artykuł nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 54739 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 42815 - 2014 data 28.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5).
 • W ogłoszeniu jest: Część NR: 1, Nazwa: Zadanie nr 1: IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37000,00 PLN..
 • W ogłoszeniu powinno być: Część NR: 1, Nazwa: Zadanie nr 1: IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48100,00 PLN..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5).
 • W ogłoszeniu jest: Część NR: 2, Nazwa: Zadanie nr 2: IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN..
 • W ogłoszeniu powinno być: Część NR: 2, Nazwa: Zadanie nr 2: IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 19500,00 PLN..
artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Roboty równiarką, walcem drogowym, koparką i samochodem ciężarowym na ternie Gminy Strawczyn w roku 2014 z podziałem na części
Numer ogłoszenia: 42815 - 2014; data zamieszczenia: 28.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 15951 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty równiarką, walcem drogowym, koparką i samochodem ciężarowym na ternie Gminy Strawczyn w roku 2014 z podziałem na części.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: rzedmiotem zamówienia są roboty przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Strawczyn w 2014 r. z wykorzystaniem walca drogowego i równiarki. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty równiarką polegające na profilowaniu, korytowaniu dróg oraz równaniu kruszywa drogowego, destruktu itp. w ramach prowadzonych remontów dróg w ilości 250 r/godz. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 45500000 2. Roboty walcem drogowym stalowym lub stalowo - gumowym o wadze min. 8t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego, destruktu itp. w ramach prowadzonych remontów dróg w ilości 120 r/godz. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 45500000 Część 2 Przedmiotem zamówienia są roboty przy drogach gminnych, wewnętrznych i placach na terenie gminy Strawczyn w 2014 r. z wykorzystaniem koparki i samochodu ciężarowego Zakres robót obejmuje: 1. Roboty koparką kołową od 8 do 12 t polegające na robotach ziemnych tj: m.in. odmulaniu rowów, profilowaniu skarp, poboczy, korytowaniu, równaniu, załadunkiem materiałów itp. ilości 120 r/godz. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 45500000 2. Roboty samochodem ciężarowym dwu lub trzy osiowym o ładowności od 10 do 20 t polegające na transporcie materiałów w ilości 80 r/godz. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 45500000.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 45.50.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zadanie nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Wielobranżowy TechBudMasz Łukasz Jamróz, ul. Sukowska 5, 25-146 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 43234,50

 • Oferta z najniższą ceną: 43234,50 / Oferta z najwyższą ceną: 109470,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 10.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Grzegorz Poświat Zakład Usługowo Budowlany, Strawczynek, ul. Słoneczna 10, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 14268,00

 • Oferta z najniższą ceną: 14268,00 / Oferta z najwyższą ceną: 78720,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Roboty równiarką, walcem drogowym, koparką i samochodem ciężarowym na ternie Gminy Strawczyn w roku 2014 z podziałem na części.
Numer ogłoszenia: 15951 - 2014; data zamieszczenia: 24.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty równiarką, walcem drogowym, koparką i samochodem ciężarowym na ternie Gminy Strawczyn w roku 2014 z podziałem na części..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Strawczyn w 2014 r. z wykorzystaniem walca drogowego i równiarki. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty równiarką polegające na profilowaniu, korytowaniu dróg oraz równaniu kruszywa drogowego, destruktu itp. w ramach prowadzonych remontów dróg w ilości 250 r/godz. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 45500000 2. Roboty walcem drogowym stalowym lub stalowo - gumowym o wadze min. 8t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego, destruktu itp. w ramach prowadzonych remontów dróg w ilości 120 r/godz. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 45500000 Część 2 Przedmiotem zamówienia są roboty przy drogach gminnych, wewnętrznych i placach na terenie gminy Strawczyn w 2014 r. z wykorzystaniem koparki i samochodu ciężarowego Zakres robót obejmuje: 1. Roboty koparką kołową od 8 do 12 t polegające na robotach ziemnych tj: m.in. odmulaniu rowów, profilowaniu skarp, poboczy, korytowaniu, równaniu, załadunkiem materiałów itp. ilości 120 r/godz. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 45500000 2. Roboty samochodem ciężarowym dwu lub trzy osiowym o ładowności od 10 do 20 t polegające na transporcie materiałów w ilości 80 r/godz. Wspólny Słownik Zamówień ( CPV): 45500000.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: Część 1 - 500 PLN (słownie złotych: pięćset złotych) Część 2 - 300 PLN (słownie złotych: trzysta złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca udokumentować winien że dysponuje niżej wymienionym sprzętem: Część 1 - Walec drogowy stalowym lub stalowo - gumowym o wadze min. 8t z wibracją i równiarka. Część 2 - Koparka kołowa od 8 do 12 t i samochód ciężarowy dwu lub trzy osiowym o ładowności od 10 do 20 t Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien sporządzić wykaz sprzętu według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o którym mowa w art.22 ust.1

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 3. Wypełniony formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym wg wzoru w zal. 7 do SIWZ 4. Pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w rozdz. V SIWZ (jeżeli dotyczy) 5. Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach: a) wystąpią istotne zmiany w zakresie świadczonych robót, b) zmiany osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie wykonawcy lub zmiany osób po stronie zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy; c) zmiany rachunków bankowych, z których lub na które dokonywane będą przelewy; d) zdarzeń losowych; e) klęsk żywiołowych i warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających realizację zamówienia;

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty przy drogach gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Strawczyn w 2014 r. z wykorzystaniem walca drogowego i równiarki. Zakres robót obejmuje: 1. Roboty równiarką polegające na profilowaniu, korytowaniu dróg oraz równaniu kruszywa drogowego, destruktu itp. w ramach prowadzonych remontów dróg w ilości 250 r/godz. 2. Roboty walcem drogowym stalowym lub stalowo - gumowym o wadze min. 8t z wibracją, polegające na zagęszczaniu kruszywa drogowego, destruktu itp. w ramach prowadzonych remontów dróg w ilości 120 r/godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty przy drogach gminnych, wewnętrznych i placach na terenie gminy Strawczyn w 2014 r. z wykorzystaniem koparki i samochodu ciężarowego Zakres robót obejmuje: 1. Roboty koparką kołową od 8 do 12 t polegające na robotach ziemnych tj: m.in. odmulaniu rowów, profilowaniu skarp, poboczy, korytowaniu, równaniu, załadunkiem materiałów itp. ilości 120 r/godz. 2. Roboty samochodem ciężarowym dwu lub trzy osiowym o ładowności od 10 do 20 t polegające na transporcie materiałów w ilości 80 r/godz..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-0.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki
SIWZ z załącznikami   714.775 KB
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)
ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)
ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)
ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)
ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)
ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)
ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.8.2014 (Studium)
ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))
Pelet SCKiS
ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)
ZP.271.11.2014 (Łaźnia)
ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)
ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.15.2014 (Remont dróg)
ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)
ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)
Olej opałowy SCKiS
ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)
ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)
OSP Strawczyn (Samochód)
ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)
ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)
ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)
ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)
ZP.271.25.2014 (Kredyt)
ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)
ZP.271.28.2014 (Remonty drog)
ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)
ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)
ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)
ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)
ZP.271.33.2014 (Remont dróg)
ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)
ZP.271.35.2014 (Place zabaw)
ZP.271.36.2014 (Madejówka)
ZP.271.37.2014 (Pelet)
ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)
Jelcz 004 (sprzedaż)
ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)
ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)
ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)
ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)
ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)
ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)
ZP.271.45.2014 (Place zabaw)
ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)
ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)
ZP.271.48.2014 (Zakup energii)
ZP.271.49.2014 (Paliwo)
ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)