artykuł nr 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Strawczyn: Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w ramach projektu pn. Szansa na równy start
Numer ogłoszenia: 241083 - 2013; data zamieszczenia: 14.11.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 214945 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn, ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w ramach projektu pn. Szansa na równy start.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w ramach projektu pn. Szansa na równy start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic z jakości usług edukacyjnych w okresie od 01.08.2013 do 31.07.2014. . Świadczone usługi obejmowały będą cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, cykl zajęć dla uczniów zdolnych, zajęcia o charakterze korygującym, zajęcia zawodoznawcze i społeczno- obywatelskie, zajęcia terapii pedagogicznej i kół zainteresowań od września 2013 do czerwca 2014 roku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 38 części (zadań).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic z jakości usług edukacyjnych.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zadanie 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3102,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3102,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3860,37

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3102,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3102,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3860,34

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Zadanie 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 2640,00

 • Oferta z najniższą ceną: 2640,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3860,34

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Zadanie 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4653,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4653,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5394,51

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Zadanie 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4653,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4653,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5394,51

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Zadanie 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3960,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3960,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5394,51

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: Zadanie 7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4851,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4851,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5394,51

 • Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: Zadanie 8

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4950,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 4950,00

 • Oferta z najniższą ceną: 4950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 5394,51

 • Waluta: PLN.

Część NR: 9

Nazwa: Zadanie 9

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1551,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1551,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 10

Nazwa: Zadanie 10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1551,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1551,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 11

Nazwa: Zadanie 11

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1452,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1452,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 12

Nazwa: Zadanie 12

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1551,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1551,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 13

Nazwa: Zadanie 13

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1650,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 14

Nazwa: Zadanie 14

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 15

Nazwa: Zadanie 15

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1551,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1551,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 16

Nazwa: Zadanie 16

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1551,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1551,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 17

Nazwa: Zadanie 17

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Edukacji i Prawa, Euro Wiedza, Tomasz Mościcki, Michała Siedleckiego 13/40, 31-536 Kraków, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1326,60

 • Oferta z najniższą ceną: 1326,60 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 18

Nazwa: Zadanie 18

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1551,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1551,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 19

Nazwa: Zadanie 19

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1650,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 20

Nazwa: Zadanie 20

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1551,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1551,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 21

Nazwa: Zadanie 21

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1320,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1320,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 22

Nazwa: Zadanie 22

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3960,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3630,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3630,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3860,34

 • Waluta: PLN.

Część NR: 23

Nazwa: Zadanie 23

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1551,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1551,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 24

Nazwa: Zadanie 24

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1650,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 25

Nazwa: Zadanie 25

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1551,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1551,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 26

Nazwa: Zadanie 26

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1650,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1650,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 27

Nazwa: Zadanie 27

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3960,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3630,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3630,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3860,34

 • Waluta: PLN.

Część NR: 28

Nazwa: Zadanie 28

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6204,00

 • Oferta z najniższą ceną: 6204,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6597,36

 • Waluta: PLN.

Część NR: 29

Nazwa: Zadanie 29

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4620,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3630,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3630,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3860,34

 • Waluta: PLN.

Część NR: 30

Nazwa: Zadanie 30

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1800,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1650,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1770,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 31

Nazwa: Zadanie 31

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1980,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 1650,00

 • Oferta z najniższą ceną: 1650,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1732,17

 • Waluta: PLN.

Część NR: 32

Nazwa: Zadanie 32

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3300,00

 • Oferta z najniższą ceną: 3300,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3860,34

 • Waluta: PLN.

Część NR: 33

Nazwa: Zadanie 33

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 705,00

 • Oferta z najniższą ceną: 705,00 / Oferta z najwyższą ceną: 892,35

 • Waluta: PLN.

Część NR: 34

Nazwa: Zadanie 34

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 705,00

 • Oferta z najniższą ceną: 705,00 / Oferta z najwyższą ceną: 892,35

 • Waluta: PLN.

Część NR: 35

Nazwa: Zadanie 35

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 705,00

 • Oferta z najniższą ceną: 705,00 / Oferta z najwyższą ceną: 892,35

 • Waluta: PLN.

Część NR: 36

Nazwa: Zadanie 36

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1200,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 705,00

 • Oferta z najniższą ceną: 705,00 / Oferta z najwyższą ceną: 892,35

 • Waluta: PLN.

Część NR: 37

Nazwa: Zadanie 37

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15840,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9306,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9306,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11581,02

 • Waluta: PLN.

Część NR: 38

Nazwa: Zadanie 38

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Centrum Doradztwa i Edukacji Sylwia Obara, Targowa 16a/75, 25-520 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15840,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 9306,00

 • Oferta z najniższą ceną: 9306,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11581,02

 • Waluta: PLN.

artykuł nr 2

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

artykuł nr 4

Modyfikacja SIWZ

===================

Modyfikacja SIWZ

===================

Załączniki
Modyfikacja SIWZ   318.249 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu

Strawczyn: Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w ramach projektu pn. Szansa na równy start
Numer ogłoszenia: 214945 - 2013; data zamieszczenia: 15.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strawczyn , ul. Stefana Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3038002, faks 041 3038157.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w ramach projektu pn. Szansa na równy start.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dla uczniów w Zespole Placówek Oświatowych w Strawczynie w ramach projektu pn. Szansa na równy start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic z jakości usług edukacyjnych w okresie od 01.08.2013 do 31.07.2014. . Świadczone usługi obejmowały będą cykl zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, cykl zajęć dla uczniów zdolnych, zajęcia o charakterze korygującym, zajęcia zawodoznawcze i społeczno- obywatelskie, zajęcia terapii pedagogicznej i kół zainteresowań od września 2013 do czerwca 2014 roku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 38 części (zadań).

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 38.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr2 do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr2 do SIWZ

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr2 do SIWZ

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr2 do SIWZ, Na podstawie sporządzonego wykazu osób uczestniczących w realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami . Wykonawca musi wykazać, że dla każdego zadania dysponuje minimum 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe, przygotowanie pedagogiczne zgodnie z kierunkiem wykształcenia uprawniającego do wykonania danego zadania z minimum 2 letnim stażem

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na podstawie złożonego z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg. wzoru zał. Nr2 do SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz oferty 2. Pisemne zobowiązanie podmiotów o których mowa w rozdz. V pkt 3 SIWZ (jeżeli dotyczy) załącznik wg wzoru Nr 8. 3. Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. 4. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia 5. Wzór umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach jak niżej : a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: - wystąpienia okoliczności siły wyższej jako zdarzenia niezależnego od żadnej ze stron, które nastąpiło po wejściu w życie zawartej umowy, - wydłużenia lub skrócenia okresu realizacji umowy na skutek okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. zmian w harmonogramie realizacji projektu), b) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: - w wypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych, jako korzystne dla Zamawiającego w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, - zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy po stronie Wykonawcy lub zmiany osób po stronie Zamawiającego, a zmiana ta nie wpłynie na warunki realizacji umowy, - wystąpienia zmian, których konieczność wprowadzenia wynikała będzie z wymagań instytucji współfinansującej realizację umowy. -w przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub części zapisów zawartych w umowie , których nie da się usunąć w inny sposób, a zmiana ta będzie umożliwiać usunięcie tych rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji przez strony umowy za zgoda obu stron umowy. 2.Wprowadzone zmiany do umowy nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia. 3.Zmiany osób przy pomocy których realizowany jest przedmiot umowy, a zmiany te nie mają wpływu na warunki realizowane umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://strawczyn.4bip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16; 26-067 Strawczyn sekretariat UG pok. Nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Strawczyn ul. Żeromskiego 16; 26-067 Strawczyn sekretariat UG pok. Nr 3.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach , Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic z jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoła Podstawowa Zajęcia wyrównawcze z: j. polskiego - 2grupy 1 godzina tygodniowo ogółem 66 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoła Podstawowa Zajęcia wyrównawcze z matematyki - 2grupy1 godzina tygodniowo ogółem 66 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoła Podstawowa Zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego - 2grupy 1 godzina tygodniowo ogółem 66 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zadanie 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia wyrównawcze z: j. polskiego - 3grupy 1 godzina tygodniowo ogółem 99 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia wyrównawcze z matematyki - 3grupy 1 godzina tygodniowo ogółem 99 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia wyrównawcze z j. angielskiego - 3grupy 1 godzina tygodniowo ogółem 99 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia wyrównawcze z fizyki - 3grupy 1 godzina tygodniowo ogółem 99 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia wyrównawcze z chemii - 3grupy 1 godzina tygodniowo ogółem 99 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum indywidualne zajęcia wyrównawcze z j. polskiego dla ucznia z orzeczeniem o upośledzeniu umysł. w st. lekkim - 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum indywidualne zajęcia wyrównawcze z matematyki dla ucznia z orzeczeniem o upośledzeniu umysł. w st. lekkim - 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum - indywidualne zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla ucznia z orzeczeniem o upośledzeniu umysł. w st. lekkim - 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Zadanie 12.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoła Podstawowa zajęcia dla uczniów zdolnych z j. polskiego - 1 grupa 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Zadanie 13.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoła Podstawowa zajęcia dla uczniów zdolnych z matematyki - 1 grupa 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Zadanie 14.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoła Podstawowa zajęcia dla uczniów zdolnych z j. angielskiego - 1 grupa 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Zadanie 15.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia dla uczniów zdolnych z j. polskiego -1 grupa 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Zadanie 16.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia dla uczniów zdolnych z matematyki - 1 grupa 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Zadanie 17.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia dla uczniów zdolnych z j. angielskiego -1 grupa 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Zadanie 18.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia dla uczniów zdolnych z fizyki - 1 grupa 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Zadanie 19.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia dla uczniów zdolnych z chemii - 1 grupa 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 20 NAZWA: Zadanie 20.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoła Podstawowa zajęcia teatralne Mała scena- 1 grupa 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 21 NAZWA: Zadanie 21.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoła Podstawowa zajęcia teatralne w języku angielskim Children theatre -1 grupa 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 22 NAZWA: Zadanie 22.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoła Podstawowa zajęcia taneczne Gwiazdy - 1 grupa 2 godzin tygodniowo ogółem 66 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 23 NAZWA: Zadanie 23.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia fotograficzno-filmowe - 1 grupa 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 24 NAZWA: Zadanie 24.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia informatyczne -1 grupa 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 25 NAZWA: Zadanie 25.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia dziennikarskie - 1 grupa 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 26 NAZWA: Zadanie 26.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia artystyczne -1 grupa 1 godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 27 NAZWA: Zadanie 27.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia taneczne Gwiazdy - 1 grupa 2 godzin tygodniowo ogółem 66 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 28 NAZWA: Zadanie 28.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoła Podstawowa Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej Stop wadom postawy - 2 grupy 2 godziny tygodniowo ogółem 132 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.04.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 29 NAZWA: Zadanie 29.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia nauki pływania - 1 grupa 2 godziny tygodniowo ogółem 66 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 30 NAZWA: Zadanie 30.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum Zajęcia zawodoznawcze Którędy dalej cykl 10 godzin zajęć dla 3 grup BO z III klas gimnazjum łącznie 30 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 31 NAZWA: Zadanie 31.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum Konsultacje zawodoznawcze dla uczniów gimnazjum- 1godzina tygodniowo ogółem 33 godziny.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 32 NAZWA: Zadanie 32.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoła podstawowa Zajęcia społeczno-obywatelskie Co może młody człowiek 2 grupy BO z VI kl. SP 1 godzina tygodniowo ogółem 66 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 33 NAZWA: Zadanie 33.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoła Podstawowa zajęcia motywujące dla uczniów z problemami w nauce - 1 grupa ogółem 15 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 34 NAZWA: Zadanie 34.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia motywujące dla uczniów z problemami w nauce - 1 grupa ogółem 15 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 35 NAZWA: Zadanie 35.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoła Podstawowa zajęcia wspierające dla uczniów zdolnych - 1 grupa ogółem 15 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 36 NAZWA: Zadanie 36.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia wspierające dla uczniów zdolnych - 1 grupa ogółem 15 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 37 NAZWA: Zadanie 37.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szkoła Podstawowa zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów z opiniami PPP - 3 grupy 2 godziny tygodniowo ogółem 198 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 38 NAZWA: Zadanie 38.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Gimnazjum zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów z opiniami PPP - 3 grupy 2 godziny tygodniowo ogółem 198 godzin.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.00.00.00-5.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2014.
 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki
Specyfikacja z załącznikami   1.466 MB