główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 52559 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 25439 - 2014 data 07.02.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, fax. 041 3038157.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.5.
  • W ogłoszeniu jest: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65040,65 PLN..
  • W ogłoszeniu powinno być: Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 78048,78 PLN..
artykuł nr 2

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Strawczyn
Numer ogłoszenia: 25439 - 2014; data zamieszczenia: 07.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 713 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Strawczyn.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Strawczyn, wymienionych niżej: 1) Szkoła Podstawowa w Chełmcach 2) Szkoła Podstawowa w Korczynie 3) Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu 4) Zespół Placówek Oświatowych w Oblęgorku 5) Zespół Placówek Oświatowych w Promniku 6) Przedszkole Publiczne w Promniku 7) Szkoła Podstawowa w Rudzie Strawczyńskiej 8) Zespół Placówek Oświatowych w Strawczynie Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego ze wszystkimi elementami projektu wykonawczego (projekt budowlano-wykonawczy) wraz ze specyfikacjami technicznymi, charakterystyką energetyczną, przedmiarami robót, kosztorysami inwestorskimi oraz zbiorczym zestawieniem kosztów dla każdego obiektu. 2) Wykonanie audytów energetycznych oddzielnie dla każdego obiektu 3) Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji na podstawie opracowanej dokumentacji. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: - projekt budowlany uwzględniający wszystkie niezbędne branże związane z termomodernizacją zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 03.120.1133 ze zm.), w ilości 5 egz. - projekt wykonawczy w każdej branży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 04. 202. 2072 ze zm.). - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach w ilości 2 egz. - kosztorysy inwestorskie dla każdej branży w ilości po 2 egz. - przedmiary robót dla każdej branży po 2 egz. - informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 2 egz. - audyty energetyczne oddzielnie dla każdego obiektu - po 2 egz. - wersja elektroniczna dokumentacji zapisana do odczytu, która powinna zawierać: projekt budowlany i wykonawczy, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, plan BIOZ, audyty energetyczne. Wykonawca na etapie projektowania winien przedstawiać Zamawiającemu rozwiązania projektowe.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.24.40.00-0, 71.24.80.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Realizacja zadania planowana jest przy współfinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, działanie 4.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.02.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 16.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PPUH JARBUD Anna Jaros, Paderewskiego 48, 25-502 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 65040,65 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 68880,00

  • Oferta z najniższą ceną: 68880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 403197,00

  • Waluta: PLN.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 4

Zmiana do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

artykuł nr 5

Zapytanie nr 2 + Odpowiedź

Załączniki:
Zapytanie nr 2 + Odpowiedź 390 KB
Dostępne kategorie:
ZP.271.1.2014 (Wykonanie dokumentacji)
ZP.271.2.2014 (Dostawa oleju)
ZP.271.3.2014 (Zakup kruszywa)
ZP.271.4.2014 (Roboty walcem, równiarką, koparką)
ZP.271.5.2014 (Transport kruszywa)
ZP.271.6.2014 (Krótkie odcinki kanalizacji)
ZP.271.7.2014 (Budowa oświetlenia)
ZP.271.8.2014 (Studium)
ZP.271.9.2014 (Dokum. na drogi i chodniki))
Pelet SCKiS
ZP.271.10.2014 (Zagosp. terenu przy OLIMPICu)
ZP.271.11.2014 (Łaźnia)
ZP.271.12.2014 (Parking Strawczyn)
ZP.271.13.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.14.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.15.2014 (Remont dróg)
ZP.271.16.2014 (Dostosowanie oddziałów przedszk.)
ZP.271.17.2014 (Dost. sprzętu komp)
Olej opałowy SCKiS
ZP.271.18.2014 (Klimatyzacja)
ZP.271.19.2014 (Chodnik Kuźniaki)
OSP Strawczyn (Samochód)
ZP.271.20.2014 (Budowa boisk)
ZP.271.21.2014 (Rozbudowa ujęcia wody)
ZP.271.22.2014 (OLIMPIC)
ZP.271.23.2014 (Termomodernizacja)
ZP.271.24.2014 (Dost. sprzętu komp.)
ZP.271.25.2014 (Kredyt)
ZP.271.26.2014 (Dostawa sprz. komp.)
ZP.271.27.2014 (Ewidencja dróg)
ZP.271.28.2014 (Remonty drog)
ZP.271.29.2014 (Kanalizacja)
ZP.271.30.2014 (Kanal. Oblęgór projekt)
ZP.271.31.2014 (OSP Hucisko)
ZP.271.32.2014 (Ciąg pieszy)
ZP.271.33.2014 (Remont dróg)
ZP.271.34.2014 (Wykluczenie cyfrowe)
ZP.271.35.2014 (Place zabaw)
ZP.271.36.2014 (Madejówka)
ZP.271.37.2014 (Pelet)
ZP.271.38.2014 (Usuwanie odpadów)
Jelcz 004 (sprzedaż)
ZP.271.39.2014 (Chodnik Kuźniaki)
ZP.271.40.2014 (Termomodernizacja II)
ZP.271.41.2014 (Promnik Centrum)
ZP.271.42.2014 (Usług. Energ.)
ZP.271.43.2014 (Obsługa bankowa)
ZP.271.44.2014 (Boisko Korczyn)
ZP.271.45.2014 (Place zabaw)
ZP.271.46.2014 (Kuźniaki chodnik)
ZP.271.47.2014 (Niskaemisja)
ZP.271.48.2014 (Zakup energii)
ZP.271.49.2014 (Paliwo)
ZP.271.50.2014 (Olej grzewczy)