uzbrojenie), w sposób przedstawiający ich rzeczywisty kształt. - wprowadzenie nowych obiektów i zmiana istniejących na mapie (geometria obiektów) musi automatycznie generować zapis w stosownych tabelach bazy danych - możliwość pomiaru odległości, powierzchni na mapie przy pomocy pojedynczej linii lub łamanej - program musi umożliwiać pracę na warstwach wektorowych i rastrowych Program musi umożliwiać wyświetlanie warstw map wektorowych udostępnianych przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez serwery WMS - Użytkownik musi mieć możliwość ustawień warstw mapy : - włączenie i wyłączenie poszczególnych warstw, - import nowych warstw do mapy statycznych, - eksport warstwy mapy do formatu TIFF, JPG, PDF w dowolnie wybranej skali, - możliwość wydruku fragmentów mapy w dowolnie zdefiniowanej przez użytkownika skali, w dowolnie zdefiniowanym formacie papieru - program musi umożliwiać wygenerowanie w postaci pliku PDF planu liniowego wybranej drogi lub jej fragmentu. Postać wydruku powinna być definiowana w zakresie skali i formatu wydruku. - Program musi posiadać możliwość przenoszenia danych drogowych ze zdjęć z fotorejestracji na profil liniowy. a) Dane drogowe przedstawione na profilu liniowym oraz system referencyjny: Program musi łączyć profil liniowy pasa drogowego z mapą systemu referencyjnego. Wymienione elementy programu muszą działać synchronicznie. Wybrany na profilu liniowym element pasa drogowego musi zostać wskazany na mapie. Dla wskazanego na mapie punktu program ustawia się na profilu w zaznaczonym miejscu. b) Prezentacja korytarza drogi: Plan liniowy musi przedstawiać graficzną prezentację wszystkich elementów powierzchniowych, punktowych oraz liniowych znajdujących się w korytarzu drogi, z zachowaniem proporcji odnośnie pikietaża. Przeglądanie planu od wybranego pikietaża. Możliwość wydruku planu liniowego. c) Aktualizacja danych: Program musi umożliwiać samodzielną edycję danych oraz wprowadzanie nowych elementów zawartych w ewidencji dróg. d) Obsługa map numerycznych i rastrowych: Automatyczna zmiana wyświetlanej mapy przy zmianie w programie węzła sieciowego. Możliwość wydruku mapy. c) Inne funkcje: Program musi posiadć eksport wybranych elementów pasa drogowego z ich lokalizacją do pliku MS Excel oraz MS Word (np. oznakowanie pionowe na wybranej drodze). Możliwość generowania statystyk dotyczących długości i powierzchni, z uwzględnieniem takich parametrów jak np. rodzaj nawierzchni, oznakowanie pionowe oraz poziome przedstawione na profilu liniowym za pomocą symboli graficznych. - program musi pozwalać na synchroniczne działanie systemu referencyjnego z profilem liniowym oraz modułu mapy internetowej (WMS), który umożliwia automatyczne wczytywanie jako podkładów następujących map: GoogleMap, GoogleSatelliteMap, BingMap, BingSatelliteMap, OpenStreetMap, Geoportal i inne, oraz możliwość podczytania podkładów rastrowych z programu EwMapa (TIFF, EVR) - program musi mieć możliwość zainstalowania modułu Organizacji Ruchu - program musi mieć możliwość zainstalowania modułu wizualizacji pasa drogowego (fotorejestracja) Bezpłatne szkolenia oraz dodatkowe informacje: 1. szkolenie z obsługi programu w terminie ustalonym z Zamawiającym dla min. 2 osób. 2. szkolenie z podstawowych przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji dróg dla min. 2 osób. 3. przekazanie instrukcji do programu. 4. sprawowanie opieki informatycznej (przez telefon, mailowo w wyjątkowych przypadkach osobiście) przez min. 12 m-cy od daty przekazania całości materiału od poniedziałku do piątku 5. przekazywanie aktualizacji oprogramowania przez min. 12 m-cy od daty przekazania całości materiału. Inwentaryzacja danych dla ok. 135 km dróg: Inwentaryzacja musi zawierać następujące elementy: - długość, szerokość i rodzaj nawierzchni elementów powierzchniowych: jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, zieleniec, plac, parking, wjazd bramowy, wjazd do budynku, zjazdy na pola, do lasów, do obiektów przydrożnych, - wybrane obiekty mostowe (przepusty o świetle min. 150 cm, - w zakresie przewidzianym w części drogowej rozporządzeń, dotyczących ewidencji dróg), - elementy odwodnienia drogi, takie jak kratki kanalizacji deszczowej, właz kanalizacji, rowy odwadniające, ścieki prefabrykowane, zlokalizowane w korytarzu drogi widoczne podczas inwentaryzacji, - drzewa, zlokalizowane w korytarzu drogi, - oświetlenie drogi: latarnie, słupy energii elektrycznej z lampą oświetleniową zlokalizowane w korytarzu drogi, słupy energii elektrycznej NN, słupy energii elektrycznej WN - infrastruktura techniczna: hydrant, studzienka rewizyjna, właz teletechniczny, zasuwa wodna, słup teletechniczny, słupek telekomunikacyjny, - obiekty obce: stacja trafo, słup ogłoszeniowy, - oznakowanie pionowe i poziome drogi, progi spowalniające. Wprowadzenie zebranych elementów pasa drogowego do programu do prowadzenia ewidencji dróg: - Wprowadzenie zabranych danych drogowych do bazy programy obsługującego ewidencję dróg, geometryczne odwzorowanie elementów ewidencji na profilu liniowym, - Uzupełnienie danych ewidencyjnych książki drogi w zakresie: - Kolumny z zakresu 2-4, 6-30, 32-34, 36 i 38-40 tabeli 8 książki drogi, - Kolumny z zakresu 2-4, 8-13 tabeli 9 książki drogi, - Kolumny z zakresu 2-4, 6-17 tabeli 10 książki drogi. - Przekazanie książek dróg oraz zestawień zbiorczych w wersji elektronicznej. Wykonanie warstw cyfrowych pasa drogowego: Wyniki pomiarów i ewidencję dla dróg należy przekazać Zamawiającemu również w formie warstw cyfrowych na tle wykonanego systemu referencyjnego, które będą dostępne w programie do prowadzenia ewidencji dróg. Warstwy cyfrowe muszą zostać wykonane dla następujących elementów powierzchniowych, liniowych i punktowych: 1. chodniki i pobocza (chodnik, opaska, pas zieleni, trawnik, pobocze, ścieżka rowerowa, wjazdy bramowe) - powierzchnie, 2. jezdnie (jezdnia, pas dzielący) - powierzchnie, 3. parkingi - powierzchnie, 4. odwodnienie (rowy) - powierzchnie, 5. obiekty przydrożne (obiekt przydrożny, zatoka autobusowa, zjazd) - powierzchnie, 6. drogi wyższych kategorii (dr krajowe, dr wojewódzkie)- linie. Warstwy numeryczne mają być wykonane na podstawie pomiarów w terenie oraz dopasowane do map podkładowych. Wszystkie obiekty winny mieć część opisową z ich parametrami ( numer drogi, pikietaż lokalny, kilometraż, powierzchnia, długość, rodzaj obiektu, typ nawierzchni ). Obiekty w obrębie jednego odcinka międzywęzłowego nie należy dzielić, jeżeli stanowią fizyczną całość ( np. chodnik wzdłuż drogi można podzielić tylko na wysokości punktu węzłowego). Obiekty utworzonych warstw powinny być naniesione z zachowaniem topologii i prawidłowej geometrii. II. Wykonanie 5 letniego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych w szacunkowej ilości ok. 90 km Wykonanie przeglądu 5 letniego stanu technicznego w szacunkowej ilości około 90 km dróg w oparciu o ustawę Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. Poz. 1409 z późn. zm.) Wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg musi polegać na wykonaniu wizji lokalnej drogi oraz sporządzeniu protokołu przez osobę z uprawnieniami drogowymi. Wszystkie przeglądane elementy, zalecenia i oceny zostają udokumentowane w protokołach, które zostają połączone z Książką Drogi w wersji elektronicznej. Długość elementarnych ocenianych odcinków musi być w przedziale od 30 do 100 m. Sposób opisu odcinków powinien zapewnić ich jednoznaczną lokalizację (np. z uwzględnieniem numeru drogi, numeru odcinka referencyjnego, nazwy ulicy, pikietaża lokalnego lub kilometraża globalnego). Wszystkie uszkodzenia należy sklasyfikować wg oceny punktowej i określić stan nawierzchni (np. bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły, bardzo zły). Przeglądowi podlegają następujące elementy pasa drogowego: - stan nawierzchni jezdni; - stan poboczy i odwodnienia; - stan chodników i zatok; - stan oznakowania pionowego; - stan oznakowania poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; - stan zieleni; - stan studzienek kanalizacyjnych - okresową pięcioletnią kontrolę dróg gminnych należy zakończyć protokołem oceny stanu technicznego wraz z dokonaniem wpisów do dziennika objazdów książki drogi. Forma przekazywanych danych: Wersja elektroniczna na nośniku DVD wraz z etykietą informująca o zawartości: - Protokół wraz z arkuszami z przeglądu technicznego, dla każdej drogi oddzielnie, - Wyniki oceny stanu w plikach xls (dla każdej drogi oddzielnie). - Mapa oceny stanu technicznego dróg gminnych w formacie PDF, JPG, Wersja w formie wydruku: - Podpisane przez osobę uprawnioną, protokoły przeglądu przygotowane dla każdej drogi oddzielnie, - Arkusze przeglądu, dla każdej drogi oddzielnie, - Mapa oceny stanu technicznego dróg gminnych Mapę należy przygotować na bazie mapy sieci drogowej i musi przedstawiać stan techniczny poszczególnych odcinków dróg w przyjętej stopniowej skali wyróżnionej przyjętą kolorystyką..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.80.00-1, 71.33.00.00-0, 72.51.00.00-3, 72.22.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Sigma Projekt - Maciej Marczuk, ul. Marokańska 18/33, 03-977 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 49430,24 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 44833,50


Oferta z najniższą ceną: 44833,50 / Oferta z najwyższą ceną: 75399,00


Waluta: PLN.

 

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Wyjaśnienie do SIWZ

Załączniki:
Wyjaśnienia do SIWZ 307 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz przeglądów stanu dróg na terenie Gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 255022 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie ewidencji dróg gminnych oraz przeglądów stanu dróg na terenie Gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ewidencji dróg gminnych w ilości ok. 135 km i przeglądów dróg gminnych w ilości ok. 90 km na terenie gminy Strawczyn I. Wykonanie ewidencji dróg gminnych obejmuje: 1. Wykonanie systemu referencyjnego: - System referencyjny winien przedstawiać model sieci drogowej, z uwzględnieniem dróg gminnych zarządzanych przez Zamawiającego jak również dróg wyższej kategorii zlokalizowanych w granicach administracyjnych Zamawiającego. - System referencyjny winien być wykonany zgodnie z przyjętymi zasadami: opisanymi węzłami sieciowymi i łączącymi je odcinkami międzywęzłowymi. - Przebieg dróg zdefiniowany jako ciąg następujących po sobie punktów referencyjnych (węzłów) i łączących je odcinków międzywęzłowych i opisanych pikietażem lokalnym - Węzły sieciowe opisane 9-znakowym identyfikatorem generowanym 2. Przekazanie systemu referencyjnego: a) w postaci mapy modelu sieci drogowej wykonanej na podkładzie mapy topograficznej. - ilość wydruków oraz w formie elektronicznej (JPG): 1 szt. map - przygotowane mapy winny zawierać następujące informacje: 1.przebieg wszystkich dróg uwzględnionych w systemie referencyjnym 2.węzły sieciowe oznaczone symbolem wraz z ich numeracją 3.podział mapy na sektory wraz z ich numeracją 4.opisanie wszystkich odcinków odpowiednim numerem drogi wraz z zaznaczeniem kierunku rosnącego kilometraża 5.opis sieci drogowej mapy musi być wykonany w sposób zapewniający czytelność treści topograficznej w zakresie nazw geograficznych i innych szczegółów zapewniających prawidłową lokalizację miejsc i orientację użytkownikowi mapy, 6.opisanie wszystkich odcinków odpowiednim numerem drogi wraz z zaznaczeniem kierunku rosnącego kilometraża; 7.legendę b) w postaci oprogramowania obsługującego ewidencję na minimum jednym stanowisku pracy oraz bazy danych do oprogramowania. Wykaz wszystkich odcinków międzywęzłowych, punktów referencyjnych i długości dróg jest przekazywany w postaci arkusza XLS. 3. Wymagania względem oprogramowania wspomagającego pracę z przyjętym systemem referencyjnym i dowiązanymi do niego danymi technicznymi i danymi ewidencyjnymi Wymagania techniczne: a) wersja językowa: oprogramowanie musi być dostarczone w polskiej wersji językowej obejmującej wszystkie elementu interfejsu użytkownika oraz dokumentację użytkownika b) środowisko systemowe: Microsoft Windows XP/Vista/7/8 c) integracja: wszystkie moduły oprogramowania muszą stanowić jeden zintegrowany system Obsługa systemu: a) obsługa modelu sieci drogowej opartego na systemie referencyjnym z pikietażem lokalnym i globalnym b) definiowanie przebiegu dróg jako ciągu następujących po sobie węzłów sieciowych i odcinków międzywęzłowych d) system referencyjny musi zostać wyświetlany w programie do prowadzenia ewidencji dróg i działać synchronicznie z profilem liniowym drogi Generowanie książki drogi: a) program musi umożliwiać automatyczne generowanie (na podstawie wprowadzonych do bazy danych informacji) raportów przewidzianych dla książki drogi b) automatyczne generowanie zestawień zbiorczych, raportów m.in.: - wykaz dróg - wykaz ulic na drogach - wykaz punktów węzłowych - zestawienie szczegółowe danych technicznych odcinka drogi, zawierające długość, szerokość i powierzchnię elementów powierzchniowych umieszczonych w bazie systemu - wykaz długości dróg, z uwzględnieniem takich parametrów jak zarządca, kategoria drogi, rodzaj nawierzchni c) automatyczny wydruk książki drogi do pliku PDF d) generowane raporty muszą być zgodne z podanymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. wzorami w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582 z późn. zm.) e) program musi umożliwiać generowanie formularzy wymaganych przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583 z późn. zm. f) możliwość eksportu wygenerowanych zestawień, raportów do zewnętrznych formatów takich jak: PDF, XLS, TXT, DOC, Funkcjonalność programu i obsługa mapy interaktywnej: - mapa musi obsługiwać następujące układy współrzędnych ( WGS84, UTM, 2000) - po wskazaniu odcinka na mapie program wyświetli informacje o nim - możliwość skalowania i przesuwania mapy w oknie programu - samodzielne definiowanie na mapie przez użytkownika elementów powierzchniowych (typu: jezdnia, pas zieleni, chodniki, zjazdy) oraz innych elementów punktowych i liniowych (oznakowanie, uzbrojenie), w sposób przedstawiający ich rzeczywisty kształt. - wprowadzenie nowych obiektów i zmiana istniejących na mapie (geometria obiektów) musi automatycznie generować zapis w stosownych tabelach bazy danych - możliwość pomiaru odległości, powierzchni na mapie przy pomocy pojedynczej linii lub łamanej - program musi umożliwiać pracę na warstwach wektorowych i rastrowych Program musi umożliwiać wyświetlanie warstw map wektorowych udostępnianych przez Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej poprzez serwery WMS - Użytkownik musi mieć możliwość ustawień warstw mapy : - włączenie i wyłączenie poszczególnych warstw, - import nowych warstw do mapy statycznych, - eksport warstwy mapy do formatu TIFF, JPG, PDF w dowolnie wybranej skali, - możliwość wydruku fragmentów mapy w dowolnie zdefiniowanej przez użytkownika skali, w dowolnie zdefiniowanym formacie papieru - program musi umożliwiać wygenerowanie w postaci pliku PDF planu liniowego wybranej drogi lub jej fragmentu. Postać wydruku powinna być definiowana w zakresie skali i formatu wydruku. - Program musi posiadać możliwość przenoszenia danych drogowych ze zdjęć z fotorejestracji na profil liniowy. a) Dane drogowe przedstawione na profilu liniowym oraz system referencyjny: Program musi łączyć profil liniowy pasa drogowego z mapą systemu referencyjnego. Wymienione elementy programu muszą działać synchronicznie. Wybrany na profilu liniowym element pasa drogowego musi zostać wskazany na mapie. Dla wskazanego na mapie punktu program ustawia się na profilu w zaznaczonym miejscu. b) Prezentacja korytarza drogi: Plan liniowy musi przedstawiać graficzną prezentację wszystkich elementów powierzchniowych, punktowych oraz liniowych znajdujących się w korytarzu drogi, z zachowaniem proporcji odnośnie pikietaża. Przeglądanie planu od wybranego pikietaża. Możliwość wydruku planu liniowego. c) Aktualizacja danych: Program musi umożliwiać samodzielną edycję danych oraz wprowadzanie nowych elementów zawartych w ewidencji dróg. d) Obsługa map numerycznych i rastrowych: Automatyczna zmiana wyświetlanej mapy przy zmianie w programie węzła sieciowego. Możliwość wydruku mapy. c) Inne funkcje: Program musi posiadć eksport wybranych elementów pasa drogowego z ich lokalizacją do pliku MS Excel oraz MS Word (np. oznakowanie pionowe na wybranej drodze). Możliwość generowania statystyk dotyczących długości i powierzchni, z uwzględnieniem takich parametrów jak np. rodzaj nawierzchni, oznakowanie pionowe oraz poziome przedstawione na profilu liniowym za pomocą symboli graficznych. - program musi pozwalać na synchroniczne działanie systemu referencyjnego z profilem liniowym oraz modułu mapy internetowej (WMS), który umożliwia automatyczne wczytywanie jako podkładów następujących map: GoogleMap, GoogleSatelliteMap, BingMap, BingSatelliteMap, OpenStreetMap, Geoportal i inne, oraz możliwość podczytania podkładów rastrowych z programu EwMapa (TIFF, EVR) - program musi mieć możliwość zainstalowania modułu Organizacji Ruchu - program musi mieć możliwość zainstalowania modułu wizualizacji pasa drogowego (fotorejestracja) Bezpłatne szkolenia oraz dodatkowe informacje: 1.szkolenie z obsługi programu w terminie ustalonym z Zamawiającym dla min. 2 osób. 2.szkolenie z podstawowych przepisów dotyczących prowadzenia ewidencji dróg dla min. 2 osób. 3.przekazanie instrukcji do programu. 4.sprawowanie opieki informatycznej (przez telefon, mailowo w wyjątkowych przypadkach osobiście) przez min. 12 m-cy od daty przekazania całości materiału od poniedziałku do piątku 5.przekazywanie aktualizacji oprogramowania przez min. 12 m-cy od daty przekazania całości materiału. Inwentaryzacja danych dla ok. 135 km dróg: Inwentaryzacja musi zawierać następujące elementy: - długość, szerokość i rodzaj nawierzchni elementów powierzchniowych: jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, zieleniec, plac, parking, wjazd bramowy, wjazd do budynku, zjazdy na pola, do lasów, do obiektów przydrożnych, - wybrane obiekty mostowe (przepusty o świetle min. 150 cm, - w zakresie przewidzianym w części drogowej rozporządzeń, dotyczących ewidencji dróg), - elementy odwodnienia drogi, takie jak kratki kanalizacji deszczowej, właz kanalizacji, rowy odwadniające, ścieki prefabrykowane, zlokalizowane w korytarzu drogi widoczne podczas inwentaryzacji, - drzewa, zlokalizowane w korytarzu drogi, - oświetlenie drogi: latarnie, słupy energii elektrycznej z lampą oświetleniową zlokalizowane w korytarzu drogi, słupy energii elektrycznej NN, słupy energii elektrycznej WN - infrastruktura techniczna: hydrant, studzienka rewizyjna, właz teletechniczny, zasuwa wodna, słup teletechniczny, słupek telekomunikacyjny, - obiekty obce: stacja trafo, słup ogłoszeniowy, - oznakowanie pionowe i poziome drogi, progi spowalniające. Wprowadzenie zebranych elementów pasa drogowego do programu do prowadzenia ewidencji dróg: - Wprowadzenie zabranych danych drogowych do bazy programy obsługującego ewidencję dróg, geometryczne odwzorowanie elementów ewidencji na profilu liniowym, - Uzupełnienie danych ewidencyjnych książki drogi w zakresie: - Kolumny z zakresu 2-4, 6-30, 32-34, 36 i 38-40 tabeli 8 książki drogi, - Kolumny z zakresu 2-4, 8-13 tabeli 9 książki drogi, - Kolumny z zakresu 2-4, 6-17 tabeli 10 książki drogi. - Przekazanie książek dróg oraz zestawień zbiorczych w wersji elektronicznej. Wykonanie warstw cyfrowych pasa drogowego: Wyniki pomiarów i ewidencję dla dróg należy przekazać Zamawiającemu również w formie warstw cyfrowych na tle wykonanego systemu referencyjnego, które będą dostępne w programie do prowadzenia ewidencji dróg. Warstwy cyfrowe muszą zostać wykonane dla następujących elementów powierzchniowych, liniowych i punktowych: 1.chodniki i pobocza (chodnik, opaska, pas zieleni, trawnik, pobocze, ścieżka rowerowa, wjazdy bramowe) - powierzchnie, 2.jezdnie (jezdnia, pas dzielący) - powierzchnie, 3.parkingi - powierzchnie, 4.odwodnienie (rowy) - powierzchnie, 5.obiekty przydrożne (obiekt przydrożny, zatoka autobusowa, zjazd) - powierzchnie, 6.drogi wyższych kategorii (dr krajowe, dr wojewódzkie)- linie. Warstwy numeryczne mają być wykonane na podstawie pomiarów w terenie oraz dopasowane do map podkładowych. Wszystkie obiekty winny mieć część opisową z ich parametrami ( numer drogi, pikietaż lokalny, kilometraż, powierzchnia, długość, rodzaj obiektu, typ nawierzchni ). Obiekty w obrębie jednego odcinka międzywęzłowego nie należy dzielić, jeżeli stanowią fizyczną całość ( np. chodnik wzdłuż drogi można podzielić tylko na wysokości punktu węzłowego). Obiekty utworzonych warstw powinny być naniesione z zachowaniem topologii i prawidłowej geometrii. II. Wykonanie 5 letniego przeglądu stanu technicznego dróg gminnych w szacunkowej ilości ok. 90 km Wykonanie przeglądu 5 letniego stanu technicznego w szacunkowej ilości około 90 km dróg w oparciu o ustawę Prawo budowlane (Dz.U. z 2013r. Poz. 1409 z późn. zm.) Wykonanie przeglądu stanu technicznego dróg musi polegać na wykonaniu wizji lokalnej drogi oraz sporządzeniu protokołu przez osobę z uprawnieniami drogowymi. Wszystkie przeglądane elementy, zalecenia i oceny zostają udokumentowane w protokołach, które zostają połączone z Książką Drogi w wersji elektronicznej. Długość elementarnych ocenianych odcinków musi być w przedziale od 30 do 100 m. Sposób opisu odcinków powinien zapewnić ich jednoznaczną lokalizację (np. z uwzględnieniem numeru drogi, numeru odcinka referencyjnego, nazwy ulicy, pikietaża lokalnego lub kilometraża globalnego). Wszystkie uszkodzenia należy sklasyfikować wg oceny punktowej i określić stan nawierzchni (np. bardzo dobry, dobry, dostateczny, zły, bardzo zły). Przeglądowi podlegają następujące elementy pasa drogowego: - stan nawierzchni jezdni; - stan poboczy i odwodnienia; - stan chodników i zatok; - stan oznakowania pionowego; - stan oznakowania poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; - stan zieleni; - stan studzienek kanalizacyjnych - okresową pięcioletnią kontrolę dróg gminnych należy zakończyć protokołem oceny stanu technicznego wraz z dokonaniem wpisów do dziennika objazdów książki drogi. Forma przekazywanych danych: Wersja elektroniczna na nośniku DVD wraz z etykietą informująca o zawartości: - Protokół wraz z arkuszami z przeglądu technicznego, dla każdej drogi oddzielnie, - Wyniki oceny stanu w plikach xls (dla każdej drogi oddzielnie). - Mapa oceny stanu technicznego dróg gminnych w formacie PDF, JPG, Wersja w formie wydruku: - Podpisane przez osobę uprawnioną, protokoły przeglądu przygotowane dla każdej drogi oddzielnie, - Arkusze przeglądu, dla każdej drogi oddzielnie, - Mapa oceny stanu technicznego dróg gminnych Mapę należy przygotować na bazie mapy sieci drogowej i musi przedstawiać stan techniczny poszczególnych odcinków dróg w przyjętej stopniowej skali wyróżnionej przyjętą kolorystyką..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.80.00-1, 71.33.00.00-0, 72.51.00.00-3, 72.22.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 500 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie wiedzy i doświadczenia, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał minimum dwa zamówienia dotyczące wykonania lub aktualizacji ewidencji dróg gminnych lub wyższej kategorii w oparciu o system referencyjny o wartości minimum 10 000 zł brutto oraz przeprowadzenia 5 letnich przeglądów stanu dróg gminnych lub wyższej kategorii o wartości minimum 3000 zł brutto które zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu usług i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winny być załączone dowody dotyczące najważniejszych usług, określających czy te usługi wykonane zostały należycie wykonane.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie spełnienia warunku, że dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia w branży drogowej. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie wykazu osób, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. c SIWZ, do którego winno być załączone oświadczenie, że wyszczególnione w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty. 2.Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Dowód wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz - oryginał dokumentu), wraz z ofertą. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów o którym mowa w rozdziale V pkt. 3 jeżeli dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1. zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy, zmiany adresu i siedziby Wykonawcy. 2. zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, 3. zmiany terminów realizacji zamówienia w związku z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia oraz wynikłych komplikacji w trakcie projektowania niezależnych od Wykonawcy. Zmiana ta musi wynikać z faktycznego uzasadnienia. 4. wystąpienie okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło od wejścia w życie umowy, 5. w związku ze zmianą świadczenia, w przypadku odstąpienia od wykonania części prac projektowych, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego dla wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.08.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

===============

Do pobrania:

Specyfikacja z załącznikami 1-7

Mapa poglądowa dróg gminnych

Dostępne kategorie:
ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)
ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)
ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)
ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)
ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)
ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)
ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.8.2014 (Studium)
ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))
Pelet SCKiS
ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)
ZP.271.11.2014 (Łaźnia)
ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)
ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.15.2014 (Remont dróg)
ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)
ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)
Olej opałowy SCKiS
ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)
ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)
OSP Strawczyn (Samochód)
ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)
ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)
ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)
ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)
ZP.271.25.2014 (Kredyt)
ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)
ZP.271.28.2014 (Remonty drog)
ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)
ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)
ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)
ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)
ZP.271.33.2014 (Remont dróg)
ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)
ZP.271.35.2014 (Place zabaw)
ZP.271.36.2014 (Madejówka)
ZP.271.37.2014 (Pelet)
ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)
Jelcz 004 (sprzedaż)
ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)
ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)
ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)
ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)
ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)
ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)
ZP.271.45.2014 (Place zabaw)
ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)
ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)
ZP.271.48.2014 (Zakup energii)
ZP.271.49.2014 (Paliwo)
ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)