główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2014 roku w ilości 466 ton do celów grzewczych
Numer ogłoszenia: 1631 - 2014; data zamieszczenia: 03.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 262031 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2014 roku w ilości 466 ton do celów grzewczych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2014 roku w ilości 466 ton do celów grzewczych z podziałem na asortyment: a) węgiel kostka gatunek I w ilości 140 ton, b) węgiel orzech gatunek I w ilości 70 ton, c) miał węglowy gatunek I w ilości 256 ton, CPV - 09111210-5 (węgiel kamienny), Opał powinien posiadać następujące właściwości: 1)Węgiel kostka - wilgotność całkowita: 7 - 8% - popiół: 6 - 8% - wartość opałowa: 27.000 - 30.000 kJ/kg - siarka: 0,5 - 0,8% 2)Węgiel orzech - wilgotność całkowita: 5-7% - popiół: 2 - 6% - wartość opałowa: 27.000 - 29.000 kJ/kg - siarka: 0,50 - 0,65% 3)Miał - wilgotność całkowita: 8 - 8,7% - popiół: 3,5 - 8% - wartość opałowa: 23.000 - 25.000 kJ/kg - siarka: 0,40 - 0,90% z podziałem na: 1) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, ul. Żeromskiego 9 w ilości 215 ton z podziałem na asortyment: - węgiel orzech 70 ton, - węgiel kostka 75 ton, - miał węglowy 70 ton, 2) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku, ul. Gimnazjalna 15 w ilości 90 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 35 ton, - węgiel kostka 55 ton, 3) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, ul. Szkolna 12 w ilości 85 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 85 ton, 4) dostawa opału do Przedszkola Publicznego w Promniku, ul. Szkolna 12 w ilości 6 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 6 ton, 5) dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Chełmcach, ul. Kościelna 51 w ilości 70 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 60 ton, - węgiel kostka 10 ton, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. Opał dostarczony będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego. zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostaw.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • STALBUD Szymoniak Zofia i Inni Sp. J., Promnik, ul. Kielecka 2A, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 227430,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 212928,00

 • Oferta z najniższą ceną: 212928,00 / Oferta z najwyższą ceną: 236734,00

 • Waluta: PLN.

 

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2014 roku w ilości 466 ton do celów grzewczych
Numer ogłoszenia: 262031 - 2013; data zamieszczenia: 04.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2014 roku w ilości 466 ton do celów grzewczych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa opału do szkół na terenie gminy Strawczyn w 2014 roku w ilości 466 ton do celów grzewczych z podziałem na asortyment: a) węgiel kostka gatunek I w ilości 140 ton, b) węgiel orzech gatunek I w ilości 70 ton, c) miał węglowy gatunek I w ilości 256 ton, CPV - 09111210-5 (węgiel kamienny), Opał powinien posiadać następujące właściwości: 1)Węgiel kostka - wilgotność całkowita: 7 - 8% - popiół: 6 - 8% - wartość opałowa: 27.000 - 30.000 kJ/kg - siarka: 0,5 - 0,8% 2)Węgiel orzech - wilgotność całkowita: 5-7% - popiół: 2 - 6% - wartość opałowa: 27.000 - 29.000 kJ/kg - siarka: 0,50 - 0,65% 3)Miał - wilgotność całkowita: 8 - 8,7% - popiół: 3,5 - 8% - wartość opałowa: 23.000 - 25.000 kJ/kg - siarka: 0,40 - 0,90% z podziałem na: 1) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Strawczynie, ul. Żeromskiego 9 w ilości 215 ton z podziałem na asortyment: - węgiel orzech 70 ton, - węgiel kostka 75 ton, - miał węglowy 70 ton, 2) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Oblęgorku, ul. Gimnazjalna 15 w ilości 90 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 35 ton, - węgiel kostka 55 ton, 3) dostawa opału do Zespołu Placówek Oświatowych w Promniku, ul. Szkolna 12 w ilości 85 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 85 ton, 4) dostawa opału do Przedszkola Publicznego w Promniku, ul. Szkolna 12 w ilości 6 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 6 ton, 5) dostawa opału do Szkoły Podstawowej w Chełmcach, ul. Kościelna 51 w ilości 70 ton z podziałem na asortyment: - miał węglowy 60 ton, - węgiel kostka 10 ton, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć opał własnym środkiem transportu na swój koszt. Termin dostawy winien wynosić maksymalnie 3 dni od daty zgłoszenia telefonicznego przez Zamawiającego. Opał dostarczony będzie etapowo sukcesywnie w miarę potrzeb na zgłoszenie Zamawiającego. zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości dostaw..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 2000 zł (słownie złotych: dwa tysiące)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien złożyć oświadczenie o którym mowa w art.22 ust.1 Pzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien złożyć oświadczenie o którym mowa w art.22 ust.1 Pzp

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien złożyć oświadczenie o którym mowa w art.22 ust.1 Pzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien złożyć oświadczenie o którym mowa w art.22 ust.1 Pzp

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie spełnienia warunku wykonawca winien złożyć oświadczenie o którym mowa w art.22 ust.1 Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty. 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 5. Zgodnie z art. 26 ust 2b Pzp Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2013 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
Specyfikacja z załącznikami MB