główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji koordynatora i asystenta koordynatora w zakresie projektu pn. Bajkowe Smyki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 266897 - 2013; data zamieszczenia: 09.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 235177 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji koordynatora i asystenta koordynatora w zakresie projektu pn. Bajkowe Smyki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji koordynatora i asystenta koordynatora w zakresie projektu pn. Bajkowe Smyki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części i obejmuje : Część 1: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Świadczenie usług w zakresie koordynacji projektu na stanowisku Koordynatora Projektu na potrzeby zadania pn Bajkowe Smyki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, polegających w szczególności na: a)koordynowanie projektu, nadzór nad realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym i przepisami unijnymi oraz krajowymi w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), w tym m.in. wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków POKL, b)kierowania wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym oraz przepisami krajowymi i Unii Europejskiej c)terminowe i właściwe realizowanie całości projektu, w szczególności za zarządzanie przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach i współpraca z Asystentem Koordynatora d)przygotowanie niezbędnych materiałów i analiz, planowanie działań i wywiązywanie się ze wskaźników e)niezwłoczne informowanie ŚBRR o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających wpływ na właściwe wykonanie projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań, f)przygotowywanie w części merytorycznej i zatwierdzania kompletności i prawidłowości wypełniania części finansowej oraz składania wniosków o płatność w formie elektronicznej w aktualnym Generatorze Wniosków oraz w formie papierowej- tożsamej z wersją elektroniczną, wraz z obowiązującymi załącznikami, dokonanie całkowitego rozliczenia finansowego i rzeczowego względem Instytucji Wdrażającej po zakończeniu realizacji projektu, g)zarządzanie członkami zespołu projektowego - Koordynacja prac zespołu projektowego h)bieżący monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu, analiza ryzyka i podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości, i)prowadzenie dokumentacji projektu, j)dokonywanie zakupów w ramach realizacji projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL, k) prowadzenie zgodnej z wytycznymi archiwizacji dokumentów projektu, l)prowadzenie korespondencji i przygotowywanie dokumentów na użytek realizacji projektu, ł)przygotowanie Harmonogramów Realizacji Projektu, Harmonogramów Płatności i Harmonogramów rzeczowo-finansowych - terminowe rozliczanie, m)wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez ŚBRR związanych z projektem, n)dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Koordynatora. Koordynator Projektu zatrudniony będzie na podstawie umowy zlecenia. Wykonywać swoją pracę będzie minimum 60 godzin w miesiącu. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający w zakresie realizacji zadania Koordynatora udostępni w Szkole Podstawowej w Strawczynie pomieszczenie, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i meble oraz podstawowe materiały biurowe do druku i korespondencji celem należytego wykonania umowy. Część 2: Pełnienie funkcji Asystenta Koordynatora Projektu Świadczenie usług na stanowisku Asystenta Koordynatora na potrzeby projektu pn. Bajkowe Smyki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, polegających w szczególności na: a)przeprowadzenie rekrutacji uczestników zajęć (przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji zgodnie z zapisami w umowie) b)opracowanie harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu i stała jego aktualizacja c)realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy finansowej o dofinansowanie przedmiotowego Projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym. d)prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu e)nadzór nad pracą osób prowadzących zajęcia w ramach projektu. f)rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań z przebiegu realizacji projektu. g)zaprojektowanie ankiet ewaluacyjnych dla potrzeb ewaluacji zgodnie z zapisami projektu w tym zakresie, h)niezwłoczne informowanie Koordynatora Projektu o jakichkolwiek okolicznościach wymagających zmiany harmonogramu realizacji projektu, w tym przede wszystkim zmiany mające wpływ na zakres, cele, czy rezultaty projektu. i)analizy ryzyka - raportowanie o zauważalnych nieprawidłowościach oraz przygotowanie scenariuszy działań naprawczych (dbałość o aktualne dane). j)archiwizacja dokumentacji projektowej. k)prowadzenia działań informujących i promocyjnych zgodnie z obowiązującym Planem Komunikacji POKL oraz wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. l)dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji asystenta. Asystent Koordynatora Projektu zatrudniony będzie na podstawie umowy zlecenia. Wykonywać swoją pracę będzie minimum 50 godzin w miesiącu. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający w zakresie realizacji zadania Asystentowi Koordynatora udostępni w Szkole Podstawowej w Chełmcach pomieszczenie, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i meble oraz podstawowe materiały biurowe do druku i korespondencji celem należytego wykonania umowy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1, 72.22.40.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

Część NR: 1  

Nazwa: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jarosław Kobiec, Szczukowice 209, 26-065 Piekoszów, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 34146,34 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 39600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 39600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 42000,00

 • Waluta: PLN.

 

Część NR: 2  

Nazwa: Pełnienie funkcji Asystenta Koordynatora Projektu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Jadwiga Elżbieta Błaszczyk, Oblęgorek, ul. Gimnazjalna 8, 26-067 Strawczyn, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28455,28 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 33000,00

 • Oferta z najniższą ceną: 33000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 35000,00

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji koordynatora i asystenta koordynatora w zakresie projektu pn. Bajkowe Smyki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Numer ogłoszenia: 235177 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji koordynatora i asystenta koordynatora w zakresie projektu pn. Bajkowe Smyki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług polegających na pełnieniu funkcji koordynatora i asystenta koordynatora w zakresie projektu pn. Bajkowe Smyki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, Przedmiot zamówienia podzielony został na 2 części i obejmuje : Część 1: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Świadczenie usług w zakresie koordynacji projektu na stanowisku Koordynatora Projektu na potrzeby zadania pn Bajkowe Smyki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, polegających w szczególności na: a)koordynowanie projektu, nadzór nad realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym i przepisami unijnymi oraz krajowymi w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), w tym m.in. wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków POKL, b)kierowania wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym oraz przepisami krajowymi i Unii Europejskiej c)terminowe i właściwe realizowanie całości projektu, w szczególności za zarządzanie przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach i współpraca z Asystentem Koordynatora d)przygotowanie niezbędnych materiałów i analiz, planowanie działań i wywiązywanie się ze wskaźników e)niezwłoczne informowanie ŚBRR o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających wpływ na właściwe wykonanie projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań, f)przygotowywanie w części merytorycznej i zatwierdzania kompletności i prawidłowości wypełniania części finansowej oraz składania wniosków o płatność w formie elektronicznej w aktualnym Generatorze Wniosków oraz w formie papierowej- tożsamej z wersją elektroniczną, wraz z obowiązującymi załącznikami, dokonanie całkowitego rozliczenia finansowego i rzeczowego względem Instytucji Wdrażającej po zakończeniu realizacji projektu, g)zarządzanie członkami zespołu projektowego - Koordynacja prac zespołu projektowego h)bieżący monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu, analiza ryzyka i podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości, i)prowadzenie dokumentacji projektu, j)dokonywanie zakupów w ramach realizacji projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL, k) prowadzenie zgodnej z wytycznymi archiwizacji dokumentów projektu, l)prowadzenie korespondencji i przygotowywanie dokumentów na użytek realizacji projektu, ł)przygotowanie Harmonogramów Realizacji Projektu, Harmonogramów Płatności i Harmonogramów rzeczowo-finansowych - terminowe rozliczanie, m)wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez ŚBRR związanych z projektem, n)dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Koordynatora. Koordynator Projektu zatrudniony będzie  na podstawie umowy zlecenia. Wykonywać swoją pracę będzie minimum 60 godzin w miesiącu. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający w zakresie realizacji zadania Koordynatora udostępni w Szkole Podstawowej w Strawczynie pomieszczenie, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i meble oraz podstawowe materiały biurowe do druku i korespondencji celem należytego wykonania umowy. Część 2: Pełnienie funkcji Asystenta Koordynatora Projektu Świadczenie usług na stanowisku Asystenta Koordynatora na potrzeby projektu pn. Bajkowe Smyki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, polegających w szczególności na: a)przeprowadzenie rekrutacji uczestników zajęć (przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji zgodnie z zapisami w umowie) b)opracowanie harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu i stała jego aktualizacja c)realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy finansowej o dofinansowanie przedmiotowego Projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym. d)prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu e)nadzór nad pracą osób prowadzących zajęcia w ramach projektu. f)rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań z przebiegu realizacji projektu. g)zaprojektowanie ankiet ewaluacyjnych dla potrzeb ewaluacji zgodnie z zapisami projektu w tym zakresie, h)niezwłoczne informowanie Koordynatora Projektu o jakichkolwiek okolicznościach wymagających zmiany harmonogramu realizacji projektu, w tym przede wszystkim zmiany mające wpływ na zakres, cele, czy rezultaty projektu. i)analizy ryzyka - raportowanie o zauważalnych nieprawidłowościach oraz przygotowanie scenariuszy działań naprawczych (dbałość o aktualne dane). j)archiwizacja dokumentacji projektowej. k)prowadzenia działań informujących i promocyjnych zgodnie z obowiązującym Planem Komunikacji POKL oraz wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. l)dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji asystenta. Asystent Koordynatora Projektu zatrudniony będzie  na podstawie umowy zlecenia. Wykonywać swoją pracę będzie minimum 50 godzin w miesiącu. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający w zakresie realizacji zadania Asystentowi Koordynatora udostępni w Szkole Podstawowej w Chełmcach pomieszczenie, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i meble oraz podstawowe materiały biurowe do druku i korespondencji celem należytego wykonania umowy..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1, 72.22.40.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr2 do SIWZ (dla części 1 i części 2)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr2 do SIWZ (dla części 1 i części 2) dla części 1 - wykonawca winien wykazać w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, że w okresie ostatnich 3, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie , że wykonał minimum dwie usługi , polegające na koordynowaniu lub sprawowaniu nadzoru przy realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX . Usługi muszą być zakończone. - dla części 2 -- wykonawca winien wykazać w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia, że w okresie ostatnich 3, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie , że wykonał minimum jedną usługą , polegającą na pełnieniu funkcji koordynatora lub asystenta koordynatora projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX . Usługi muszą być zakończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr2 do SIWZ (dla części 1 i części 2)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr2 do SIWZ (dla części 1 i części 2) -Dla części 1 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum 1 osobą, posiadającą wykształcenie wyższe z minimum 3 letnim stażem, posiadającą kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą oraz ukończone minimum 2 kursy/ szkolenia dotyczące projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej . -Dla części 2 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje minimum 1 osobą, posiadającą wykształcenie wyższe z minimum 3 letnim stażem, posiadającą kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr2 do SIWZ (dla części 1 i części 2)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w rozdz. V pkt 3 SIWZ wynikające z art.26 ust.2b wg. wzoru. Zał Nr 9 (jeżeli dotyczy)- forma dokumentu oryginał 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdziale VII pkt. 3 . 5. Wymagane załączniki do oferty

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach jak niżej : a) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia: -wystąpienia okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron umowy, które nastąpiło po jej zawarciu -wydłużenia lub skrócenia okresu trwania umowy z uwagi na okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia stosownie do zmian w harmonogramie i innych zapisów we wniosku o dofinansowanie zaakceptowanych przez Instytucję Pośredniczącą bez dodatkowego wynagrodzenia, chyba że zaakceptowane zmiany przez Instytucję Pośredniczącą stanowią inaczej . b) zmiana w przypadku następujących okoliczności -w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenionych jako korzystne dla zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony umowy których nie dało się przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności - w przypadku wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie tych rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji przez strony możliwa będzie zmiana postanowień umowy z zgodą obu stron. - w przypadku groźby utraty bądź konieczności zwrotu dofinansowania przez zleceniodawcę wynikłych w skutek zaniedbań zleceniobiorcy, zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy i żądać od zleceniobiorcy właściwego odszkodowania oraz zawrzeć umowę z innym zleceniobiorcą. c)zmiany osób przy pomocy których realizowany jest przedmiot umowy a zmiany te nie mają wpływu na warunki realizowanej umowy d)wystąpienia zmian , których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansowanej zadanie e)w przypadku zmian obowiązującą formą jest forma pisemna - aneks

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Strawczynie ul. Żeromskiego 16 26-067 Strawczyn I piętro, pok. nr 3 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług w zakresie koordynacji projektu na stanowisku Koordynatora Projektu na potrzeby zadania pn Bajkowe Smyki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, polegających w szczególności na: a)koordynowanie projektu, nadzór nad realizacją projektu zgodnie z umową o dofinansowanie projektu, wnioskiem aplikacyjnym i przepisami unijnymi oraz krajowymi w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL), w tym m.in. wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków POKL, b)kierowania wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zawartą umową o dofinansowanie projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym oraz przepisami krajowymi i Unii Europejskiej c)terminowe i właściwe realizowanie całości projektu, w szczególności za zarządzanie przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach i współpraca z Asystentem Koordynatora d)przygotowanie niezbędnych materiałów i analiz, planowanie działań i wywiązywanie się ze wskaźników e)niezwłoczne informowanie ŚBRR o istniejących lub przewidywanych zagrożeniach mających wpływ na właściwe wykonanie projektu oraz przedkładanie propozycji rozwiązań, f)przygotowywanie w części merytorycznej i zatwierdzania kompletności i prawidłowości wypełniania części finansowej oraz składania wniosków o płatność w formie elektronicznej w aktualnym Generatorze Wniosków oraz w formie papierowej- tożsamej z wersją elektroniczną, wraz z obowiązującymi załącznikami, dokonanie całkowitego rozliczenia finansowego i rzeczowego względem Instytucji Wdrażającej po zakończeniu realizacji projektu, g)zarządzanie członkami zespołu projektowego - Koordynacja prac zespołu projektowego h)bieżący monitoring postępu rzeczowego i finansowego projektu, analiza ryzyka i podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości, i)prowadzenie dokumentacji projektu, j)dokonywanie zakupów w ramach realizacji projektu zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach POKL, k) prowadzenie zgodnej z wytycznymi archiwizacji dokumentów projektu, l)prowadzenie korespondencji i przygotowywanie dokumentów na użytek realizacji projektu, ł)przygotowanie Harmonogramów Realizacji Projektu, Harmonogramów Płatności i Harmonogramów rzeczowo-finansowych - terminowe rozliczanie, m)wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez ŚBRR związanych z projektem, n)dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Koordynatora. Koordynator Projektu zatrudniony będzie  na podstawie umowy zlecenia. Wykonywać swoją pracę będzie minimum 60 godzin w miesiącu. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający w zakresie realizacji zadania Koordynatora udostępni w Szkole Podstawowej w Strawczynie pomieszczenie, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i meble oraz podstawowe materiały biurowe do druku i korespondencji celem należytego wykonania umowy..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.42.10.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pełnienie funkcji Asystenta Koordynatora Projektu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Świadczenie usług na stanowisku Asystenta Koordynatora na potrzeby projektu pn. Bajkowe Smyki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, polegających w szczególności na: a)przeprowadzenie rekrutacji uczestników zajęć (przygotowanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji zgodnie z zapisami w umowie) b)opracowanie harmonogramu zajęć realizowanych w ramach projektu i stała jego aktualizacja c)realizacja projektu zgodnie z zapisami umowy finansowej o dofinansowanie przedmiotowego Projektu oraz wnioskiem aplikacyjnym. d)prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu . e)nadzór nad pracą osób prowadzących zajęcia w ramach projektu. f)rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań z przebiegu realizacji projektu. g)zaprojektowanie ankiet ewaluacyjnych dla potrzeb ewaluacji zgodnie z zapisami projektu w tym zakresie, h)niezwłoczne informowanie Koordynatora Projektu o jakichkolwiek okolicznościach wymagających zmiany harmonogramu realizacji projektu, w tym przede wszystkim zmiany mające wpływ na zakres, cele, czy rezultaty projektu. i)analizy ryzyka - raportowanie o zauważalnych nieprawidłowościach oraz przygotowanie scenariuszy działań naprawczych (dbałość o aktualne dane). j)archiwizacja dokumentacji projektowej. k)prowadzenia działań informujących i promocyjnych zgodnie z obowiązującym Planem Komunikacji POKL oraz wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. l)dokonywanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji asystenta. Asystent Koordynatora Projektu zatrudniony będzie  na podstawie umowy zlecenia. Wykonywać swoją pracę będzie minimum 50 godzin w miesiącu. Wykonawcę obowiązuje należyta staranność w wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający w zakresie realizacji zadania Asystentowi Koordynatora udostępni w Szkole Podstawowej w Chełmcach pomieszczenie, sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu i meble oraz podstawowe materiały biurowe do druku i korespondencji celem należytego wykonania umowy.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.22.40.00-1.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2015.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki:
Specyfikacja z załącznikami MB