artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 239654 - 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 180512 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strawczyn. Przedmiot zamówienia podzielony został na siedem części (zadania) i obejmuje swoim zakresem: CZĘŚĆ NR 1: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmcach Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1. wymiana pokrycia dachowego z płyt eternitowych na blacho dachówkę wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi i ociepleniem połaci wełną mineralną; 2. przeprowadzenie remontu kominów ponad dachem; 3. ocieplenie stropów wełną mineralną; 4. ocieplenie ścian zewnętrznych i cokołu; 5. wymiana okien drewnianych na PCV; 6. montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach; 7. wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku; 8. modernizacja pomieszczeń kotłowni i składu na pelet; 9. wykonanie instalacji solarnej; 10. roboty naprawcze. CZĘŚĆ NR 2: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korczynie Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1. częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania; 2. wymiana instalacji kotłowni (kotłownia olejowa); 3. wykonanie instalacji solarnej; 4. roboty naprawcze. CZĘŚĆ NR 3: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1. wymianę pokrycia dachowego papowego (stropodachu) wraz z dociepleniem; 2. docieplenie ścian zewnętrznych; 3. remont opaski wokół budynku; 4. montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach; 5. wymiana instalacji c.o. wraz z piecem c.o.; 6. wykonanie instalacji solarnej; 7. roboty naprawcze. CZĘŚĆ NR 4: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku hali sportowej; 2. wymiana okien hali sportowej; 3. wymiana pokrycia dachowego hali sportowej wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi; 4. częściowa wymiana instalacji c.o. wraz z instalacją kotłowni; 5. wykonanie instalacji solarnej w budynku; 6. roboty naprawcze. CZĘŚĆ NR 5: Termomodernizacja budynków: Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku oraz Publicznego Przedszkola w Promniku Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły i przedszkola, w tym m.in.: ZPO w Promniku 1. ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych; 2. ocieplenie stropodachu; 3. wymiana instalacji c.o.; 4. montaż nawiewników higristerowalnych w oknach; 5. wymiana opaski wokół budynku; 6. wymiana przyłącza ciepłowniczego do budynku 7. roboty naprawcze. Przedszkole publiczne w Promniku 1. ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych; 2. ocieplenie stropodachu; 3. wymiana instalacji c.o.; 4. montaż nawiewników higristerowalnych w oknach; 5. wymiana opaski wokół budynku; 6. roboty naprawcze. CZĘŚĆ NR 6: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1. docieplenie ścian zewnętrznych; 2. wymiana pokrycia dachowego; 3. docieplenie strychu; 4. remont opasek i chodników przy budynku; 5. częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 6. montaż nawiewników higristerowalnych w oknach; 7. uzupełnienie i częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania; 8. wykonanie instalacji solarnej w budynku; 9. roboty naprawcze. CZĘŚĆ NR 7: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1. docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych hali sportowej i łącznika; 2. wymiana pokrycia dachowego budynku hali sportowej i łącznika wraz z dociepleniem; 3. wymiana instalacji odgromowej na budynku hali sportowej; 4. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 5. remont opasek wokół budynku hali sportowej; 6. montaż nawiewników higristerowalnych w oknach; 7. wymiana instalacji c.o. wraz instalacją kotłowni; 8. wykonanie instalacji solarnej w budynku wraz z pompami ciepła; 9. roboty naprawcze.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Realizacja zadania planowana jest przy współfinansowaniu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Zamawiający przewiduje unieważnienie prowadzonego postępowania.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmcach

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PER-MIR, Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1310604,19 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 690699,66

 • Oferta z najniższą ceną: 690699,66 / Oferta z najwyższą ceną: 916647,21

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korczynie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Budowlane NIKOBUD Katarzyna Grabka, Piekoszowska 287A, 25-645 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 447275,59 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 291116,44

 • Oferta z najniższą ceną: 291116,44 / Oferta z najwyższą ceną: 355362,08

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PER-MIR, Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 716033,21 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 354093,58

 • Oferta z najniższą ceną: 354093,58 / Oferta z najwyższą ceną: 611729,81

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PER-MIR, Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 712337,11 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 345379,94

 • Oferta z najniższą ceną: 345379,94 / Oferta z najwyższą ceną: 517300,08

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Termomodernizacja budynków: Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku oraz Publicznego Przedszkola w Promniku

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PER-MIR, Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1535826,84 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 761681,47

 • Oferta z najniższą ceną: 761681,47 / Oferta z najwyższą ceną: 1402003,87

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo-Budowlany IZOL-BUD Dariusz Domasko, Podgórze 39A, 26-010 Bodzentyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 588597,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 365597,06

 • Oferta z najniższą ceną: 365597,06 / Oferta z najwyższą ceną: 422949,18

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane PER-MIR, Piekoszowska 359D, 25-645 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1263952,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 757058,32

 • Oferta z najniższą ceną: 757058,32 / Oferta z najwyższą ceną: 1329011,37

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zapytanie Nr 1 + odpowiedź

Załączniki
Zapytanie Nr 1 + odpowiedź   2.855 MB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 118497 - 2014; data zamieszczenia: 02.06.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 180512 - 2014 data 28.05.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR 1: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmcach Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 100 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 2: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korczynie Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 40 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 3: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 60 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 4: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 60 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 5: Termomodernizacja budynków: Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku oraz Publicznego Przedszkola w Promniku Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 120 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 6: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 50 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 7: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 400 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie wykazu robót i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winny być załączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że roboty wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone..
 • W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: CZĘŚĆ NR 1: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmcach: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) CZĘŚĆ NR 2: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korczynie: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) CZĘŚĆ NR 3: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) CZĘŚĆ NR 4: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) CZĘŚĆ NR 5: Termomodernizacja budynków: Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku oraz Publicznego Przedszkola w Promniku: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) CZĘŚĆ NR 6: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące) CZĘŚĆ NR 7: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie: 3 000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące).
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 180512 - 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strawczyn.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Strawczyn. Przedmiot zamówienia podzielony został na siedem części (zadania) i obejmuje swoim zakresem: CZĘŚĆ NR 1: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmcach Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1.wymiana pokrycia dachowego z płyt eternitowych na blacho dachówkę wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi i ociepleniem połaci wełną mineralną; 2.przeprowadzenie remontu kominów ponad dachem; 3.ocieplenie stropów wełną mineralną; 4.ocieplenie ścian zewnętrznych i cokołu; 5.wymiana okien drewnianych na PCV; 6.montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach; 7.wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku; 8.modernizacja pomieszczeń kotłowni i składu na pelet; 9.wykonanie instalacji solarnej; 10.roboty naprawcze. CZĘŚĆ NR 2: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korczynie Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1.częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania; 2.wymiana instalacji kotłowni (kotłownia olejowa); 3.wykonanie instalacji solarnej; 4.roboty naprawcze. CZĘŚĆ NR 3: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1.wymianę pokrycia dachowego papowego (stropodachu) wraz z dociepleniem; 2.docieplenie ścian zewnętrznych; 3.remont opaski wokół budynku; 4.montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach; 5.wymiana instalacji c.o. wraz z piecem c.o.; 6.wykonanie instalacji solarnej; 7.roboty naprawcze. CZĘŚĆ NR 4: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1.ocieplenie ścian zewnętrznych budynku hali sportowej; 2.wymiana okien hali sportowej; 3.wymiana pokrycia dachowego hali sportowej wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi; 4.częściowa wymiana instalacji c.o. wraz z instalacją kotłowni; 5.wykonanie instalacji solarnej w budynku; 6.roboty naprawcze. CZĘŚĆ NR 5: Termomodernizacja budynków: Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku oraz Publicznego Przedszkola w Promniku Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły i przedszkola, w tym m.in.: ZPO w Promniku 1.ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych; 2.ocieplenie stropodachu; 3.wymiana instalacji c.o.; 4.montaż nawiewników higristerowalnych w oknach; 5.wymiana opaski wokół budynku; 6.wymiana przyłącza ciepłowniczego do budynku 7.roboty naprawcze. Przedszkole publiczne w Promniku 1.ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych; 2.ocieplenie stropodachu; 3.wymiana instalacji c.o.; 4.montaż nawiewników higristerowalnych w oknach; 5.wymiana opaski wokół budynku; 6.roboty naprawcze. CZĘŚĆ NR 6: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1.docieplenie ścian zewnętrznych; 2.wymiana pokrycia dachowego; 3.docieplenie strychu; 4.remont opasek i chodników przy budynku; 5.częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 6.montaż nawiewników higristerowalnych w oknach; 7.uzupełnienie i częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania; 8.wykonanie instalacji solarnej w budynku; 9.roboty naprawcze. CZĘŚĆ NR 7: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1.docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych hali sportowej i łącznika; 2.wymiana pokrycia dachowego budynku hali sportowej i łącznika wraz z dociepleniem; 3.wymiana instalacji odgromowej na budynku hali sportowej; 4.wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 5.remont opasek wokół budynku hali sportowej; 6.montaż nawiewników higristerowalnych w oknach; 7.wymiana instalacji c.o. wraz instalacją kotłowni; 8.wykonanie instalacji solarnej w budynku wraz z pompami ciepła; 9.roboty naprawcze..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: CZĘŚĆ NR 1: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmcach Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 100 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 2: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korczynie Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 40 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 3: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 60 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 4: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 60 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 5: Termomodernizacja budynków: Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku oraz Publicznego Przedszkola w Promniku Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 120 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 6: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 50 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 7: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 400 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie wykazu robót i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winny być załączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że roboty wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczy części 1-7 Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • CZĘŚĆ NR 1: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmcach Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 100 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 2: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korczynie Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 40 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 3: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 60 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 4: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 60 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 5: Termomodernizacja budynków: Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku oraz Publicznego Przedszkola w Promniku Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 120 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 6: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 50 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. CZĘŚĆ NR 7: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, że wykonał co najmniej jedną robotę z zakresu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej obejmującą min. 2 elementy wyszczególnione w przedmiocie zamówienia o łącznej wartości co najmniej 100 000 zł brutto, które zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie wykazu robót i dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. b SIWZ, do którego winny być załączone dowody dotyczące najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że roboty wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczy części 1-7 Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczy części 1-7 Wykonawca winien udokumentować na potwierdzenie spełnienia warunku, że dysponuje minimum 1 osobą przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane dla każdej z niżej wymienionych specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, - sanitarnej, - elektrycznej. Ocena spełnienia warunku dokonana zostanie na podstawie oświadczenia złożonego z ofertą o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ i wykazu osób, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. c SIWZ, do którego winno być załączone oświadczenie, że wyszczególnione w wykazie osoby posiadają wymagane uprawnienia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek dotyczy części 1-7 Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VI pkt. 2 lit. a SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Dowód wniesienia wadium (w przypadku innej formy niż pieniądz - oryginał dokumentu), wraz z ofertą. 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów o którym mowa w rozdziale V pkt. 3 jeżeli dotyczy. 6. Kosztorys ofertowy uproszczony

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: a)udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, b)pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, odbiegających od typowych dla danego regionu uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych - na co wykonawca uzyska pisemne potwierdzenie z najbliższej stacji meteorologicznej, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; d) wystąpienie okoliczności siły wyższej, jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie umowy, e) koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową terminie. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2)zmiany sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: a)koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, b)koniecznością usunięcia sprzeczności w dokumentacji, c)koniecznością wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań przewidzianych w projekcie, skutkujących zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub zwiększeniem bezpieczeństwa użytkowania lub zwiększeniem funkcjonalności obiektu budowlanego lub zmniejszeniem kosztów realizacji inwestycji lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego; d)w przypadku modyfikacji przedmiotu zamówienia zostanie pomniejszone wynagrodzenie umowne za roboty zaniechane w oparciu o kosztorys ofertowy: e)zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy oraz zmiany adresu siedziby Wykonawcy; f)zmiany terminów płatności, gdy o zmianę taką wystąpi zamawiający a zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty; g)wystąpienia zmian których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansujących przedmiot umowy; h)zmiany obowiązującej stawki VAT; i)koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń właściwych służb i inspekcji; j)na skutek wycofania z rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej; k)wstrzymania robót przez Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.06.2014 godzina 14:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja zadania planowana jest przy współfinansowaniu w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. W przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Zamawiający przewiduje unieważnienie prowadzonego postępowania..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmcach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1.wymiana pokrycia dachowego z płyt eternitowych na blacho dachówkę wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi i ociepleniem połaci wełną mineralną; 2.przeprowadzenie remontu kominów ponad dachem; 3.ocieplenie stropów wełną mineralną; 4.ocieplenie ścian zewnętrznych i cokołu; 5.wymiana okien drewnianych na PCV; 6.montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach; 7.wykonanie opaski odwadniającej wokół budynku; 8.modernizacja pomieszczeń kotłowni i składu na pelet; 9.wykonanie instalacji solarnej; 10.roboty naprawcze..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 20.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korczynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1.częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania; 2.wymiana instalacji kotłowni (kotłownia olejowa); 3.wykonanie instalacji solarnej; 4.roboty naprawcze..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1.wymianę pokrycia dachowego papowego (stropodachu) wraz z dociepleniem; 2.docieplenie ścian zewnętrznych; 3.remont opaski wokół budynku; 4.montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach; 5.wymiana instalacji c.o. wraz z piecem c.o.; 6.wykonanie instalacji solarnej; 7.roboty naprawcze..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1.ocieplenie ścian zewnętrznych budynku hali sportowej; 2.wymiana okien hali sportowej; 3.wymiana pokrycia dachowego hali sportowej wraz z orynnowaniem i obróbkami blacharskimi; 4.częściowa wymiana instalacji c.o. wraz z instalacją kotłowni; 5.wykonanie instalacji solarnej w budynku; 6.roboty naprawcze..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Termomodernizacja budynków: Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku oraz Publicznego Przedszkola w Promniku.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły i przedszkola, w tym m.in.: ZPO w Promniku 1.ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych; 2.ocieplenie stropodachu; 3.wymiana instalacji c.o.; 4.montaż nawiewników higristerowalnych w oknach; 5.wymiana opaski wokół budynku; 6.wymiana przyłącza ciepłowniczego do budynku 7.roboty naprawcze. Przedszkole publiczne w Promniku 1.ocieplenie ścian zewnętrznych i ścian fundamentowych; 2.ocieplenie stropodachu; 3.wymiana instalacji c.o.; 4.montaż nawiewników higristerowalnych w oknach; 5.wymiana opaski wokół budynku; 6.roboty naprawcze..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1.docieplenie ścian zewnętrznych; 2.wymiana pokrycia dachowego; 3.docieplenie strychu; 4.remont opasek i chodników przy budynku; 5.częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 6.montaż nawiewników higristerowalnych w oknach; 7.uzupełnienie i częściowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania; 8.wykonanie instalacji solarnej w budynku; 9.roboty naprawcze..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie obejmuje roboty związane z termomodernizacją budynku szkoły, w tym m.in.: 1.docieplenie ścian zewnętrznych i fundamentowych hali sportowej i łącznika; 2.wymiana pokrycia dachowego budynku hali sportowej i łącznika wraz z dociepleniem; 3.wymiana instalacji odgromowej na budynku hali sportowej; 4.wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 5.remont opasek wokół budynku hali sportowej; 6.montaż nawiewników higristerowalnych w oknach; 7.wymiana instalacji c.o. wraz instalacją kotłowni; 8.wykonanie instalacji solarnej w budynku wraz z pompami ciepła; 9.roboty naprawcze..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.32.00.00-6.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

===========SPECYFIKACJA I ZAŁĄCZNIKI===========

Specyfikacja z załącznikami 1-7

Załącznik 8 - część 1

Załącznik 8 - część 2

Załącznik 8 - część 3

Załącznik 8 - część 4

Załącznik 8 - część 5

Załącznik 8 - część 6

Załącznik 8 - część 7

Załącznik 9

=========================================

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami 1-7   2.730 MB
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)
ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)
ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)
ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)
ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)
ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)
ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.8.2014 (Studium)
ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))
Pelet SCKiS
ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)
ZP.271.11.2014 (Łaźnia)
ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)
ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.15.2014 (Remont dróg)
ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)
ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)
Olej opałowy SCKiS
ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)
ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)
OSP Strawczyn (Samochód)
ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)
ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)
ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)
ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)
ZP.271.25.2014 (Kredyt)
ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)
ZP.271.28.2014 (Remonty drog)
ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)
ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)
ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)
ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)
ZP.271.33.2014 (Remont dróg)
ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)
ZP.271.35.2014 (Place zabaw)
ZP.271.36.2014 (Madejówka)
ZP.271.37.2014 (Pelet)
ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)
Jelcz 004 (sprzedaż)
ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)
ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)
ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)
ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)
ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)
ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)
ZP.271.45.2014 (Place zabaw)
ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)
ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)
ZP.271.48.2014 (Zakup energii)
ZP.271.49.2014 (Paliwo)
ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)